Бердар Маргарита Михайлівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри підприємництва

Посада: професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: berdar-1@ukr.net

Освіта:

 • У 1988 році закінчила економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю  «Фінанси і кредит».
 • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)» за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».
 • У 2011 році присвоєно вчене звання доцента  кафедри підприємництва.
 • У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему «Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін» за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 Трудова діяльність

 • З 1988  – 2004 роки працювала на державній службі та поєднувала цю роботу з науково-педагогічною діяльністю.
 • З 2004 – 2007 роки – доцент кафедри обліку і аудиту Закарпатського державного університету.
 • З 2007– 2008 роки – доцент кафедри економіки Київського національного транспортного університету.
 • З 2008 – 2009 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2009-2020 роки – доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З лютого 2020 року – д.е.н., доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:

«Основи підприємницької діяльності», «Венчурний бізнес», «Основи підприємництва», «Фінанси малого та середнього бізнесу», «Трейдерство на біржових ринках».

Наукові інтереси:

Модернізаційний стан підприємств в сучасних умовах, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва, теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку підприємств переробної (харчової) промисловості України, актуальні проблеми екологічного підприємництва в умовах глобалізації.

Основні наукові праці

Є автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць

Монографії, навчальні посібники:

 1. Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства: Монографія Ужгород: Поліграфцентр «ЛІРА». 2007. 208 с.
 2. Бердар М. М. Інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток підприємства. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем:монографія / за ред. Т. В. Орєхової. Донецьк: Сучасний друк. 2013. С. 394-397.
 3. Бердар М. М. Фінансовий стан підприємств харчової промисловості та їх ресурсні можливості до активізації відтворювальних процесів. Sozioökonomische and rechtliche factoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden. Band 2. Shioda GmbH, steyr, Österreich.2018. С. 95-108.
 4. Бердар М. М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 340 с.
 5. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник.К.: Центр учбової літератури. 2010. 352 с.з грифом МОН України.
 6. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і допов.  К.:ПАЛИВОДА А.В. 2012. 464 с.

 Основні публікації: 

 1. Бердар М.М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка.  № 132. С.28-32.
 2. Бердар М.М. Фінансове забезпечення  інноваційного розвитку   як чинник конкурентоспроможності підприємств   України. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць Київського національного університетуіменіТараса Шевченка. 2014. Вип. 1 (28), т. 2. С. 346-358.
 3. Berdar M.  Attracting financial resources through  the securities market. Nauka i studia. Przemysl, Poland. 2012. № 8 (53).  Р. 61-67.
 4. Бердар М.М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2012.  № 139. С.18-21.
 5. Berdar M. Venture and industrially financial capital in system financing innovative investment development.  Nauka i studia.Przemysl, Poland.   №31 (99).  Р.27-35.
 6. Berdar M. Financial support of formation innovative investment processesofenterprisesin Ukraine.ОРАЛДЫГЫЛЫМЖАРШЫСЫ. Серия: Экономическиенауки. Уральск. № 20 (68). Р. 92-99.
 7.  Бердар М.М. Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обґрунтування. Міжнародний науково-практичний журнал. Економіка та держава. №9. С.52-55.
 8. Бердар М. М. Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 57-61.
 9. Бердар М.М. Гармонізація інтересів фінансово-економічних  відносин як умова стійкого розвитку промислового підприємства. НауковийвісникХерсонського державногоуніверситету.СеріяЕкономічні науки. Вип. 7, Частина 2. С.126-129.
 10.  Бердар М.М. Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку.  Інвестиції: практика та досвід.  №15. С.57-61.
 11. Berdar M.Venture business as a source of financing of innovative activity enterprises in Ukraine. International Conference «Fundamental and Applied Science. 2015, United Kingdom, Volume 1. Economics science. Sheffield. Science and education.Р. 24-27.
 12. Бердар М. М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 39-43.
 13. Бердар М. М. Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017.  №18. С. 33-37
 14. Бердар М. М. Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах.Інтелект ХХІ. Вип. 1. С. 156-160.
 15. Бердар М. М., Бутко М. П.,  Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації. НауковийвісникХерсонського державногоуніверситету.Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 1.С. 133-136.
 16. Бердар М. М. Особливості управління розвитком вітчизняних підприємств переробної промисловості у трансформаційних умовах. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 1 (13).С. 68-73.
 17. Бердар М. М. Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.Вип. 17. Ч. 1. С. 40-45.
 18. Бердар М. М. Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку. Бізнес-навігатор. Вип. 2-1(45). С. 106-111.
 19. Бердар М. М. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 20-26.
 20. Бердар М. М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення. АгроСвіт. № 12. С. 8-14.
 21. Бердар М. М. Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. Вип. 29.С. 54-60.
 22. Бердар М.М., Бутенко Н.В. Модернізація підприємства як ключова домінанта його ефективного розвитку. Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор.Вип. 5-1(54). С.83-88.
 23. Бердар М.М. Управління ресурсним забезпеченням підприємства в сучасних умовах. Інтелект ХХІ. Вип. 1. С.31-36.