Нагачевська Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:
У 1988 р. закінчила з відзнакою Київський державний університет імені Тараса Шевченка, з 1991 р. – аспірант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В 1995 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інновації як фактор економічного розвитку».

Трудова діяльність:
З 1995 р. працювала асистентом кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З утворенням в 1998 році на економічному факультеті кафедри міжнародної економіки – асистент кафедри, з грудня 2006 року – доцент кафедри міжнародної економіки.
В 1999-2000 рр. – радник з економічних питань Голови Держкомітету зв’язку та інформатизації України.

Викладає курси:
Міжнародна інвестиційна діяльність
Міжнародна економічна діяльність України
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Бізнес-планування
Методологія наукових досліджень

Наукові інтереси:
міжнародна економічна діяльність, міжнародні інвестиції, міжнародні фінанси, механізми залучення коштів на міжнародних фінансових ринках, міжнародний трансфер технологій, міжнародні аспекти розвитку телекомунікацій, бізнес-планування, моделювання експортно-імпортних операцій

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові праці:

Міжнародна передача технологій. Розділ 5. // Міжнародна економіка: Підручник [А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; за ред. А.П. Румянцева]. – 3-є вид., випр. і доп. – К., Знання, 2006. – с.162-214.
Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 85. – с.36-40.
Страхування ризиків в телекомунікаційному бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 81-82. – с.99-100.
Про телекомунікації : Проект Закону України № 6161 від 24.10.2000 -auriu.dp.ua/rtf/Pr_z_6161_osn.rtf (у співавторстві).
Нагачевська Т.В. Інтеграційні процеси та формування інноваційної моделі економічного розвитку України /Т.В.Нагачевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”.- К. -2008. – № 103. – С.29-34.
Первинне публічне розміщення акцій як сучасний інструмент залучення коштів транспортними компаніями на міжнародних фінансових ринках // Zarzadzanie і marketing w motoryzacji. Tom XIX. Sakon”08. – Rzeszow, 2008. – с.297-302. (у співавторстві).
Основи ціноутворення : Підручник / За ред. Олійник Д.І., Кириченка О.А. та Денисенка М.П. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 384 с. (у співавторстві).
Сучасні тенденції міжнародного трансферу технологій та перспективи України // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка. – 2009. – №7. – с.136-150.
Економічна оцінка доцільності та ефективності зовнішньоекономічних операцій // Systemy i srodki transportu samochodowego : Збірка наукових статей / за ред. К. Лейди. – Sakon’10. – Rzeszow-Przeclaw, 2010. – с.295-299 (у співавторстві).
Особливості конкурентних стратегій на міжнародному ринку автотранспортних послуг. Systemy i srodki transportu samochodowego : Monografia. / pod redakcja naukowa Kazimierza Lejdy, Politechnika Rzeszowska. –Rzeszow, 2012.–nr 3. – с. 361-370 (у співавторстві).
Перспективы выхода украинских компаний на мировой рынок IPO. Zarzadzanie i marketing. Zeszyty naukowe Politechnika Rzeszowska, 2012. – №285-19(4-2012), с. 121-132.
Діагностика IPO українських компаній в умовах глобальної фінансової нестабільності. // Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій. – К., 2012.- с.177-181.
Инвестиционная привлекательность сектора телекоммуникаций стран СНГ в условиях глобализации. – И 66 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ. №10 (23): – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013, с.158-169. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibac.info/conf/innovation/xxvi/34715.
T.V.Nagachevska, V.S.Zakharchenko. Financing mechanisms for investment projects in the agricultural sector of Ukraine’s economy involving angel investors // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №6 (159), с. 37-42.
Нагачевська Т.В., Пластовець Н.С. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 8 (173).- с. 49-59.
Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с. – Теми 4, 9, 16.