Длігач Андрій Олександрович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: доцент

Навчання:
У 1995 році закінчив факультет прикладної математики Київського політехнічного інституту. Магістр прикладної математики.
У 1995 році закінчив факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» (друга вища освіта) з відзнакою. Магістр економіки (промисловий маркетинг).
У 1999 році закінчив аспірантуру та захистив дисертацію зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент, маркетинг». Кандидат економічних наук
Докторантура за спеціальністю «Світова економіка» (2005-2008 рр.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Стажувався в Університеті Алабами (1999 р., Ханствил, США), Голландському інституті маркетингу NIMA (2006 р.), Вищій школі менеджменту (2007 р., Варшава, Польща), Університеті Екзетер (2010 р., Велика Британія, клас проф. Генрі Мінцберга та проф. Джонотан Геслінга).
У 2016 році захистив докторську дисертацію «Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в Україні». Доктор економічних наук по спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Трудова діяльність:
З 2002 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді доцента кафедри міжнародної економіки.
Провідний експерт Української асоціації маркетингу.
Кращій маркетинг-тренер за результатами Ukrainian Marketing Awards.
Член редакційної колегії журналу «Маркетингові дослідження».
Член міжнародного професійного журі конкурсів «Бренд Року», «Білий квадрат» та фестивалю Open в Білорусі, міжнародного конкурсу маркетингової та рекламної ефективності EFFIE Awards Ukraine, міжнародного студентського конкурсу рекламних і PR-проектів «Золотий компас».
Автор концепції системно-рефлексивного маркетингу, концепції трициклічного управління, концепції бренд-менеджменту s-brands.
Автор першого в Україні масового он-лайн курсу («Бренд-менеджмент», понад 8000 слухачів).
Досвід викладацької роботи – 20 років (з 1995 року).

Викладає курси:
Бренд-менеджмент
Маркетинг
Стратегічний маркетинг
Стратегічне управління
Економіка зарубіжних країн
Міжнародне ціноутворення

Наукові інтереси:
Стратегічне управління і стратегічний маркетинг
Системно-рефлексивний маркетинг
Управління торговими марками
Ринкове маркетингове ціноутворення
Маркетингові дослідження
Економіка зарубіжних країн

Опублікував більше 150 статей та 9 книг з теорії та практики маркетингу, стратегічного управління.

Основні наукові праці:
1. Багиев Г. Л., Длигач А. А., Соловьева Ю. Н. Форсайт технологии маркетинга: Маркетинг взаимодействия. Системно-рефлексивный маркетинг. Бенчмаркинг. Управление компетентностью. Измерение и оценка ценности; под науч. ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Астерион, 2016. – 400 с.
2. Длигач А. А. Системно-рефлексивный маркетинг: монография / А. А. Длигач. – К.: Алерта, 2014. – 400 с.
3. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач. – К.: Алерта, 2012. – 272 с.
4. Маркетинг : підручник / [Старостіна А. О., Длігач А. О., Гончарова Н. П., Крикавський Є. В. та ін.] ; за заг. ред. А. О. Старостиної. – К. : Знання, 2009. –1070 с.
5. Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник / А.О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с.
6. Маркетинговий менеджмент: підручник / [Котлер Ф., Келлер К. Л., Павленко А. Ф., Длігач А. О. та ін.] – К.: Хімджест, 2008. – 720 с.
7. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / [Котлер Ф., Келлер К. Л., Павленко А. Ф., Длігач А. О. та ін.] – К. : Хімджест, 2008. – 290 с.
8. Длігач А. О. Маркетингова цінова політика : світовий досвід, вітчизняна практика : навчальний посібник / Андрій Олександрович Длігач. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
9. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг: теорія, світовий догляд, українська практика : підручник / Старостіна А. О., Длігач А. О., Кравченко В. А. ; за ред. А.О. Старостиної. – К. : Знання, 2005. – 764 с.
10. Dligach Andrii A. System reflexive strategic marketing management // EcoForum (Suceava, Romania). – 2012. – Vol. 1, Iss.1 (1). – P.5-12.
11. Длігач А. О. Інтегровані маркетингові стратегії / А. О. Длігач // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національній економічний університет; ред. кол.: С. І. Шкарабан [гол. ред.] та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. — Вип. 10. — Частина 4. — 446 с. — С. 77–81.
12. Длігач А. О. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління (System Reflexive Strategic Marketing Management) / А. О. Длігач // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv). — 2013. — № 11 (152). — С. 28–34.
13. Длігач А. О. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління промисловим підприємством / А. О. Длігач // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – №1–2 (2). – С. 44–47.
14. Длігач А. О. Розробка математичної моделі системно-рефлексивного маркетингу / А. О. Длігач // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – Т4. – №2 (18). – С. 324–327.
15. Длігач А. О. Маркетингові стратегії для українських підприємств в сучасних умовах / А. О. Длігач // Науковий Вісник Академії Муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія: Економіка. — К., 2009. — С. 115–122.
16. Длігач А. О. Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві / А. О. Длігач // Маркетинг в Україні. — 2010. — № 5. — С. 43–47.
17. Длігач А. О. Системно-рефлексивний маркетинг у стратегічному управлінні [Електронний ресурс] / А. О. Длігач // Ефективна економіка— 2010. — № 11.
18. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів / А. О. Длігач // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 12. — C. 25–29.
19. Питання управління бізнесом: зб. статей / [Длігач А. О. та ін..]; за ред. М. А. Гольцберга; Міжнародний ін.-т менедж. — К.: ВД «Стилос», 2009. — 275 с. — [Сутність та форми ринкових стратегій підприємства]. — С. 18–39.
20. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / [Длигач А. А., Лепа Р. Н. и др.]; под ред. Р. Н. Лепы; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. — Донецк: Из-во «Ноулидж», 2011. — 408 с. — (Сер.: Жизнеспособные системы в экономике). — [1.2. Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое управление бізнесом]. — C. 19–36.
21. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: монографія: в 2 т. / [Длігач А. О., Кендюхов, О. В., Череп А. В., Туріянська М. М., Верескун М. В. та ін.]; за заг ред. О. В. Кендюхова. – Донецьк: ДНВЗ «ДонНТУ», 2013. – Т. 1. – с. 344. – [2.5. Формування бачення бізнесу в системно-рефлексивному стратегічному маркетинговому управлінні]. – С. 119–127.
22. Методологічні засади управління бізнесом: монографія: / [Длігач А. А., Гольцберг М. А., Тихомирова І. О., Циганкова Т. М., Лилик І. В. та ін.]; за заг ред. М. А. Гольцберга. – К: ТОВ «Задруга», 2014. – 416 с. – [Стратегічне управління бізнесом]. — C. 43–63.