Наукова діяльність

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки та маркетингу, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

  • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство;
  • Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки;
  • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності;
  • Валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції;
  • Міжнародні маркетингові дослідження;
  • Управління торговими марками та стратегічний маркетинг;
  • Сучасні напрямки розвитку міжнародних фінансів;
  • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці;
  • Міжнародна конкурентоспроможність.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За час існування кафедри були захищені ряд кандидатських та докторських дисертацій.

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням, вільним володінням іноземними мовами та комп’ютерними технологіями.

Зміст, цілі та завдання практик, які проходять студенти, відповідають логіці навчального процесу, послідовності засвоєння теоретичних курсів та враховують специфіку майбутньої діяльності фахівця. Метою виробничої практики є закріплення професійних знань, умінь і навичок, що були набуті студентами під час навчання в університеті, їх розширення та поглиблення. Під час практики студенти оволодівають сучасними формами та методами роботи на підприємствах, що є суб’єктами ЗЕД України, в комерційних банках, представництвах міжнародних організацій в Україні, органах державного управління. Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері міжнародної економіки, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи.

Кафедра забезпечує всіх студентів місцями проходження практики.

Навчальний процес на кафедрі базується на використанні сучасних інтерактивних методик. Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені оригінальні господарські ситуації (кейси), обговорення яких формує практичні навички у майбутніх фахівців. Багато бакалаврських та магістерських робіт виконується на замовлення конкретних підприємств і організацій, які із задоволенням приймають студентів, що навчаються на кафедрі, на практику, а згодом – і на роботу.