Наукова діяльність

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки та маркетингу, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

 • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
 • Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки
 • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності
 • Валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції
 • Міжнародні маркетингові дослідження
 • Управління торговими марками та стратегічний маркетинг
 • Сучасні напрямки розвитку міжнародних фінансів
 • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці
 • Міжнародна конкурентоспроможність.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За час існування кафедри були захищені ряд кандидатських та докторських дисертацій.

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням.

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері міжнародної економіки, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи.

Пріоритетні тематичні напрями для науково-дослідних робіт:

 • Визначення змісту та факторів сучасних структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення інструментів комплексного аналізу міжнародного бізнес середовища за умов структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення методологічних основ стратегічного аналізу міжнародного співробітництва
 • Розробка науково-практичних рекомендацій удосконалення міжнародної економічної взаємодії
 • Розробка концептуальних засад стратегії реагування на кризові стани міжнародного співробітництва.

Дослідницька діяльність молодих вчених спрямована на розробку рекомендацій з формування економічних стратегій міжнародного бізнесу на регіональних ринках та створення сприятливого бізнес-середовища для поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку форм міждержавної співпраці. Очікуваний результат – модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації.

Орієнтовні напрями досліджень:

 • розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах, посилення дезінтеграційних процесів;
 • розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів;
 • залучення венчурних інвестицій в економіку України;
 • дослідження міжнародних ринків;
 • стратегія міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм;
 • формування міжнародних інноваційних кластерів.

Під час виконання науково-дослідних робіт на кафедрах у межах робочого часу викладачів розроблено тексти лекцій та методичні матеріали проведення семінарських завдань всіх навчальних дисциплін,  які викладаються, розроблено ситуаційні вправи, тестові завдання та опубліковано навчально-методичні посібники. На кафедрі щорічно готуються нові навчальні курси.

За період 2014-2019 рр. захищено 2 докторські дисертації та 7 кандидатських дисертацій на теми актуальних проблем міжнародної економіки та маркетингу. Викладачі кафедри мають опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, присвячені актуальним проблемам розвитку. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузі знань  «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг». За період 2015-2019 рр. студенти кафедри здобули 16 призових місць на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 11 призових місць  на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

За період 2014-2019 рр. кафедрою міжнародної економіки та маркетингу опубліковано 42 монографії, 3 підручники, 20 навчальних посібників та довідників. Кількість наукових статей опублікованих у 2014-2019рр. – 283, з них – у зарубіжних виданнях – 75,  у  тому числі, у виданнях, які входять до МНБД – 44, в українських виданнях, які входять до МНБД – 97, серед яких 134 статті опубліковано у фахових виданнях.

Серед монографій, навчальних посібників, підручників, опублікованих кафедрою міжнародної економіки та маркетингу за останні роки, виділимо наступні:

 • Маркетинг: Термінологічний словник / За ред. Старостіної А.О. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 154с.
 • Маркетинг. Навчальний посібник. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216с.
 • Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с. З грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-590 від 07.03.2008 р.).
 • Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография. //Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т  им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та. 2015. – 348 с. Автори від кафедри: Старостіна А. О., Кравченко В. А., Каніщенко О. Л., Кочкіна Н.Ю., Длігач А.О., Середа В. І.,  Кузьома О.Ю., Комендант О. В., Пащук Л. В. (всього 9 авторів) 8 розділів
 • Гайдуцький А.П. Міграційний капітал: теорія, методологія, практика : Монографія. / А. П. Гайдуцький. – К. : ТОВ «Інфосистем», 2010. – 446 с. – 34,5 др. арк.
 • Длигач А. А. Системно-рефлексивный маркетинг: монография / А. А. Длигач. – К.: Алерта, 2014. – 400 с.
 • Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач. – К.: Алерта, 2012. – 272 с.
 • Багиев Г. Л., Длигач А. А., Соловьева Ю. Н. Форсайт технологии маркетинга: Маркетинг взаимодействия. Системно-рефлексивный маркетинг. Бенчмаринг. Управление компетентностью. Измерение и оценка ценности: монография, под науч. ред. засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф. Г.Л. Багиева. СПб.: Астерион, 2016. – 400 с.
 • Кудрявець Є.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів в Україні Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016 – 212 с.
 • Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: підручник / О.Л.Каніщенко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 479 с.
 • Середа В.І. Європейська інтеграція (економічний аспект) К.: Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – К., 2016.
 • Фондовий ринок. Кн.2. – К.: Знання, 2016. – 486 с. – Співавтор Середа В.І. – 33.2. Розвинені ринки та ринки, що розвиваються. 33.3. Світові та регіональні фінансові центри. 34.2. Розвинені фондові ринки Європи. 36. Основи функціонування міжнародного фондового ринку // Фондовий ринок : підручник :у 2-х кн. Співавтор Середа В.І. 2016.
 • Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с.
 • Міжнародна економіка: Термінологічний словник / За ред. Старостіної А.О. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 250с.
 • Кузёма Е.Ю. Международная экономика: Практикум / Е.Ю. Кузёма, О.В. Булкот, Е.В. Комендант. – К.: ИПЦ «Киевский университет». – 2018. – 143 с.
 • Кочкіна Н.Ю. Управління маркетингом: навч. посібник (рекомендовано науково-методичною радою КНУ). К.: Інтерсервіс, 2019. – 368 с.
 • 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Нагачевська Т.В. /За заг. ред. проф. Старостіної А.О. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: «НВП «Інтерсервіс», – 304 с.

Наукові статті у виданнях, які включено до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Web of Science:

 • Starostina, V. Kravchenko, V. Lisсhuk. Risk management in the field of public finance in Ukraine // Public Policy and Administration,  19 (3) 2019. Scopus
 • Yatsenko, V. Adjusting Business Processes by the Means of an Autoregressive Model Using BPMN 2.0 // Yatsenko, V., Kobets, V.  Ermolayev, V. et al. (eds.) ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 12th Int. Conf. ICTERI 2016, Kyiv June 21- 24, 2016, CEUR-WS.org/ Vol-1614, pp. 518-533, online http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_97.pdf  DBLP, Google Scholar, SCOPUS
 • Yatsenko V. Adaptive Dynamic Mechanism OF Modified Double Electronic Auction. // Valeria O. Yatsenko, Vitaliy M. Kobets//   Actual problem of economics.  [Academic economic journal].- 2016. – № 7 (181). – С. 432-445 Scopus
 • Pashchuk, L.V., Yarosh-Dmytrenko, L.O. 2017. Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Issue 6(52): p.2-12, Scopus
 • Yarosh-Dmytrenko L.O. Export activity of mashine-building enterprises within transformation of Ukrainian foreign trade / L.O. Yarosh-Dmytrenko // Scientific bulletin Polissia. – -Vol. 3(11), part 1. -P.99-106. Web of Science
 • Prygara O. International Positioning Strategy of Ukrainian Advertising Service Companies on European Media Market/Victoria Zhurylo, Olga Prygara //Journal of Applied Economic Sciences. – 2018. – Vol. 13. – P. 357-368. (1 д. а. ), Scopus.
 • Bilotskiy S., Danylova N., Grinenko O. (2017). Legal and economic aspects of Ukrainian enterprises activity at the European renewable energy market. Investment Management and Financial Innovations, Volume 14 2017, Issue № 2, pp. 71-78 (Scopus)
 • Черняк О.І., Черняк Є.О., Фаренюк Я. Forecasting of Global New Investment in Renewable Energy // CEUR Workshop Proceedings, vol.2030. P.272-278 http://ceur-ws.org/Vol-2030/HAICTA_2017_paper33.pdf- Scopus -0,5 д.а.
 • , Prygara O. Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine /Victoria Zhurylo, Olga Prygara //Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4. – Number 1. – P. 156-162. (0,85 д. а. ), Web of Science
 • Kanishchenko, O., Spivakovsky, S., Spivakovsky, T., Shahira E. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process // Journal of Advanced Research in Law and Economics // Quarterly, Volume IX, Issue 6(36), Fall 2018. Scopus
 • Chernyak O., Chernyak Y. The influence of remittances on macroeconomical figures in Ukraine// Advances in Economics Business and Management Research [2019, vo95 p.20-24 Web of Scince
 • Chernyak O., Chernyak Y. Modern trends of the international labor force migration // SHS Web of Conferences 65, 09001 (2019). https://doi.org/10.1051/shsconf/20196509001 Web of Science
 • Andriushchenko K, Ishchenko M., Sahaidak M, Tepliuk M, Domina O (2019). Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and Bank Systems.

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу підписано Угоду про співпрацю з Університетом Мачерати (Мачерата, Італія) 29.05.2013 та організовано систему подвійного диплому зі спеціальності “Бізнес -адміністрування”. Магістерська програма з міжнародного бізнесу будується на основі спеціальностей “Бізнес-адміністрування” (з української сторони) та “Studi politici ed internazionali – International Economic and Trade Relations” (з італійської сторони).В рамках продовження співпраці  планується виконання та захист магістерських дисертацій під спільним керівництвом професорів Італії та України в рамках програми подвійного дипломування, продовження наукового керівництва в PhD аспірантурі, підготовка спільних наукових публікацій за результатами досліджень.

Готується до підписання Угода про співпрацю з представниками інноваційного наукового центру м. Сучжоу (Китай) в галузі бізнес-освіти та досліджень ринків високих технологій та інновацій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях у Польщі, Німеччині,  Великобританії, Чехії, США. Планується подальша активна участь викладачів у закордонних наукових стажуваннях, міжнародних конференціях, проведенні круглих столів, участь у програмі академічної мобільності ERASMUS+.