Нормативне забезпечення

Документи, що регламентують діяльність КНУ імені Тараса Шевченка:

 1. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджено наказом МОН України від 22.02.2017 р. за №280 
 2. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введено в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32
 3. Етичний кодекс університетської спільноти
 4. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін
 5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р.
 6. Правила прийому на навчання та вимоги до вступників
 7. Додаток до правил прийому ПОРЯДОК поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 8. Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 “Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо- наукових) програм”
 9. Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника”з додатками (додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5, додаток 6, додаток 7) та змінами згідно Наказу ректора від 05.07.2019 за №595-32
 10. Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти
 11. Концепція національно-патріотичного виховання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 12. Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 13. Положення про створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату від 19.06.2019 року
 14. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (макет), введене в дію наказом ректора від 08.07.2019 року за №603-32
 15. Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.08.2019 року
 16. Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 16.09.2019 року за №718-32
 17. Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нова редакція), введене в дію наказом ректора від 12.11.2019 року за №880-32
 18. Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введений в дію наказом ректора від 14.02.2020 року за №105-32
 19. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №197-32
 20. Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 10.03.2020 року за №196-32
 21. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, директору УФМЛ від 06.01.2016 року №056/002 щодо започаткування соціологічних опитувань студентів як інструмента забезпечення якості освітнього процесу. Додаток: Анкета
 22. Концепція розвитку інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введена в дію наказом ректора від 12.06.2020 року за №383-32
 23. Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 24. Положення про Наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 25. Перелік пропозицій інститутів/факультетів щодо затвердження та перезатвердження
  Наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 26. Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності (публікації в науково метричних базах даних), введене в дію наказом ректора від 31.01.2014 року за №71-32
 27. Акредитація освітніх програм(за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 74 c.
 28. 29. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського. – К. : ВПЦ “Київський Університет”, 2018. – 343 c.
 29. Інші діючі положення Київського національного університету імені Тараса Шевченка