Березіна Світлана Борисівна

Посада: Професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Доцент

Навчання:

 • – З 1992-1997 рр. – навчалася на економічному факультеті Українського державного університету харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».
 • – З 1997-2000 рр. – навчалась в аспірантурі Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.
 • – Березень 2000 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Методи прогнозування надходжень і витрат на пенсійне забезпечення в залежності від динаміки і розподілення ВВП» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою (науковий керівник д.е.н., проф. Бєсєдін В.Ф.).
 • – 2019 рік – захистила докторську дисертацію на тему “Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації” (спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика), Науковий консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Лібанова Елла Марленівна, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Трудова діяльність:

 • – З 1999-2005 рр. асистент, старший викладач кафедри фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету.
 • – З 2008-2013 рр. доцент кафедри фінансів Міжнародної Академії фінансів та інвестицій при Торгово-Промисловій Палаті України.
 • – З 1.11.2013р.-1.08.2014р. – АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», напрямок співробітництва банку з державними фондами соціального страхування.
 • – З 1.09.2014 р. – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з лютого 2019 року – директор Україно-китайського інноваційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з травня 2020 – директор Центру інноваційного розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з листопада 2020 року – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

«Соціальний ризик-менеджмент», «Social risk-management», «Соціальне страхування», «Накопичувальне страхування», «Пенсійне страхування», «Страхування».

Наукові інтереси:

Соціальний ризик-менеджмент, Соціальна політика, Економічна політика, Інновації в освіті, Інклюзивна освіта.


Основні навчально-методичні праці:

 1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : навч. посіб. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс) / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна.; – К : НВП «АВП» рекомендовано МОН України – 256 с.
 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: Науково-практичний коментар: навч. посібник (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс) / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна.; – К : НВП «АВП» рекомендовано МОН України– 1024 с.
 3. Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний ,С.Б. Березіна. – К: НВП «АВП» рекомендовано МОН України – 298 с.
 4. Соціальне страхування: лабораторний практикум/ С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.:ЦП «Компринт»-185с.
 5. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос – 508 с.
 6. Соціальне страхування. Навчальний посібник. Пікус. Р.В., Приказюк Н.В., Березіна С.Б., Третяк Д.Д. К. КОМПРИНТ – 197 с.
 7. Соціальні ризики: теорія, методологія, захист: монографія / С.Б. Березіна; Київ: Компрінт. – 543 с.

Основні наукові праці:

 1. Definition of the European vector for the development of civillia bility insurance for owners of vehicles. Технологічнийаудит та резерви виробництва. Випуск 1 / 4 (33), 2017. – С.42-48.
 2. Definition and parameter analysis of the accumulative Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації.»Business Perspectives» Publishing Company. Випуск 14(1). 2017.- С. 124-133. (Scopus)
 3. Perspectives of accumulation of funds in the accumulative pension insurance system of Ukraine. Investment Management and Finance innovations.»Business Perspectives» Publishing Company. Випуск 14(2). 2017.-С. 127-137.(Scopus)
 4. Research of the essence of social risk management. Технологічний аудит та резерви виробництва.№2/5(40), 2018. С.11-18.
 5. Methodological bases of classification of social risks / С.Б. Березіна // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 4 (5) – С. 18-26. – (Web of Science)
 6. Social risk management: stages of risk management // Journal of Health Policy, Insurance and Management. – 2018. – № XXII/XII Vol. 3 – С. 5-17
 7. Соціальні ризики – сучасна проблема людства / С.Б. Березіна // Економічний вісник Запорізької державноїінженерної академії. – 2018. – №5(17). – С. 165-172.(Index Copernicus)
 8. Дослідження основних рис пенсійної системи України / С.Б. Березіна // Вісник Бердянського університетуменеджменту і бізнесу. – 2018. – №3. – С. 9-20. (Index Copernicus)
 9. Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України / С.Б. Березіна // Вісник Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №3(168). – С. 25-31.
 10. (Index Copernicus) Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів: проблеми та рішення / С.Б. Березіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – №7(184). – С.6-14. – (Index Copernicus)
 11. Канали збуту страхових продуктів / С.Б. Березіна, А.В. Генсицька // Фінансові послуги. Всеукраїнський науково-аналітичний журнал. – 2016. – № 5(119). C. 8-11. – (Особистий внесок автора: напрями збуту страхових продуктів). – ( Index Copernicus)
 12. Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування на шляху реформування галузі охорони здоров’я України / С.Б. Березіна, Н.В. Приказюк, М.І. Романченко// Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету, Серія: Економіка і менеджмент. № 21. – 2016. – С.138-142. – (Index Copernicus)
 13. Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України / С.Б. Березіна, В.Ф. Бєсєдін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2017. – №61. – С. 55-67. – (Index Copernicus)
 14. Визначення європейського вектору розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів / С.Б. Березіна // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – №1 / 4 (33). – С. 42-48. – (Index Copernicus та ін.)
 15. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка / С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №3. – С. 33-39. – (Index Copernicus та ін.)
 16. Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування / С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №6. – С. 37-43. – (Index Copernicus та ін.)
 17. Соціальне страхування як інструмент соціального ризикменеджменту / С.Б. Березіна // Економіка і держава. – 2018. – №7. – С. 22-30. – (Index Copernicus та ін.)
 18. Ризики настання вікової непрацездатності / С.Б. Березіна //«Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018. – №20. – С. 42-47. – (Index Copernicus та ін.)
 19. Чинники і механізми формування соціальних ризиків поведінкового типу / С.Б. Березіна // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2018. – №7. – С. 264-272. – (Index Copernicus та ін.)
 20. Чинники і механізми формування соціальних ризиків фізіологічного типу / С.Б. Березіна // Науковий журнал «Проблеми економіки». – 2018. – №2. – С. 357-365. – (Index Copernicus та ін.) (0,6 друк. арк.).
 21. Березіна С.Б. Чинники виникнення соціальних ризиків у сфері демографії і праці / С.Б. Березіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2018. – №1(41). – С. 89-96. – (Index Copernicus та ін.)
 22. Ризики як небезпека явищ і подій суспільства / С.Б. Березіна // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – №29. – С. 47-54. – (Index Copernicus)
 23. Сучасні і майбутні ризики в соціальній сфері України / С.Б. Березіна // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – №32. – С. 131-142. – (Index Copernicus )
 24. Трансформація ризиків в соціальній сфері України / С.Б. Березіна // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2018. – №32. – С. 121-131. – (Index Copernicus )
 25. Основні категорії соціальної політики в контексті ризикменеджменту соціальних ризиків / С.Б. Березіна // Фінансові послуги. – 2018. – №4. – С. 26-33. – (Index Copernicus )
 26. Сфери та рівні соціальної політики в контексті ризикменеджменту соціальних ризиків / С.Б. Березіна // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2018. – №4. – С. 36-40. – (Index Copernicus )
 27. Ризик як важливіша категорія економічної теорії / С.Б. Березіна // Науковий журнал «Науковий погляд: економіка та управління». – 2018. – №1 (59). – С. 136-147. – (Index Copernicus )
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d