Бакалаврат

«Бізнес статистика» – сучасна навчальні програма, головним завданням якої є набуття знань та формування практичних вмінь аналізу бізнес-процесів.

Аналітика – це мистецтво розкриття природи та поведінки явищ і процесів в усіх сферах життя, у тому числі у бізнесі, де основу підготовки аналітиків складають статистичні методи поєднані з майстерністю кількісного оцінювання та інтерпретації отриманих результатів.

Оволодіння статистичними методами дозволяє студентам набути сучасних навичок аналітичної діяльності:

 • Цілеспрямованість – орієнтація на досягнення конкретних цілей, а саме, вирішення практичних, управлінських і пошукових завдань (результатів в практичній діяльності).
 • Системність – комплексний підхід до аналізу та вирішення проблем з урахуванням їх ролі  у загальній структурі забезпечення діяльності організації.
 • Актуальність –  відповідність діяльності сучасним запитам практики з огляду на їхню пріоритетність.
 • Прогностичність – спрямованість діяльності «на випередження», тобто проведення упереджувального аналізу з елементами прогнозування і моделювання та підготовка управлінських рішень.  Потребує визначення динаміки процесу і попередження можливих негативних наслідків, розробка сценаріїв розвитку процесу чи ситуації, її експертне прогнозування.
 • Ініціативність – виявлення і опис проблем, формулювання завдань і способів їх вирішення, розробка конструктивних пропозицій і рекомендацій.
 • Об’єктивність – відсутність тенденційності, неупередженість аналітика щодо процесу дослідження та його результатів.
 • Повнота – використання усієї наявної інформації та пошук альтернативних джерел. Висунення гіпотез і перевірка різноваріантного перебігу подій, версій про сутність і причини явища, визначення закономірностей його розвитку.
 • Альтернативність – вміння формулювати і висловити власну незалежну думку за результатами проведеного дослідження і довести її до вищого за рангом керівництва.
 • Гнучкість – швидка адаптація до суспільно-політичних та економічних змін без модифікації структури методів і засобів реалізації аналітичної роботи.
 • Аргументованість – отримання переконливих результатів аналітичної роботи на основі сучасних досягнень науки, ефективних інформаційних і аналітичних технологій.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма Бізнес статистика

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на підготовку статистиків-аналітиків в сфері бізнесу та управляння.

Переваги освітньої програми

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика. Широке застосування статистичних методів набуло поширення в таких галузях:

 1. Аудиті – застосовуються методи статистичної репрезентації даних вибіркових обстежень всіма провідними аудиторськими компаніями. На основі історичних даних будуються статистичні прогнози безперервної діяльності підприємств (going concern).
 2. Фінанси та банківська діяльність – оцінюються ризики відносно платоспроможності галузей економіки та суб’єктів ринку. Процеси бюджетування підприємств тісно пов’язані зі статистичним збором та аналізом результатів діяльності.
 3. Маркетинг – планування маркетингової політики компаній неможливе без організованих статистичних спостережень репрезентативності вибіркових досліджень, оцінок продажу, прогнозу розвитку ринку.
 4. Менеджмент – прийняття ефективних управлінських рішень неможливо без статистичного забезпечення їх обґрунтованості: оцінювання достовірності передумов прийняття рішень та їх різноваріатних наслідків.

Широкого застосування набули статистичні методи  аналізу і в інших суспільних науках: соціології, психології, біології, медицині, геології, географії,  хімії, фізиці, інжинірингу, юриспруденції, державному управлінню, тощо.

Випускники освітньої програми

Висококваліфіковані аналітики, що мають високий попит на ринку праці усіх сфер суспільства:

– комерційних компаніях;

– транс-національних корпораціях;

– державних органах влади;

– міжнародних інституціях;

– науково-дослідних установах.

Навчальні дисципліни, що формують основні компетентності

 • Обов’язкові навчальні дисципліни
1. Вступ до університетських студій
2. Теорія статистики  
3. Економічна статистика 
4. Статистичне моделювання і прогнозування
5. Демографічна статистика
 •  Дисципліни вибору ВНЗ
1. Дискретна математика
 • Дисципліни вільного вибору студента

“Кластер спеціалізації “Статистика реального сектору економіки”

1. Статистика основних видів економічної діяльності: сільське господарство
2. Статистичні інформаціно-аналітичні системи у бізнесі
3. Теорія економічного ризику
4. Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами: аналітичні методи і моделі
5. Дейтаманінг-інтелектуальний аналіз даних
6. Управління проектами
7. Статистика основних видів економічної діяльності: промисловість
8. Статистика основних видів економічної діяльності: статистика послуг
9. Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами: описові методи і моделі
10. Теорія ігор в економіці

“Кластер спеціалізації “Статистика фінансового сектору економіки”

1. Статистичні спостереження фінансового сектору
2. Статистичні інформаційно-аналітичні системи у фінансах
3. Аналіз фінансових ризиків
4. Статистика грошей та фінансових розрахунків
5. Практична бізнес статистика
6. Статистичний аналіз фінансових часових рядів
7. Фінанси і фінансові ринки
8. Аналітична бізнес статистика
9. Статистика фінансів
10. Статистичні методи побудови рейтингів


Умови вступу –
документ про повну загальну серендю освіту

Подання документів –  з 12 по 26 липня 2017 року

Мова навчання – українська

Термін навчання – 3 роки 10 місяців