Магістратура

«Економічна аналітика та статистика»

магістерська програма освітньо-наукового рівня

 Аналітична статистика є універсальною наукою, оскільки її методи застосовуються в усіх сферах суспільного життя: соціальній, політичній, економічній, у дослідженні бізнесових, демографічних, екологічних процесів, у державному управлінні, а також у наукових дослідженнях прикладних наук, зокрема, в медицині, біології, геології, антропології, криміналістиці.

Основними завданнями економічної аналітики та статистики є:

– науково обґрунтована організація реєстрації  масових подій, коректне збирання первинних даних;

– узагальнення і систематизація зібраної інформації;

– кількісний опис закономірностей і перевірка статистичних гіпотез;

– оцінювання існуючого стану масових явищ і процесів, а також тенденцій розвитку, побудова статистичних прогнозів;

– підготовка аналітичних звітів для обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

У світовій практиці методи статистики розробляються не лише в рамках прикладної, а і математичної статистики. Проте, на відміну від прикладної, математична статистика не володіє значною частиною методів, без яких неможливо досліджувати, аналізувати і оцінювати масові явища і процеси в усіх сферах суспільного життя. До таких методів належать: організація збирання масових даних, їхня систематизація (зведення, групування і перегрупування), визначення узагальнюючих показників, вибірковий метод обстеження, індексний метод, аналіз сезонних і циклічних коливань тощо. Значною перевагою прикладного статистичного аналізу є  поєднання  статистико-математичного апарату із знаннями сутності конкретних явищ і процесів суспільного життя в реальному часі, розуміння їхньої природи, перебігу і причинно-наслідкових зв’язків. Саме такий  симбіоз теорії статистики і теорії суспільних процесів дозволяє лише прикладній статистиці оцінювати та аналізувати  закономірності суспільних процесів і розробляти рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН МАГІСТРАТУРИ

ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

«Економічна аналітика та статистика»

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 180 залік
1.2. Статистичні спостереження

(поглиблений рівень)

150 іспит
1.3. Статистичний аналіз видів економічної діяльності 300 іспит
1.4 Статистичні експерименти 120 залік
1.5. Статистика (поглиблений рівень) 300 іспит
1.6. Професійна та корпоративна етика 90 залік
1.7. Програмне середовище – R 150 іспит
1.8. Сучасні проблеми економіки та економічної політики 90 залік
1.9. Міжнародні статистичні стандарти 120 залік
1.10. Статистичні методи імплементації даних 150 залік
1.11. Статистичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 150 іспит
1.12. Прикладний пакет аналізу “R-studio” 180 іспит
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 2430  годин
 
2. Вибіркові навчальні дисципліни

Студенти мають вільно обрати додаткові предмети

(8 дисциплін на 1170 аудиторних  годин)

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Бізнес – моделі компаній 150 залік
2.2. Теорія складних систем 150 залік
2.3. Статистичні аналітичні системи 120 іспит
2.4 Системний аналіз 120 іспит
2.5. Статистичні методи в управлінських рішеннях 150 залік
2.6. Теорія графів в аналізі економічних процесів 150 залік
2.7. Статистичне прогнозування економічних циклів 150 іспит
2.8. Статистичні моделі оновлення 150 іспит
2.9. Нейронні мережі 150 залік
2.10. Актуарна статистика 150 залік
2.11. Біометрична статистика 150 іспит
2.12. Електронна комерція 150 іспит
2.13. Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) 150 залік
2.14. Ризик-менеджмент 150 залік
2.15. Статистичний інструментарій та моделі фінансової стійкості 150 іспит
2.16. Статистичний аналіз фінансової стабільності 150 іспит