Магістерська програма «Банківська справа»

Магістерська програма «Банківська справа» спрямована на поглиблення розуміння діяльності банків як фінансових посередників і базується на трьох основних принципах: поєднання теорії та практики; застосування інноваційних технологій в навчальному процесі; індивідуалізація навчання.

Метою програми є підготовка висококваліфікованих експертів з ключових питань сучасного банківництва, які стосуються як роботи на фінансових ринках (портфельний менеджмент, кредитний менеджмент, ризик–менеджмент), так і організації та регулювання діяльності банків (фінансовий менеджмент, банківський нагляд, антикризовий менеджмент).

Метою спеціалізації є фокусування знань студентів на напрямах, які є найбільш актуальними в сучасних умовах:

 • банківські інвестиції;
 • банківський менеджмент.

Компетенції магістрів
Магістерська програма передбачає формування таких компетенцій наших випускників, які дозволяють одразу працювати за обраною спеціальністю. Це суттєво скорочує час пошуку роботи і дозволяє претендувати на високий рівень заробітної плати.

Основними компетенціями магістрів в розрізі магістерської програми «Банківська справа» є:

 • здатність до системного бачення ситуації та розвиток критичного мислення;
 • вміння розв’язувати проблемні ситуації як самостійно, так і в команді;
 • здатність застосовувати кількісні методи для оцінювання та прогнозування розвитку економічних та фінансових процесів;
 • готовність до ефективного управління процесами, які стосуються діяльності банків, та прийняття зважених стратегічних рішень.

Професійна спрямованість програми
Магістерська програма «Банківська справа» – це наріжний камінь кар’єрного зростання в фінансових корпораціях, становлення ефективного банкіра, здатного приймати рішення в будь–яких ситуаціях.

Це забезпечується:

 • формуванням цілісного бачення викликів та можливостей, які актуалізуються в банківській сфері в умовах зростання невизначеності;
 • поглибленим розкриттям ролі банків як фінансових посередників на фінансових ринках, а також підходів до регулювання їх діяльності;
 • опануванням підходів до оцінювання фінансових активів та управління інвестиціями в фінансові активи;
 • акцентуванням уваги на фінансових ризиках та підходах до управління ними.

Стажування в провідних фінансових корпораціях, яке пропонується в розрізі програми, в разі його вдалого проходження, дозволяє магістрам отримати місце роботи відразу після закінчення навчання.

Структура магістерської програми
Магістерська програма «Банківська справа» спрямована на набуття студентами ґрунтовних теоретичних знань фінансово–банківського спрямування, що визначається наявністю у навчальному плані таких обов’язкових навчальних дисциплін, як «Центральний банк і грошово–кредитна політика», «Стратегічне управління», «Банківське регулювання та подолання банківських криз», «Фінансовий менеджмент у банку», «Банківський маркетинг», «Облік у банку», «Проектне фінансування», «Менеджмент персоналу», «Методологія та організація економічних наукових досліджень», «Професійна та корпоративна етика», «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики», «Методи прийняття рішень» та інші.

Магістерська програма «Банківська справа» передбачає поглиблену практичну складову підготовки студентів, визначається гнучкістю і розширенням переліку дисциплін фахового спрямування, котрі викладаються англійською мовою, а саме:

 • Financial Markets and Institutions (Фінансові ринки та інститути);
 • RiskManagementinBanking(Управління банківськими ризиками);
 • InternationalBanking (Міжнародна банківська діяльність);
 • MortgageLending (Іпотечне кредитування);
 • Real Estate Investments (Інвестиції в нерухомість);
 • Business Intelligence (Управління бізнес–процесами);
 • Bank Regulation and Resolution of Banking Crises (Банківське регулювання та подолання банківських криз).

Обов’язковими складовими навчального процесу є проведення дослідницької роботи та підготовка магістерської роботи під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри страхування,банківської справи та ризик–менеджменту, а також провідних економістів – фахівців з банківської справи (працівників НБУ та банків).