Каніщенко Олена Леонідівна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Посада: професор

Навчання:
У 1982 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет, спеціальність – економіст, викладач політичної економії., а в 1987 р. – аспірантуру по кафедрі політичної економії економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і у січні 1988 року захистила кандидатську дисертацію. Звання доцента отримала у вересні 1991 року.

Трудова діяльність:
З серпня 1982 р. працювала викладачем кафедри політичної економії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, а з грудня 1987 року по вересень 2002 року – викладачем, потім доцентом кафедри промислового маркетингу НТУУ”КПІ”.
2002 – 2004 рр. – обіймала посаду доцента кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2004 – 2007 рр. – перебувала у докторантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у лютому 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему “Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні”.
З вересня 2007 р. працює на посаді доцента і професора кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

Спеціалізується в галузі міжнародного маркетингу. Стажувалась та викладала у вищих навчальних закладах США, Швеції, Італії. Стипендіат американського фонду імені Фулбрайта. Консультує провідні вітчизняні та іноземні компанії з питань інтернаціоналізації маркетингової діяльності та маркетингових досліджень.

Автор понад 130 наукових і методичних праць в українських та іноземних професійних виданнях, серед яких електронний курс та навчальний посібник англійською мовою “Міжнародний маркетинг”.

Член двох Спеціалізованих вчених рад, у яких представлена за спеціальностями 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Виконує обов’язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д26.001.12.

Здійснює наукове керівництво аспірантами, 8 з яких успішно захистили кандидатські дисертації.

Є членом редколегій 2 фахових журналів з економіки: «Маркетинг в Україні» та «Питання хімії та хімічної технології. Розділ «Економіка хімічних підприємств, маркетинг, менеджмент» (Дніпропетровськ). Рецензувала статті для Вісника КНУ.

Викладає курси: “Міжнародний маркетинг”, “Управління міжнародним маркетингом”, “Міжнародна логістика”, “Методологія наукових досліджень”, “Міжнародні ринкові дослідження”, “Маркетинг”.

Основні наукові праці:

Монографії:
Канищенко Е.Л. Эффективное управление международным маркетингом в условиях глобализации товарных рынков / Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография / Старостина А.А., Павлинов И.А., Скодорова Л.К. и др.; Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. (в обл.) (§ 1.2., С. 26-67)
Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг в діяльності українських підприємств: Монографія. – К.: Знання-Прес, 2007. – 448 с.: іл.

Наукові статті:
Kanishchenko O. Global trends of economic diplomacy under globalization / Kanishchenko O., Mamalyga О. // Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of innovations). – 2015. – №1. – С. 135-146. – http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2015/1
Kanishchenko O. International marketing under the geopolitical confrontation (Міжнародний маркетинг в умовах геополітичних конфронтацій) / Kanishchenko O. // Annales Uniwersitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin-Polonia. – Vol. XLIX. – Sectio H – 2015. – P. 49-57 (Польща, Люблін) http://annales.umcs.lublin.pl/sectio_h.php
Каніщенко О.Л. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища / Каніщенко О.Л. // «Теоретичні та прикладні питання економіки». Збірник наукових праць, Випуск 1(30). – Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – С.154-162.
Каніщенко О.Л. Зміни та перспективи україно-російських економічних відносин у світлі міжнародних економічних санкцій/ Каніщенко О.Л., Левчій М.О. // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошнікова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 416 с. (C.128-140).
Каніщенко О.Л. Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації / Каніщенко О.Л., Козлова А.І. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 118 (частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ін-т Міжнародних відносин, 2014. – 220 с. (С.21-30)
Каніщенко О.Л. Формирование инфраструктуры международных транспортных коридоров в Украине: проблемы и перспективы / Канищенко Е.Л. // Логистика – евразийский мост: материалы VIII Международной науч.-практ.конф. (16-18 мая 2013 г., г. Красноярск). Ч.1 / Красноярс. Гос.аграр.ун-т. – Красноярск, 2013. – 597 с.
Kanishchenko O. Internationalization of Industrial Clusters: objectives and perspectives / O.Kanishchenko,N. Kuznetsova, M. Ustimenko // Вісник КНУ. Серія Економіка. Випуск 11(152). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – С. 39-44.
Каніщенко О.Л. Життєвий цикл інвестиційних ресурсів підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості / Каніщенко О.Л., Чуприна Н.М. // Науково-технічний журнал «Питання хімії та хімічної технології». Розділ «Економіка хімічних підприємств, Маркетинг, менеджмент». – 2012. – №1. – С. 198-201.
Каніщенко О.Л. Глобальні логістичні системи в системі експортно-орієнтованого виробництва / Каніщенко О.Л. // Маркетинг в Україні. – 2012. – №6(75). – С.46-50.
Каніщенко О.Л. Логістичні системи в стратегіях національного розвитку в умовах глобалізації / Каніщенко О., Антонюк І. // Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. НАН України інститут світової економіки вип. – 2012. – № 3 (72). – С. 134-144.

Підручники та навчальні посібники:
Kanishchenko, O. International Marketing: study text and cases : Textbook / K. : Publishing and polygraph center “Kyiv University”, 2012. – 143 p. (in English)
Міжнародна економіка : Практикум. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.О. та ін. / За заг. ред. проф.. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 416 с. (Тема 3. Інтернаціоналізація національних економічних систем. – С. 38-53)
Маркетинг : підручник / [Старостіна А. О., Гончарова Н. П., Каніщенко О.Л., Крикавський Є. В. та ін.] ; за заг. ред. А. О. Старостиної. – К. : Знання, 2009. –1070 с.
Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С.Редько. – 2-ге. — К.: Навч.- метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні”, 2004. – 504 с. (С. 94-99, 364-381, 417- 425, 426-449)
Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посіб. / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С.Редько. – 2-ге — К.: Навч. – метод. Центр “Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні”, 2004. – 430 с. (С. 86-89, 318-331, 367-384)
Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – 152 с.
Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. – Київ.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка””, 2003. – 158 с.
Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг / електронний (Online) курс . – WebCT, UDL (Українська дистанційна освіта), 2000.
Промисловий маркетинг/ теорія та господарські ситуації: Підручник. – Київ, Іван Федоров, 1997. – 400 с. (“Міжнародні аспекти маркетингової діяльності” , С. 261-291).