Магістерська програма подвійного дипломування «Фінансові ринки та ризик-менеджмент»

Перехід від існуючої на сьогодні кваліфікаційної моделі освіти до компетентністної моделі, що є універсальною моделлю в європейському освітньому просторі, вимагає запровадження нових програм підготовки фахівців-економістів, орієнтованих на формування системи фундаментальних знань, прикладних умінь та навичок, а також інноваційних здібностей, необхідних в умовах сучасного мінливого господарського середовища. У цьому контексті запровадження освітніх програм подвійного дипломування є важливим чинником удосконалення змісту та підвищення якості магістерської освіти, зміцнення конкурентоспроможності національної системи освіти та її гармонійної інтеграції до європейського та глобального освітнього простору.

Магістерська програма «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» – результат плідної співпраці між економічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультетом економіки та управління університету Масарика (Чехія).

Переваги програми подвійного дипломування за освітньою програмою «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» пов’язані з можливістю отримання 2-х дипломів за період навчання, необхідний для отримання освіти за однією спеціальністю, а також з наявністю сильного науково-дослідного міждисциплінарного компоненту та грунтовної практичної підготовки в сфері реалізації фахових завдань.

Магістерська програма подвійного дипломування «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» організована за стандартами світової університетської освіти і підвищує конкурентні переваги випускників на ринку праці.

Мета та спеціалізація програми
Метою підготовки магістрів за освітньою програмою «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» є формування високопрофесійних фахівців, які володітимуть глибокими знаннями, базовими та професійними компетенціями щодо прийняття рішень із ризик-менеджменту у різних сферах та галузях економіки, здатних розробляти та реалізовувати стратегії діяльності на фінансовому ринку в умовах європейської інтеграції.

Магістерська програма «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» спрямована на формування сучасного економічного світогляду та культури мислення майбутніх фахівців-фінансистів; набуття ними глибоких фундаментальних знань та компетенцій у сфері прийняття стратегічних і тактичних господарських рішень на фінансових ринках та в середовищі ризик-менеджменту; виявлення і вирішення економічних проблем з використанням сучасних аналітичних та інформаційних технологій; розвиток лідерських якостей; здатності до продукування та втілення інновацій; навичок міжособистісної взаємодії та командної роботи, безперервного навчання.

Компетенції магістрів
Висока конкурентноспроможність випусників освітньої програми подвійного дипломування «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» визначається такими компетенціями:
– володіння професійними практичними навичками, отриманими в результаті реалізації інноваційних навчальних технологій, зокрема кейс-методів, проектних завдань, тренінгових технологій;
– готовність до управлінської, організаційної, фінансової, маркетингової, аналітичної, проектно-дослідницької діяльності;
– володіння професійними та базовими компетенціями, пов’язаними із здатністю до системного мислення та прийняття управлінських рішень в фінансовій сфері;
– володіння англійською мовою та сучасними комп’ютерними технологіями обробки фінансової інформації;
– володіння навичками проведення наукових досліджень з використанням сучасного дослідницького інструментарію.

Професійна спрямованість програми
Програма «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» готує студентів до професійної діяльності на фінансовому ринку і в сфері ризик-менеджменту. Студенти отримають знання про фінансові ринки, міжнародні фінанси, банківську справу, страхування, грошові системи, корпоративні фінанси, ризик-менеджмент. Через обрані факультативні курси студенти можуть розширити свої знання в галузі фінансового аналізу і планування договірних відносин у фінансових справах, фінансової звітності корпорацій і в галузі страхової справи.

Структура магістерської програми
Магістерська програма «Фінансові ринки та ризик-менеджмент» передбачає підготовку фахівців освітнього ступеня магістр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування та передбачає опанування студентами:
1. Обов’язкових навчальних дисциплін, що формують фундаментальні знання у галузі напряму підготовки, забезпечують необхідний рівень компетентностей випусників у сфері дослідницької, аналітичної та практичної діяльності.
2. Вибіркових навчальних дисциплін (за вибором навчального закладу), що забезпечують засвоєння методології та інструментального апарату дослідження, аналізу та реалізації практичних навичок у сферах, пов’язаних з фаховою професійною діяльністю.
3. Вибіркових навчальних дисциплін (за вибором студента):

На факультеті створені всі умови для реалізації пропонованої магістерської програми, а саме: аудиторний фонд, сучасні комп’ютерні класи, ліцензійне програмне забезпечення, бібліотека економічної літератури, що постійно оновлюється, гуртожиток для студентів.