Черняк Євген Олександрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання: Закінчив  у 2012 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна економіка». Навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка з  2012 по 2015 рр. Протягом навчання на економічному факультеті отримував стипендію імені М.Максимовича  (2009-2010 н.р.),  академічну стипендію Президента України (2011-2012 н.р.), стипендію Кабінету Міністрів України для аспірантів та молодих вчених (2014-2015 н.р.).  У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Трудова діяльність: З листопада 2015 року працює на посаді асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу.  З жовтня 2013 року по квітень 2016 року брав участь  у виконанні міжнародного проекту 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-SMGR «Підвищення ефективності студентських служб»(IMPRESS).З 2 квітня 2017 р. по 9 квітня 2017 р. пройшов стажування за програмою академічної мобільності Еразмус+ в університеті Томаша Баті, м.Злін, Чеська Республіка.

Викладає курси:  «Міжнародна економіка», «Економіка зарубіжних країн», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» (англ. мовою), «Міжнародні організації», «Кількісні методи дослідження ринків», «Якісні методи дослідження ринків», «Маркетинг».

Наукові інтереси: Міжнародна міграція робочої сили, управління національною конкурентоспроможністю. Автор 40 наукових праць, 1 навчально-методичного комплексу.Виступав з доповідями на 39 міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні наукові праці:

 1. Chernyak Y. Classification of Financial Conditions of the Enterprises in Different Industries of Ukrainian Economy Using Bayesian Networks / O.Chernyak, Y.Chernyak // Proceedings of 5 International Conference On Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA-2011), September 8-11, 2011, Skiathos Island, Greece.-Volume II. –P.519-530. (Греція).
 2. Черняк Є.О. Some approaches to governmental regulation of labor force migration in Ukraine /  Є.О. Черняк, О.І. Черняк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2012.-  Вип. 140.-С.18-22.
 3. Chernyak Y. Modern challenges in governmental regulation of labor force migration in Ukraine / O.Chernyak, Y.Chernyak // Ekonomika.- 2012.-vol.91 (1).-P.93-104. (Литва).
 4. Черняк Є.О. Міжнародні міграційні процеси у формуванні конкурентоспроможності економіки України / Є.О. Черняк // Теоретичні та прикладні питання економіки. –2013. Вип.28, т.1. – С.393-401.
 5. Черняк Є.О. An influence of international  labor force migration on national competitiveness / Є.О. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.–2013. – Вип. 9(150). – С.25-28.
 6. Черняк Є.О. Поняття «золотого мігранта» в контексті державного регулювання міжнародної міграції робочої сили / Є.О. Черняк //  Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.–2013. – №10(199). – C.76-80.
 7. Chernyak Y. The Main Triggers of the Balance of Payment Crisis in the Eastern Europe / O.Chernyak, V.Khomyak, Y.Chernyak // Procedia Technology. – 2013.- vol.8.- Р.47-50.  Elsevier Publ.
 8. Черняк Є.О. Зростання внутрішньої міграції в Україні: переваги та недоліки для вітчизняних підприємств, вплив на конкурентоспроможність країни / Є.О.Черняк /  [Електронний ресурс] // Ефективна економіка.-2014.-№11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3534.
 9. Chernyak Y. “The Golden Migrant Concept in Governmental Regulation of the Labor Force Migration / O.Chernyak, Y.Chernyak // Studia Securitatis.-2014.- Tome VIII, №1.- P.118-122. (Румунія).
 10. Черняк Є.О. Міжнародна трудова еміграція та «відтік мізків»: економічне обґрунтування еміграції з України/ Є.О. Черняк // Економіка та держава.-2015.-№ 5.-С.120-123.
 11. Chernyak Y. Increase of internal migration in Ukraine: advantages and disadvantages for national enterprises, influence on country’s competitiveness // Regional Innovations. –   2015. – N3.-P.26. Режим доступу до журналу: http://irn.center/conference-offer/
 12. Chernyak Y. International Labor Force Emigration and the “Brain Drain”: the Economical Discourse of Emigration from Ukraine / O.Chernyak, Y.Chernyak // Book of Abstracts of XXVIII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2016)”, August 25-30, 2016, Brno, Czech Republic. 2016. – P.31-32.
 13.  Chernyak Y. Forecasting of Global New Investment in Renewable Energy / O.Chernyak, Y.Chernyak, Y.Fareniuk //  CEUR Workshop Proceedings: Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment  (HAICTA 2017) Chania, Crete Island, Greece, September 21-24, 2017. Edited by Michail Salampasis, Alexandros Theodoridis, Thomas Bournaris. 2017. – Vol.2030. – P.272-278.
 14. Методи кількісних досліджень ринку: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього рівня бакалавр / упорядник Є.О. Черняк. – Київ, 2019. – 27 c.