Плєшакова Наталія Анатоліївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 26 грудня, м. Київ, Україна

email: pleshаkova@knu.ua

 

Посилання на профілі:

 

 

 

 

 

Навчання:

 • 2005–2011 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра банківської справи. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію «магістр з економіки за спеціальністю «Банківська справа», викладач вищого навчального закладу» (диплом магістра з відзнакою).
 • 2011–2015 рр. – аспірантка кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2017 р. – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

Трудова діяльність:

 • З 2011-2019 рр.– асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2019 р. – дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація: Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України – 2017 р.

Викладає навчальні дисципліни:

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансова ролітика України в умовах глобалізації», «Фінансово-кредитна діяльність міжнародних організацій»

Наукові інтереси:

Фінансова безпека країни та чинники формування фінансової стабільності в Україні, формування фінансової політики  в сучасних умовах.

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р.)
 • Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Основні публікації:

 1. Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів/ Т. І. Єфименко, І. О. Лютий, С. С. Гасанов та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління». – 2012. – 224 с.
 2. Плєшакова Н. А. Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова, П. А. Мороз // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. – 2012. – Вип. 2. – С. 182–188
 3. Плєшакова Н. А. Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку // Н. А. Плєшакова, О. А. Плєшакова / Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 68–71.
 4. Плешакова Н. А. Взаимодействие механизмов денежно-кредитной политики в обеспечении финансовой стабильности экономики / Н. А. Плешакова, П.А. Мороз // Новая экономика. – Минск (Беларусь). – 2012. – № 2 (60). – С. 28–36
 5. Плєшакова Н. А. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України / Н. А. Плєшакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 8 (149). – 2013. – С. 76–79
 6. Pleshakova N. State financial stability supporting continuous innovative development / N. Pleshakova, N. Drozd // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2013. – № 13. – С. 5–11
 7. Любкіна О.В. Освіта без кордонів: магістерська програма “Корпоративні фінанси” під егідою СFА Institute: [висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з міжнародною саморегулівною організацією інвестиційних професіоналів]/ О.Любкіна, Н.Плєшакова// Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 79-84.
 8. Pleshakova N. The consequences of using pegged exchange rate in transitional countries: the experience of Argentina / N. Pleshakovа, P. Moroz // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – 2014. – 7(9). – C. 30–37.
 9. Плешакова Н. А. Детенизация экономики как приоритет экономической безопасности Украины / Н. А. Плешакова // Scientific resources management of countries and regions. – 2014. – Vol 2. – С. 188–193.
 10. Плєшакова Н. А. Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (154). – 2014. – С. 112–115.
 11. Плєшакова Н. А. Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Н. А. Плєшакова // Ефективна економіка. – Електронні дані. – 2015. – № 9 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4332.
 12. Плєшакова Н. А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації / Н. А. Плєшакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10 (173). – С. 30–34.
 13. Плєшакова Н. А. Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Бізнес Інформ. – № 9. – 2015. – С. 158–162.
 14. Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс / упорядники д.е.н., проф. Лютий І.О.; к.е.н., доц. Рак Р.В.; к.е.н., доц. Рожко О.Д.; к.е.н., доц. Яфінович О.Б.; к.е.н., ас. Івахненко І.С.; ас. Плєшакова Н.А. – К: КНУ, 2016. – 85 с.
 15. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017.– 1024 с.
 16. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. –– 440 c.
 17. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
 18. Плєшакова Н. А. Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід / Н. А. Плєшакова, Т. М. Гриб // Бізнес Інформ. – № 2. – 2019. – С. 362–366.
 19. Plieshakova N. The corporate governance reforms of the state-owned banks of Ukraine / Yurii Tustanovskyi, Oksana Denys, Nataliia Plieshakova // EUROPEAN COOPERATION. – Vol. 3(43). – 2019. – P. 68-79

За матеріалами конференцій та круглих столів:

 1. Плєшакова Н. А. Стабільність фінансового сектору та оцінка кризових явищ у банківській системі / Н. А. Плєшакова // Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. –Сімферополь : КІЕГП, 2011. – С. 206–209
 2. Плєшакова Н. А. Фінансова безпека як складова економічної безпеки України / Н. А. Плєшакова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали доповідей VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2011. – С. 38–39
 3. Лютий І. О. Детінізація економіки як складова системи забезпечення економічної безпеки України / І. О Лютий, Н. А. Плєшакова // Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: матеріали доповідей наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 101–106
 4. Лютий І. О. Індикатори фінансової стабільності банківського сектору / І. О. Лютий, Н. А. Плєшакова // Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування : матеріали наук.-практ. конф. – Електрон. дані. – Київ, 2014. – С. 45–46. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/GS/23032014/Tezi_konferentsiyi.pdf
 5. Плєшакова Н. А. Економічні передумови макроекономічної стабільності / Н. А. Плєшакова // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 2. – С. 57–60
 6. Плєшакова Н. А. Сучасні тенденції розвитку тіньової економіки в Україні / Н. А. Плєшакова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конф. – Електронні дані. – Київ, 2014. – С. 228–230. – Режим доступу : http://econom.univ.kiev.ua/GS/ 20102014/zbirnuk.pdf
 7. Плєшакова Н. А. Стабільність фінансової системи: загрози та перспективи / Н. А. Плєшакова // Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: матеріали наук.-практ. кругл. столу. – Полтава, 2015. – С. 61-63
 8. Плєшакова Н. А. Забезпечення фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – 344 с. – с.56-58
 9. Плєшакова Н. А. Оцінка безпеки фондового ринку України / Н. А. Плєшакова, Н. О. Яковенко // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. конференції: у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД,2018.–Ч.6.–С.29-31