Науменкова Світлана Валентинівна

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

e–mail: naumenkova@knu.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1997 – захист докторської дисертації у Харківському державному університеті
  за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
 • 1987 – захист кандидатської дисертації у Раді по вивченню продуктивних сил АН УРСР
 • 1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного університету (кафедра планування народного господарства)
 • 1977 – 1982 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного університету

Докторська дисертація: «Фінансове забезпечення відтворювальних процесів у ресурсовидобувних галузях» (1997)

Трудова діяльність:

 • З вересня 2016 р. – дотепер – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 р. – 2016 – завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008 р. – в.о. завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 – 2008 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 – 2006 рр. – завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України
 • 1996 – 1997 – професор кафедри державних фінансів Української академії банківської справи Національного банку України

Нагороди та відзнаки:

 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2021)
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018)
 • Відмінник освіти України (2004 р.)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2009)
 • Подяка та Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
 • Подяки за участь у роботі галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (2011 – 2017)
 • Подяки за участь в роботі конкурсного журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (2018 – 2021)
 • Почесна грамота Правління Національного банку України (2001)
 • Відзнаки Національного банку України (2000, 2001, 2004, 2018) та редакції періодичних видань Національного банку України (2012)
 • Подяка UniCredit Bank (2013) та ПІРЕУС БАНК МКБ (2013)

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Проектне фінансування», «Діяльність центрального банку», «Корпоративні фінанси», «Управління корпоративними фінансами».  

Стажування, підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах:

 • 2021 – University of Applied Science – Deutsche Bundesbank. (“Banks of Tomorrow – Economic Framework, Services and Regulation”) (Hachenburg, Deutschland)
 • 2021, 2020 – Національний банк України («Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2020- Національний банк України («Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні»)(семінар) (Київ, Україна)
 • 2020 – Міністерство фінансів України, НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР («Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року») (панельна дискусія) (Київ, Україна)
 • 2019 – 2021 – International Business Information Management Association (член Програмного Комітету 34, 35, 36, 37 IBIMA International Conference)  (Іспанія).
 • 2019 – Національний банк України («Практичні аспекти оцінки банківських ризиків») (семінар)(Київ, Україна)
 • 2019 – BankWatch Forum (Київ, Україна)
 • 2018 – Національний банк України («Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017– Національний банк України. Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017 – National Council of University Research Administration (NCURA). Best Practices in Research Administration (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – Національний банк України. Семінар: «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» (Київ, Україна)
 • 2016 – Kyiv, World Bank Office. Ukraine Economic Update (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – British Council of Ukraine. English for Universities: 20-hour training “Participation in Іnternational Сonferences” (Kyiv, Ukraine)
 • 2015 – Management & Marketing Universal Business School. MBA Intensive (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – Kyiv School of Economics (KSE). ProstoScience Project (PROSTO). Professional Development: Open Recourses, Digital Science and International Publications (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-II). Personal Finance Management (Kyiv, Ukraine)
 • 2012 – ПАТ «УкрСиббанк». SAP-Banking: нові можливості для банківського бізнесу (семінар) (Київ, Україна)
 • 2012 – НБУ, Федеральне міністерство фінансів ФРН; КfW; Фонд ощадних кас ФРН. Проект «Всесвітній день збережень – 2012»
 • 2011 – SAP University Alliances. Практика використання ERP систем в управлінні виробництвом (Київ, Україна)
 • 2011 – 2012 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-I) (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine. EU Project EuropeAid/127694/C/SER/UA (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – KCSA, Ukrainian PPP Development Support Center, ADETEF. Potential of PPP Рrojects Іmplementation in Field of Communal Infrastructure Modernization (Kyiv, Ukraine)
 • 2010 – British Embassy/UK Trade & Investvent. Public Private Partnership Projects in Ukraine: A Practical Perspective (Kyiv, Ukraine)
 • 2009 – World Bank/International Finance Corporation Seminar. Bad Debt Resolution in Ukraine (Kyiv, World Bank Office, Ukraine)
 • 2008 – Центр наукових досліджень НБУ. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури (наукове дослідження) (Київ, Україна)
 • 2002 – International Monetary Fund Institute (IMFI). Macroeconomic and Financial Policies in Transition Economies (Kyiv, Ukraine)
 • 2001 – Національний банк України. Навчально-методичний центр НБУ. Економічне планування та прогнозування: міжнародний науково-практичний семінар (Київ, Україна)
 • 2000 – Фонд державного майна України. Сертифікат експерта з оцінки майна, майнових прав та бізнесу (Київ, Україна)
 • 1999, 2002 – Deutsche Bundesbank. Central Banking System and Human Recourses Management (Frankfurt am Main, Düsseldorf; Deutschland)
 • 1998 – 2000 – Northumbria University, Newcastle Business School. Regional Academic Partnerships Scheme (REAP) (Newcastle upon Tyne, England)
 • 1998; 1999, 2000 – Fachhochschule der Deutchen Bundesbank (Hachenburg, Deutschland)

Монографії, підручники, посібники:

 1. Digitalization in Finance and Accounting. ACFA 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer,.(P.169-180)
 2. Доверие в институциональной архитектонике экономического пространства-времени: в 2-х т. – К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України. 2020. (авт. сс. 607 – 621)
 3. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України : монографія. — К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019.  (авт. сс. 160 – 173).
 4. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine, 2018, – Izdevnieciba “Baltija Publishing”(Poland, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). (авт.сс.183 – 198).
 5. Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні//Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль, 2017. (авт.сс.104 – 121).
 6. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / за ред. Г.Т. Карчевої, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенка. – К.: УБС, 2016.
 7. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія; за заг. ред.  В. Опаріна, В. Федосова – К.:КНЕУ, 2016. – 695 с. (авт.сс.406-447)
 8. Науменкова С.В. Науково-дослідна практика: навчальний посібник / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 136 с.
 9. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / За ред. С.А. Буковинського. (Серія «Інституційні засади розвитку банківської системи України»). – К.: ЦНД НБУ, 2015. – 496 с.
 10. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Юрайт, 2015. – 371 с.
 11. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції / За ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. У 2-х томах. Т.2. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.
 12. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. /За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т.2. – 648 с.
 13. Науменкова С.В. Валютне регулювання / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.
 14. Словник-довідник банківської термінології / За ред. В.І. Міщенка. – К.: НБУ, Центр наукових досліджень. – 2013. – 176 с.
 15. Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / А.Н. Ряховская, С.В. Науменкова, Е.А. Лапко и др. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
 16. Міщенко В.І. Банківський нагляд: Підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.
 17. Банківська енциклопедія. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.
 18. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.
 19. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
 20. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. – 2010. – 170 с.
 21. Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 84 с.
 22. Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення / С.В. Науменкова. – К.: Знання, 2010. – 66 с.
 23. Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2009. – 384 с.
 24. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. І.О. Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
 25. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: Інформ.-аналіт. матеріали. Вип.6 /В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко, С.В. Науменкова та ін. –К.: НБУ, Центр наук. досліджень. – 2006. – 162 с.
 26. Науменкова С.В. Фінанси малого бізнесу / С.В. Науменкова, О.В. Люта, О.В. Гуркіна. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
 27. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах [голова] та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 28. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції. Збірник тестових вправ та завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 1999. – 213 с.
 29. Науменкова С.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств: Практичний посібник (Частина І) / С.В. Науменкова. – Суми: Ініціатива, 1999. – 104 с.
 30. Науменкова С.В. Валютне регулювання: навчальний посібник для студентів /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко, Ф.О. Журавка. – Суми: УАБС, 1997.
 31. Науменкова С.В. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов в ресурсодобывающих отраслях / С.В. Науменкова. -К.: Наукова думка, 1997. – 182 с.
 32. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины / С.В. Науменкова. – К.: Наукова думка, 1997. – 55 с.

Вибіркові статті (2015-2021):

 1. Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovation. 2021, 18(1), 190-202.
 2. Mishchenko , Naumenkova S., Mishchenko S. Assessing the efficiency of the monetary transmission mechanism channels in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2021, 16(3), 48-62.
 3. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі. Фінанси України. 2021, 2, 26-48.
 4. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ефективність функціонування процентного каналу монетарної трансмісії в Україні. Бізнес-навігатор. 2021, 4 (65), 111-117.
 5. Науменкова С.В., Мищенко С.В. Проблеми цифрової трансформації банківської системи / Economy and human-centrism: the modern foundation for human development. Baltija Publishing. 2021, 138 – 142.
 6. Науменкова С. В., Міщенко С. В., Дорофеєв Д. А. Світовий досвід інституціоналізації управління інноваційними процесами в банківській системі. Економічний простір. 2020, 163, 126 – 132.
 7. Ivanov, V.V., Nurmukhametov, R.K., Naumenkova, S.V. The Nature and Types of Security for Stablecoins. Proceedings of the 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, IBIMA Publishing.
 8. Paliienko O., Naumenkova S., Mishchenko S. An empirical investigation of the Fama-French five-factor model. Investment Management and Financial Innovations. 2020, 17(1), 143-155
 9. Naumenkova S., Tishchenko, Mishchenko S., Mishchenko V., Ivanov V. Assessment and mitigation of credit risks in project financing. Banks and Bank Systems. 2020, 15(1), 72 – 84.
 10. Ivanov V., Pokrovskaya N., Lvova N., Andrianov A., Naumenkova S. Trends in investment behavior of Russian companies. Proceedings of the 34rd IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain
 11. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2019, Ч.1, 116-122.
 12. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Особливості маркетингу банківських інновацій в умовах невизначеності та асиметрії інформації. Причорноморські економічні студії. 2019, 46, 83-89.
 13. Mishchenko, Naumenkova S., Mishchenko V., Ivanov V., Lysenko R. Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019, 14(2), 40-49.
 14. Naumenkova, S., Mishchenko, S., Dorofeiev D. Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2019, 16(3), 194 – 205.
 15. Ivanov V., Lvova N., Pokrovskaia N., Nurmukhametov R., Naumenkova S. Increasing the Financial Depth of the Russian Economy: Does It Stimulate Investment Activity. Proceedings of the 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain.
 16. Науменкова С.В., Міщенко С.В., Міщенко В.І. Особливості регуляторної ідентифікації фінансових компаній як фінансових посередників. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019, 1(28), 390 – 401.
 17. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду.Науковий погляд: економіка та управління. 2018, 2(60), 149 – 157.
 18. Ivanov V., Lvova N., Pokrovskaia , Naumenkova S. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform. 2018. Vol. 4, 125 – 141.
 19. Науменкова С.В., Міщенко В.І., Міщенко С.В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018, 2(25), 305 – 316.
 20. Mishchenko V., Naumenkova, Ivanov V., Tishchenko I. Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2018, 15(2), 257 – 266.
 21. Mishchenko V., Naumenkova S, Mishchenko S., Ivanov V. Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems. 2018, 13(2), 153 – 163.
 22. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей. Наукові праці НДФІ. 2017, 4(81), 66-70.
 23. Науменкова С.В., Міщенко В.І., Міщенко С.В. Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017, 2(23), 4 – 16.
 24. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Льон І.М. Світові тенденції монетизації економіки Фінанси України. 2017, 9(262), 53 – 74.
 25. Науменкова С.В. Підходи до вибору інструментів убезпечення від системних ризиків. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017, 1(22), 60 – 70.
 26. Науменкова С., Міщенко С., Тіщенко Є. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.2016, 10 (187), 6 – 17
 27. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Шаповал О.А. Сек’юритизація споживчих кредитів. Актуальні проблеми економіки, 2016, 12(186), 311 – 321.
 28. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку (25 років банківській системі України). Фінанси України, 2016, 5(246), 7-33.
 29. Міщенко С.В., Науменкова С.В., Льон І.М. Монетарні цикли в економіці України. Актуальні проблеми економіки, 2016, 11(185), 363 – 372.
 30. Науменкова С., Цицик К. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2015, 10(175), 46-55.
 31. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності. Фінанси України, 10(239). 53-76.
 32. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання. Актуальні проблеми економіки. 2015, 4(166), 363-371.
 33. Науменкова С.В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015, 12(177), 39-48.
 34. Naumenkova S., Malyutin, Mishchenko S. Transition to inflation targeting in Ukraine: new tools for monetary policy. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2015, 1(166), 31-39.
 35. Науменкова С.В., Мищенко В.И. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста. Проблемы современной экономики 2015, 2(54), 168-174.
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot