Приказюк Наталія Валентинівна

Посада: Завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Навчання:
1998 -2004 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
2004-2007 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг та кредит» (кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Січень 2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів» (науковий керівник – к.е.н., доц. Пікус Р.В.).
Лютий 2018 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Розвиток страхової системи України» (науковий керівник – д.е.н., проф., член-коресподент НАН України Базилевич В.Д.).

Трудова діяльність:

  • З жовтня 2006 року – асистент кафедри, фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
    З грудня 2009 року – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
    З січня 2016 року – виконуючий обов’язки завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • З травня 2019 року – завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:
«Страхування», «Ринок страхових послуг», «Менеджмент у страхових організаціях», «Управління фінансовими ризиками», «Менеджмент страхування».

Наукові інтереси:

Фінансові послуги та фінансові інститути, страхова система, банківська система, система ризик-менеджменту.

Нагороди та відзнаки:
2013 р. – Подяка МОН України, НАН України, Національного центру «Мала академія наук України»;
2014 р. – Лауреат Премії імені Тараса Шевченка;
2014 р. – Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2018 – Грамота Міністерства освіти і науки України.

Основні публікації:
Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 одноосібної монографії, 1 одноосібного навчального посібника, 14 навчальних посібників та підручників у співавторстві (з них 4 з грифом МОН України).

Основні навчально-методичні праці:
1. Управління фінансовими ризиками: Опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 228 с.
2. Управління фінансовими ризиками: Робочий зошит / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 160 с.
3. Управління фінансовими ризиками: Навчальний посібник / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – К. : Знання, 2010. – 598 с. (розд. 3, розд. 11).
4. Практикум зі страхування: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Р.В. Пікус та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 479 с. (розд. 3).
5. Страхування: практикум. навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К: Знання, 2011. – 607 с. (розд. 3).
6. Управління фінансовими ризиками: лаборатор. практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – К.: Логос, 2012. – 280с. (93с.)
7. Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових організаціях: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К.: Логос, 2012. – 60с.
8. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.1 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 496 с. (57 с.).
9. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.2 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 544 с. (176 с.).
10. Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — К.: Логос, 2014. — 208 с. (42 с.).
11. Страхові послуги: лабораторний практикум. / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: ЦП «Компринт», 2014. — 268 с. (50 с.).
12. Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами). / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С. Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: Логос, 2015. — 276 с. (15 с.).
13. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с. (64 с.).
14. Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових компаніях: лабораторний практикум / Н.В. Приказюк. — К.: ЦП «Компринт», 2015. — 247 с.
15. Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових компаніях: лабораторний практикум. – К.: Компринт, 2015. – 247 с.
16. Страхові послуги: опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, Т.П. Моташко — К.: Логос, 2017. — 290 с.
17. Соціальне страхування: навчальний посібник / Р.В.Пікус, Н.В. Приказюк, С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.: ЦП«Компринт», 2018 – 197 с.
18. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
19.Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.

Основні наукові праці:
Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія / І.О. Лютий, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, К.І. Старовойт-Білоник – Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010. – 388 с. (107 с.).
Приказюк Н.В. Інтеграція страхових компаній і банків: стратегічний альянс // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2008. – №106. – С. 30-32.
Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2009. – №113. – С. 39-42.
Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Страхові ринки України і Росії в умовах фінансової кризи // Фінанси України. – 2009. – №12 (169). – С. 47-55.
Приказюк Н.В. Державне регулювання страхового сектору України: тенденції та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк // Фінанси України. – 2010. – №7 (176). – С. 101-108.
Приказюк Н.В. Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Марченко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2010. – №120. – С. 24-27.
Приказюк Н.В. Система медичного страхування: зарубіжний досвід та особливості організації в Україні / Н.В. Приказюк // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. –2011. – Вип. 1.– С. 53-59.
Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2011. – №126. – С. 27-30.
Приказюк Н.В. Співпраця банків і страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. –2011. – Вип. 25.– С. 106-113.
Приказюк Н.В. Стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні / Н.В. Приказюк // Формування ринкових відносин. – 2011. – №7 (122). – С. 127-132.
Приказюк Н.В. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм «лояльності» / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2012. – №133. – С. 43-45.
Приказюк Н.В. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – №135. – С. 22-25.
Приказюк Н.В. Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання / Н.В. Приказюк // Ефективна економіка. – 2013. – №2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua.
Приказюк Н.В. Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні / Н.В. Приказюк, О.О. Губанкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №7. – С. 73-76.
Приказюк Н.В. Роль Інтернету в реалізації страхових послуг / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – №3(156). – С. 52-56. –
Приказюк Н.В. Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. –2014. – Вип. 1 (28, т.2). – С. 236-247.
Prikazyuk N., Motashko T. Stress testing as an integral component of risk management in insurance company // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Volume 2. – 2014. – №4. – С. 109-112.
Приказюк Н.В. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – №3(168). – С. 37-47.
Приказюк Н.В. Тенденції та перспективи розвитку пенсійної системи України / Н.В. Приказюк, М.В. Балицька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №7. – Режим
Prikazyuk N., Motashko T. Security of the Insurance Market of Ukraine and the Determining Factors. // Procedia Economics and Finance. – Volume 27, 2015. – Pages 288 – 310. – Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010011
DOI:10.1016/S2212-5671(15)01001-1Приказюк Н.В. Нові можливості для розвитку страхової системи України / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. –- №4. – С. 177-192.
Приказюк Н.В. Страхова система України: теорія, методологія, практика: монографія / Н.В. Приказюк. – Логос, 2017. – 611 с.
Prykazyuk N. Vectors of economic development of Ukraine in the terms of financial security / V. Bazylevych, N, Prykazyuk N, H. Tlusta //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Ун-т банк. справи Нац. банку України, Харк. ін-т банк. справи.  – 2017. – №22 (Том 1). – С. 288-299.
Prykazyuk N. The impact of cooperation between insurers and banks on the development of the insurance system / N. Prikazyuk, G. Oliynik // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol 3, No 2. – С. 121-127. – Source: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/185/191
DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-2-121-127

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d