Варналій Захарій Степанович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження:
21.02.1955, с. Крива Балка, Саратський район, Одеська область, Україна (УРСР)

e-mail: vzs1955@gmail.com

Освіта:
1980 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
1991 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).
1999 – доктор економічних наук (зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія).

Трудова діяльність:
1980-1981 – асистент кафедри політичної економії Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту
1981-1988 – партійна робота
1988-1992 – старший викладач кафедри політичної економії Київського інституту політології та соціального управління
1992-1994 – доцент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1994-1996 – головний консультант Адміністрації Президента України
1996-1998 – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1998-1999 – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1999-2000 – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2000-2001 – начальник відділу, 2001-2003 – керівник Управління економічної безпеки Апарату РНБО України 2003-2007 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
2007-2012 – начальник Науково-дослідного центу з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
2012- по т.ч. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація: Економічна конкуренція в системі соціалістичного господарювання, 1990 р.
Докторська дисертація: Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні, 1998р.

Викладає курси:
«Економічна політика та фінансова безпека держави», «Податкова система», «Методологія наукових досліджень фінансів і кредиту», «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)», «Вступ до університетських студій».

Наукові інтереси:
Економічна та фінансова безпека
Фінансова політика
Детінізація економіки
Податкова політика та система оподаткування
Теорія і практика підприємництва

Варналій З.С. сформував наукову школу України з актуальних проблем розвитку підприємництва, забезпечення економічної та фінансової безпеки держави: підготував 8 докторів та 20 кандидатів економічних наук. За його участю розроблено ряд важливих для економіки України програм, стратегій та нормативно-правових актів, що стали вагомим внеском в розбудову Української держави.

Громадська діяльність та членство:
Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій (у КНУ імені Тараса Шевченка, Національному інституті стратегічних досліджень).
Член вченої ради економічного факультету
Дійсний член Академії економічних наук України (2004)
Член Правління Товариства «Знання України».
Член Ради Спілки підприємців мали, середніх та приватизованих підприємств України.
Заступник головного редактора наукового журналу «Малий і середній бізнес».
Член редколегій низки наукових збірників та журналів.

Нагороди:
Відмінник освіти України (2002)
Заслужений діяч науки і техніки України (2005)
Медаль «15 років Збройним Силам України» (2006)
Орден “За заслуги” III ступеня (2008)
Знак МОН України «За наукові досягнення» (2009)
Знак ДПА України «Почесний працівник Державної податкової служби України» (2010)

Основні публікації:
Варналій З.С. є автором понад 450 наукових праць загальним об’ємом понад 550 д.а., у тому числі – 53 монографій, 24 підручників та навчальних посібників, у тому числі:
Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник. К.: Т-во «Знання», КОО, 1994, 2001, 2006 (у співавт.). – 615 с.
Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник / З.С. Варналій. – К.: Знання-Прес, 2002, 2003, 2006. – 350 с.
Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – К.: Знання України, 2004. – 404 с.
Економічна безпека: Навчальний посібник. За ред. Варналія З.С. – К.: Знання, 2009. – 647 с.
Варналій З.С., Ващенко К.О., Кампо В.М., Лібанова Е.М. Державна політика розвитку підприємництва в Україні. – Навч. посіб. Рекомен. МОНУ. – За заг.ред Ващенка К.О. – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2010. – 306 с., 17,8 д.а.
Податкова політики України. – Навчальний посібник Рекомендовано МОНУ – К.: Знання України, 2010. – 505 с.
Андрущенко В.Л., Варналий З.С. та ін. Податкові системи зарубіжних країн: Навч.посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 222 с.
Варналій З.С., Марченко С.М. Ринок суверенних єврооблігацій України: проблеми становлення та перспективи розвитку. – Монографія – К.: Знання України. – 2010. – 311 с.
Варналій З.С. Державна політика підтримки малого підприємництва: Монографія / З.С. Варналій. К.: НІСД, 1996.
Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: Монографія / З.С. Варналій. К., 2001;
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: НІСД, 2005. – 498 с.
Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: НІСД, 2006. – 576 с.
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети. Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 768 с.
Податкова політика України: стан, проблеми та перспектива. Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: Знання, 2008. – 675 с.
Варналій З.С. Мікрокредитування малого підприємництва: Монографія / З.С. Варналій, С.Г. Дрига, Л.Л. Тарангул. – Ірпінь, НУДПСУ, 2008. – 144 с.
Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: Монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, С.О. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. 299 с.
Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: Монографія / З.С. Варналій, О.П Гармашова. – К. : Знання України, 2013. – 387 с.
Варналий З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: [монографія] / З.С. Варналій, Т.В. Бугай, С. В. Онищенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 271 с.
Варналій З.С. Фінанси інституційних секторів економіки України : монографія / З.С. Варналій та ін. ДННУ «Акад.фін.управління», 2014. – 584 с.- 47,5 д.а. (Авт.мат. Розділ 4. С. 269-313.).
Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З.С. Варналій. – К. : Знання України, 2015. – 463 с.
Варналий З.С. Экономическая безопасность: Учебное пособие / З.С. Варналий, Н.В. Краузе, Ю.Н. Сохин. – Усть-Каменогорск (Казахстан): ВКГТУ, 2016. – 240с. (19,35 печ. л.). – Авт. матер. Тема 1-8. (С. 5-143) (11,0 д.а.).
Варналій З.С. Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти / З.С. Варналій, К.В. Коваленко, С.В. Онищенко, І.В. Савич; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2016. – 395с. (23,02 д.а.). Авт. мат. 168 с. (10,0 д.а.).
Варналій З. С. Ринок економічної інформації: проблеми формування та перспективи розвитку : монографія / З. С. Варналій, Л. Л. Клевчік. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 280 с. (16,3 д.а.). Авт. мат. – 137 с. (8,5 д.а.).
Варналій З.С. Фінансово-економічна грамотність : підручник. – Ч. І : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред.. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – К.,Вид. дім «Кондор», 2017.-1024 с.-59,5 д.а. (Авт.мат. Тема 18. – С.871-916, 2 д.а.).
Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України / З.С. Варналій, О.В. Красільник, Л.П. Хмелевська. – Київ : Знання України, 2017. – 231 с. (13,5 д.а.). Авт мат. 100 с. – 6,5 д.а.

Наукові статті:
Варналій З. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України / З. Варналій, Д. Серебрянський // Економіка України. – 2010. – №5. – С.55-69
Варналій З.С. Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів / З.С. Варналій // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб.наук. пр. –К.:ВПУ«Київ.ун-т», 2011. – Вип.24. С.69-77.
Варналій З.С. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // К.: Вісник КНУ імені Тараса Шевченка № 124/125.- 2011 – С. 25-28. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/6038
Варналій З.С. Застосування податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності в умовах впровадження норм Податкового кодексу України / З.С. Варналій // Малий і середній бізнес. – 2012. – № 4. – С.32-37.
Варналій З.С. Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб’єктів підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України / З.С. Варналій, О.В Панасюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2013. – № 148. – С. 11- 15. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/2702
Варналій З.С. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва / З.С. Варналій, З.Б. Живко // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4. С.38-49.
Варналій З.С. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Теоретичні та прикладні питання економіки – Київ: Київський нац. університет імені Тараса Шевченка, 2014, Випуск 1 (28, том 2). – С.25-35.
Варналій З.С. Теоретичні засади детінізації економіки України / З.С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1 (112). – С.46-53.
Варналій З.С. Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 1. – С. 14-22.
Варналій З.С. Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству / З.С. Варналій, З.Б. Живко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Випуск 1 (154). – С.9-14. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1385
Варналій З.С. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні / З.С. Варналій, І.В. Савич // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Випуск 164. – С.19-24.
Варналій З.С. Напрями підвищення стійкості та забезпечення зовнішньо-економічної безпеки регіонів України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 118 (частина ІІ). – С.11-20.
Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №2. – С.49-54.
Варналий З.С. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине / З.С. Варналий, З.И. Галушка // Зеленая экономика – будущее человечества. – г. Усть-Каменогорск, Оксемен, 2014. – С.378-388.
Варналій З. С. Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю Україн. / З.С. Варналій, К.В Коваленко.- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2015. – № 2 (167). – С. 6-11. (RINC, Index Copernicus (ICV2013 = 6.54).- Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/997
Варналій З.С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційні технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, Л.Л. Клевчик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 8. – С.88-95.
Варналій З.С. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес. – 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 97-106.
Варналій З.С. Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Р. Білик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 3-4 – С. 44-50. (РІНЦ)
Варналій З.С. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України / Р.Р Слободян, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С.104-108.
Варналій З.С. Основні інститути інноваційного інвестування / З.С. Варналій, В.В. Зянько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (46), 2015. – С. 297-304. (РІНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib (Японія)
Варналій З.С. Холдингова структура об’єднання підприємств / Погрібна К.В., З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. –№ 4. – С.108-113.
Варналій З.С. Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України / З.С. Варналій // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2.– С.40-49.
Варналій З.С. Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні / З.С. Варналій // Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8-11 грудня 2015 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 13-14.
Варналій З.С. Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування / З.С. Варналій // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск11. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2016. – С. 437-446.
Варналій З.С. Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва / З.С. Варналій // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2.– С.50-59.
Варналій З.С. Механізм попередження загроз економічній безпеці України / З.С. Варналій С.В. Онищенко, О.А. Маслій // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 159 (5 – 6). – С. 20-24. (Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC). DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04
Варналій З.С. Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень / З.С. Варналій, С.В. Онищенко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. Частина І.– С. 75-80.
Varnaliy Z. Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State (Запобігання загроз як передумова для підвищення рівня економічної безпеки держави) / Z. Varnaliy, S. Onishchenko, A.Masliy // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. № 7/1 (24). – С. 41-46. (IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo) DOI: 10.15587/2313-8416.2016.74409.
Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів / З.С. Варналій // Фінанси України. – 2016. – № 6.– С.124-127.
Zahariy Varnaliy. Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine / Z. Varnaliy, T. Vasyltsiv // The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol 16, No 3. – P. 66-71. ISSN 2285–3332 (Румунія) (REPEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directories, ERICHPLUS, Scientific Commons, Public, Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute – Social Sciences, Scientific, Commons, Index Copernicus)
Варналій З.С. Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України / З.С. Варналій // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – № 4 (59). – С.18-25. (Index Copernicus)
Варналій З.С. Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України / З.С. Варналій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 4. – Т. 2. – С. 43-47. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)
Варналій З.С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання // Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 34/1, Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 140-150. (Index Copernicus та ін.)(1,0 д.а.)
Варналій З.С. Сучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ, – 2017. – Випуск № 2 (63). – С. 23-29. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC)(0,7 д.а.)
Варналій З. С. Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України / З. С. Варналій // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 131-133. (Index Copernicus та ін.) (0,2 д.а.).
Варналій З.С. Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні / З.С. Варналій, Л.П. Хмелевська //Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – № 2 (109). – С.7-14. (Index Copernicus та ін.) (Авт. мат. – 0,4 д.а.).
Варналій З.С. Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України / З. С. Варналій, О.В. Красільник // Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету. – 2017. – Вип. 52. – 188 с. – (Економічні науки). – С. 5-14 (Авт. мат. 0,5 д.а) (Фахове видання)
Варналій З. С. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України / З.С. Варналій, О.В. Красільник.- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2017. – № 5 (194). – С. 6-13. (RINC (E-Library), Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RePEc, Соционет, Index Copernicus (ICV = 70.91) 14 (Авт. мат. 0,5 д.а)