Нагачевська Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: 5ntv@ukr.net

Навчання:

 • У1983-88 рр. – Київський університет ім. Тараса Шевченка, економічний факультет, диплом з відзнакою, спеціальність – політична економія, кваліфікація – економіст, викладач
 • 1991-95 рр. – аспірантура, Київський університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інновації як фактор економічного розвитку» (1995р.).

Пройдені курси:

 • Сертифікат Національної ради з економічної освіти США.
 • Сертифікати ITU (Міжнародного союзу електрозв’язку) «Бізнес-орієнтовані плани розвитку», «Менеджмент персоналу».
 • Сертифікат Києво-Могилянської бізнес-школи «Управлінський облік»

Стажування:

 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Онлайн тренінг 02-06.10.19р., Сертифікат від 06.10.2019р. б/н., очний тренінг 02-03.12.19р., Експерт з акредитації освітніх програм.
 • Науково-дослідний сектор «Центр економічних досліджень» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01-31 жовтня 2018 р., Наказ від 21.06.2018 р. №571-32.

Трудова діяльність:

 • 1988-1991 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського, асистент кафедри політекономії
 • 1995-1998 рр. – Київський університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри економічної теорії та управління народним господарством
 • 1995-2000 рр. – ТОВ «Поллікорп», Президент, керівник консультаційно-фінансової групи ВАТ «Укртелеком», член тендерних комітетів, член Спостережної Ради ВАТ «Телекомінвест»
 • 1998-2006 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри міжнародної економіки
 • 1999-2000рр. – проект TAСIS «Вдосконалення системи фінансового менеджменту та бізнес-планування в окремих підрозділах телекомунікацій України»
 • 1999-2000рр. – радник з економічних питань Голови Держкомітету зв’язку та інформатизації України
 • 2003-2019рр. – Телесистеми України, начальник відділу бізнес-планування та економічного аналізу
 • З 2006 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
 • З 2014 р. – Бізнес-школа “КНУ МВА”, викладач
 • 1998-2006 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри міжнародної економіки

Громадська діяльність:

 • 2013-2017 рр. – відповідальна за наукову роботу по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу
  червень-жовтень 2017р. – виконувала обов’язки завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу
 • З 2017 р. – заступник завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладає курси:

Блок-1 (Бакалаврат)

 • Міжнародні інвестиції
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Стратегічне бізнес-планування

Блок-2 (Магістратура)

 • Міжнародна торгівля та інвестиції
 • Бізнес-планування
 • Методологія та організація економічних наукових досліджень

Наукові інтереси:
міжнародна економічна діяльність, міжнародні інвестиції, міжнародні фінанси, механізми залучення коштів на міжнародних фінансових ринках, міжнародний трансфер технологій, сучасні технології бізнес-планування, економічне обгрунтування маркетингових проектів, оцінка економічної ефективності експортно-імпортних операцій, міжнародні аспекти розвитку телекомунікацій та ІТ-сектору

Автор 70 наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові праці:

 1. Tetiana W. Nagachevskaya, Lyudmila Feliksowa. Napriamky formuwannia miznarodnoji konkurentospromoznosti IT-sektoru Ukrajiny // Cyberbezpieczenstwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. dr hab. Tomasz Dębowski.// – ArchaeGraph, Wrocław, 2018. – 204 c. – с. 121-137.
 2. Инвестиционная привлекательность сектора телекоммуникаций стран СНГ в условиях глобализации. – ИННОВАЦИИ В НАУКЕ. №10 (23): – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013, с.158-169. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibac.info/conf/innovation/xxvi/34715.
 3. Перспективы выхода украинских компаний на мировой рынок IPO. Zarzadzanie i marketing. Zeszyty naukowe Politechnika Rzeszowska, 2012. – №285-19(4-2012), с. 121-132. (Index Copernicus)
 4. Особливості конкурентних стратегій на міжнародному ринку автотранспортних послуг. Systemy i srodki transportu samochodowego : Monografia. / pod redakcja naukowa Kazimierza Lejdy, Politechnika Rzeszowska. – Rzeszow, 2012.–nr 3. – с. 361-370.
 5. Економічна оцінка доцільності та ефективності зовнішньоекономічних операцій // Systemy i srodki transportu samochodowego: Збірка наукових статей / за ред. К. Лейди. – Sakon’10. – Rzeszow-Przeclaw, 2010. – с.295-299.
 6. Нагачевська Т. В. Інвестиційні фактори конкурентоспроможності економіки України. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць./ За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – Випуск 1 (36). – 241 с. – с.169-179.
 7. Пригара О.Ю., Нагачевська Т.В. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства¬ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – № 5 (200). – с. 33-41. (Index Copernicus)
 8. Нагачевська Т. В. Формування конкурентних переваг підприємств ІТ-сектору України на міжнародних ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». – 2017. – Вип. 1(34). – с.155–166.
 9. Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу/ Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Вип. 8 (173).- с. 49-59. (Index Copernicus)
 10. T.V.Nagachevska, V.S.Zakharchenko. Financing mechanisms for investment projects in the agricultural sector of Ukraine’s economy involving angel investors // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №6 (159), с. 37-42. (Index Copernicus)
 11. Міжнародна економіка: термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. /За заг. ред. А.О. Старостіної. –К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с.
 12. Syllabus of discipline «International trade and investments» for undergraduate students of the area of study 0305 «Economics and Entrepreneurship», specialization «International Economics» / Compiled by: Associate Professor V.I. Sereda, Associate Professor T.V. Nagachevska – К.: Publishing Center «Kyiv University», 2016.
 13. Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с. (Теми 4, 9, 16).
 14. Основи ціноутворення: Підручник / За ред. Олійник Д.І., Кириченка О.А. та Денисенка М.П. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 384 с. (у співавторстві).
 15. Міжнародна передача технологій. Розділ 5. // Міжнародна економіка: Підручник [А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; за ред. А.П. Румянцева]. – 3-є вид., випр. і доп. – К., Знання, 2006. – с.162-214.
 16. 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Т.В. Нагачевська / За заг. ред. А.О. Старостіної. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2019. – 304 с.
 17. Prygara O. Yu., Nagachevska T. V. Model of innovative development of a modern enterprise//Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – pp. 224 – 240.

Наукові конференції та круглі столи

 1. EFBM 2019. I Міжнародний економічний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління». Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Київ. 21-24 травня 2019 р.
 2. Дискусійна платформа «Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва». Київ, 17 травня 2019 р.
 3. ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки», 4-5 жовтня 2018 р.
 4. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa «Bezpieczenstwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka». Instytut studiow miedzynarodowych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016.