Магістерська програма «Управління ризиками та страхування»

Магістерська програма «Управління ризиками та страхування» є академічною навчальною програмою, що має в своїй основі сильне методологічне ядро, в якій поєднані як теоретичні, так і прикладні знання в сферах ризик-менеджменту і страхування

Метою програми є вивчення сутності, природи і закономірностей виникнення ризиків, прийомів виявлення економічних та фінансових ризиків підприємства, а також методів управління економічними ризиками з метою забезпечення економічної безпеки функціонування господарюючих суб’єктів.

Програма готує висококваліфікованих фахівців і дослідників в наступних областях знань:

 • управління ризиками;
 • страхування.

Метою спеціалізації є підготовка кадрів страхового та фінансового бізнесу вищої кваліфікації, що володіють сучасними знаннями, здатних розвивати страховий бізнес на державному рівні, в сферах промисловості, сільського господарства, соціальній сфері, особистого страхування, а саме:

 • фахівців-практиків у сфері ризик-менеджменту;
 • фахівців в області страхової справи;
 • викладачів і академічних фахівців.

Компетенції магістрів
Магістерська програма спрямована на підготовку управлінців нового типу і заснована на компетентнісній моделі, яка стає універсальною щодо побудови вищої освіти в європейських країнах.

Програма спеціалізується на таких напрямках, як:

 • Фінансовий ризик-менеджмент: макро- та мікрорівень. Сучасні практики інвестиційного ризик-менеджменту для різних суб’єктів господарювання.
 • Страховий та банківський менеджмент.
 • Сучасні бізнес-процеси фінансових установ.

Програма створює об’ємний стандарт економіста-фінансиста фірми, що з’єднує три виміри спеціальних професійних компетентностей:
Дослідник:

 • побудова теоретичних моделей і гіпотез, що пояснюють сукупність фінансових рішень фірми;
 • емпірична апробація існуючих моделей і нових гіпотез в області ризик-менеджменту фірми;
 • дослідження фінансових механізмів контролю за ризиками.

Аналітик:

 • оцінка ефективності використання капіталу фірми на основі його інвестиційної вартості;
 • оцінка ефективності інвестиційного портфеля;
 • фінансовий аналіз ефективності ринкових стратегій фірми;
 • персональне фінансове консультування;
 • фінансовий аналіз ринку, галузі, об’єкту інвестування.

Управлінець:

 • управління інвестиційною вартістю фірми;
 • залучення капіталу, формування і планування його структури;
 • фінансове обґрунтування стратегій зростання фірми, фінансове управління в умовах зростання;
  управління інвестиційними ризиками фірми;
 • фінансове планування і прогнозування як частина стратегічного планування фірми.

Пропонована програма в основному порівнянна з двома «типами» програм американських і європейських університетів:
Financial Engineering (з різними варіаціями назв, з яких найбільш поширеним є Quantitative Finance).
Insurance and Risk Management.

Професійна спрямованість програми
У рамках запропонованої програми студенти мають змогу отримати фундаментальні знань, обсяг і структура якого можна порівняти з програмами провідних західних університетів. Прикладні знання повинні відповідати стандартам найкращої практики («best practice»), наскільки це можливо. Діяльність випускників можлива як у сфері бізнесу, корпоративного та державного управління, так і в освітній і академічній сфері. Студенти і випускники набудуть знання в наступних областях професійної діяльності:

знання сучасних проблем в області управління ризиками підприємства та фінансової організації;
знання фінансових інструменти, що застосовуються в практиці хеджування ризиків;
знання методів математичного моделювання процесів ідентифікації, оцінки та управління ризиками;
вміння розробляти економічні моделі досліджуваних явище і процесів;
мати навички конструювати нові фінансові інструменти управління ризиками;
мати навички застосування практичних прийомів в сфері дослідження ризиків;
мати навички аналізу фінансового стану підприємств і фінансових інститутів;
мати навички аналізувати ризики і розробляти програми і інструменти управління ними;
мати навички аналізу функціонування страхового ринку;
знання організаційних і фінансових аспектів страхової діяльності, розробка перспективних напрямків розвитку;
вміння розробляти та реалізовувати систему фінансового менеджменту в страхових організаціях; регулювання фінансового потенціалу страхових і перестрахувальних компаній; управління фінансовими результатами;
вміння проводити комплексний аналіз і оцінку страхового бізнесу; рейтинговий аналіз;
вміння розробляти нові страхові програми;
мати навички у проведенні наукових досліджень і представлення результатів (статті, доповіді, виступи, магістерська робота).

Структура магістерської програми
Програми навчальних дисциплін спрямовані на асиміляцію світового досвіду в області фінансової аналітики фірми та ризик-менеджменту, адаптацію його до специфічних умов так званих зростаючих ринків капіталу.

У навчальному плані магістерської програми виділено блок дисциплін, які формують ключові концепції програми, або «ядра» (core courses), який забезпечує фундаментальність і необхідний методологічний рівень підготовки магістрів – загальні дисципліни. А також блок «підтримуючих, розвиваючих» (related) дисциплін – спеціальні.

Також студентам викладаються фахові дисципліни англійською мовою, а саме:

 • Investment risk management (Управління ризиками інвестиційної діяльності);
 • Banking risk management (Ризик-менеджменту комерційного банку);
 • Business intelligence (Аналіз сучасних бізнес процесів);
 • Accounting and audit for insurance companies (Облік і аудит в страхових компаніях)
 • Industry insurance (Страхування ризиків підприємницької діяльності)
 • Bancassurance (Банко-страхування).