Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 075 «Маркетинг»

галузі знань  № 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

Мета освітньої програми: Підготовка магістрів маркетингу, які здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання, мають інноваційний спосіб мислення та володіють компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю

Структура освітньої програми

Опис освітньої програми

діюча редакція (затверджена Наказом ректора №1214-32 від 29.12.2017)
ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ: проект освітньої програми 2020 року (зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня

Навчальний план

Рецензії на освітню програму