Пригара Ольга Юріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:
У 2002 році закінчила Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію магістр з маркетингу. У тому ж році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедру міжнародної економіки за спеціальністю 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів».

Трудова діяльність:
З 2005 року працює на посаді асистента, з 2013 року — на посаді доцента кафедри міжнародної економіки.

Викладає курси: “Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”, “Інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі”, “Ринкові дослідження”, “Дослідження міжнародних ринків”, “Бізнес-комунікації”, “Міжнародний бізнес”, “Міжнародні бізнес-комунікації”.

Наукові інтереси:
дослідження міжнародного середовища бізнесу
дослідження міжнародних ринків в умовах глобалізації
стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки
інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі

Опубліковано 29 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. статі у наукових, фахових та закордонних виданнях; тези доповідей до наукових конференцій.

Основні наукові праці:

1.Techniques for analyzing the attractiveness of international commodity markets under conditions of economic globalization//International economic policy: Scientific Journal. –Issue 4. – K.: KNEU, 2006. – p.57-84.

2.Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів// Міжнародна економічна політика. – 2006. № 4. – Київ. – С.54-80.

3.Пригара О.Ю. Вторинна маркетингова інформація у дослідженні привабливості міжнародних ринків // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2011. № 4. – С.45-51.

4.Пригара О.Ю. Вплив ринкового середовища міжнародного підприємництва на привабливість міжнародних товарних ринків // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2011, №6, Т.4 (181). – С.163-166 .

5.Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Привабливість міжнародних ринків для українських виробників мішинобудівної галузі // Економіка. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – Випуск 132. – Київ. – 2012. – С.53-56.

6.Пригара О. Методика оцінювання ризиків міжнародної діяльності підприємства / О. Пригара, Л. Ярош-Дмитренко // Бізнес Інформ – 2012. – № 4. – С. 83–87.

7.Старостіна А.О., Пригара О.Ю. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях. Маркетинг в Україні. – №4 (73) – Київ, 2012. –– С. 4-10.

8.Пригара О.Ю. Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Cерія “Економіка”. – №135. – 2013. – С.38-40.

9.Пригара О.Ю. Формування інноваційних ідей на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві. Ефективна економіка. – № 1. 2013. – [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1753

10.Prygara O., Yarosh-Dmitrenko L. Innovation Strategy of an Industrial Enterprise: Marketing Aspect // European Applied Sciences. Germany, 4 (2), 2013, – pp. 114-115.

11.Пригара О.Ю. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі» (с.143-166)// Навчально-метод. комлекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Міжнародна економіка» (кластер «Міжнародний бізнес»)/ Упорядники Н.В. Богомаз, А.О. Длігач, А.О. Старостіна та ін. За ред. Старостіної А.О. – К.: Видавничо-полігарфічний центр «Київський університет», 2007. – 167с.

12.Пригара О.Ю. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інноваційна діяльність у міжнародному бізнесі» (с.187-216)// Навчально-метод. комлекс професійно-орієнтованих дисциплін для студентів напрямів підготовки «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (кластер «Міжнародний бізнес»)/ Упорядники Д.М. Черваньов, А.О. Старостіна, Н.Ю. Кочкіна, А.О. Длігач та ін. За ред. Старостіної А.О. – К., 2006. – 217с.

13.Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальних дисциплін «Бізнес-комунікації», «Міжнародні бізнес-комунікації» / Н.Ю. Кочкіна, О.Ю.Пригара. – К.: Видавничо-полігарфічний центр «Київський університет», 2012. – 85с.

14.Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Ринкові дослідження» / А.О. Старостіна, О.Ю. Пригара. – К.: Видавничо-полігарфічний центр «Київський університет», 2013. – 45с.