Науменкова Світлана Валентинівна

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта:
1997 – захист докторської дисертації у Харківському державному університеті
за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
1987 – захист кандидатської дисертації у Раді по вивченню продуктивних сил АН УРСР
1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного університету (кафедра планування народного господарства)
1977 – 1982 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного університету

Трудова діяльність:
З вересня 2016 р. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2009 р. – 2016 – завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2008 р. – в.о. завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2006 – 2008 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1998 – 2006 рр. – завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України
1996 – 1997 – професор кафедри державних фінансів Української академії банківської справи Національного банку України

Викладає навчальні дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Проектне фінансування», «Банківський нагляд»,
«Центральний банк і грошово-кредитна політика».

Стажування, підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах:

2017– Національний банк України. Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України (семінар) (Київ, Україна)
2017 – National Council of University Research Administration (NCURA). Best Practices in Research Administration (Kyiv, Ukraine)
2016 – Національний банк України. Семінар: «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» (Київ, Україна)
2016 – Kyiv, World Bank Office. Ukraine Economic Update (Kyiv, Ukraine)
2016 – British Council of Ukraine. English for Universities: 20-hour training “Participation in Іnternational Сonferences” (Kyiv, Ukraine)
2015 – Management & Marketing Universal Business School. MBA Intensive (Kyiv, Ukraine)
2014 – Kyiv School of Economics (KSE). ProstoScience Project (PROSTO). Professional Development: Open Recourses, Digital Science and International Publications (Kyiv, Ukraine)
2014 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-II). Personal Finance Management (Kyiv, Ukraine)
2012 – ПАТ «УкрСиббанк». SAP-Banking: нові можливості для банківського бізнесу (семінар) (Київ, Україна)
2012 – НБУ, Федеральне міністерство фінансів ФРН; КfW; Фонд ощадних кас ФРН. Проект «Всесвітній день збережень – 2012»
2011 – SAP University Alliances. Практика використання ERP систем в управлінні виробництвом (Київ, Україна)
2011 – 2012 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-I) (Kyiv, Ukraine)
2011 – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine. EU Project EuropeAid/127694/C/SER/UA (Kyiv, Ukraine)
2011 – KCSA, Ukrainian PPP Development Support Center, ADETEF. Potential of PPP Рrojects Іmplementation in Field of Communal Infrastructure Modernization (Kyiv, Ukraine)
2010 – British Embassy/UK Trade & Investvent. Public Private Partnership Projects in Ukraine: A Practical Perspective (Kyiv, Ukraine)
2009 – World Bank/International Finance Corporation Seminar. Bad Debt Resolution in Ukraine (Kyiv, World Bank Office, Ukraine)
2008 – Центр наукових досліджень НБУ. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури (наукове дослідження) (Київ, Україна)
2002 – International Monetary Fund Institute (IMFI). Macroeconomic and Financial Policies in Transition Economies (Kyiv, Ukraine)
2001 – Національний банк України. Навчально-методичний центр НБУ. Економічне планування та прогнозування: міжнародний науково-практичний семінар (Київ, Україна)
2000 – Фонд державного майна України. Сертифікат експерта з оцінки майна, майнових прав та бізнесу (Київ, Україна)
1999, 2002 – Deutsche Bundesbank. Central Banking System and Human Recourses Management (Frankfurt am Main, Düsseldorf; Deutschland)
1998 – 2000 – Northumbria University, Newcastle Business School. Regional Academic Partnerships Scheme (REAP) (Newcastle upon Tyne, England)
1998; 1999, 2000 – Fachhochschule der Deutchen Bundesbank (Hachenburg, Deutschland)

Наукові інтереси:
Стійкість національних фінансових систем в умовах формування нової фінансової архітектури. Фінансова стабільність. Діяльність центральних банків. Банківське регулювання та нагляд. Ринок фінансових послуг. Проектне фінансування.

Громадська діяльність та членство:

Дійсний член Академії економічних наук України ( з 2004 р.)
Член спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Д 26.001.12)
Член науково-експертної колегії Громадської ради НБУ (2014-2016)
Член редколегії журналів: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка»»; «Банківська справа»
Член Президії Київської міської організації Спілки економістів України.
Член експертної ради та заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки) (2010 – 2016).

Нагороди та відзнаки:
Відмінник освіти України (2004 р.)
Почесна грамота Президії НАН України (2009)
Подяка та Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
Почесна грамота Правління Національного банку України (2001)
Відзнаки Національного банку України (2000, 2001, 2004) та редакції періодичних видань Національного банку України (2012)
Подяки UniCredit Bank (2013) та ПІРЕУС БАНК МКБ (2013)

Автор більш ніж 250 наукових та навчально-методичних праць фінансово-банківського спрямування. Підготувала 20 кандидатів економічних наук

Монографії, підручники, посібники:
1. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / за ред. Г.Т. Карчевої, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенка. – К.: УБС, 2016.
2. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія; за заг. ред.  В. Опаріна, В. Федосова – К.:КНЕУ, 2016. – 695 с.
3. Науменкова С.В. Науково-дослідна практика: навчальний посібник / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 136 с.
4. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / За ред. С.А. Буковинського. (Серія «Інституційні засади розвитку банківської системи України»). – К.: ЦНД НБУ, 2015. – 496 с.
5. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Юрайт, 2015. – 371 с.
6. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції / За ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. У 2-х томах. Т.2. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.
7. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. /За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т.2. – 648 с.
8. Науменкова С.В. Валютне регулювання / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.
9. Словник-довідник банківської термінології / За ред. В.І. Міщенка. – К.: НБУ, Центр наукових досліджень. – 2013. – 176 с.
10. Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / А.Н. Ряховская, С.В. Науменкова, Е.А. Лапко и др. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
11. Міщенко В.І. Банківський нагляд: Підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.
12. Банківська енциклопедія. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.
13. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.
14. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
15. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. – 2010. – 170 с.
16. Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 84 с.
17. Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення / С.В. Науменкова. – К.: Знання, 2010. – 66 с.
18. Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2009. – 384 с.
19. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. І.О. Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
20. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: Інформ.-аналіт. матеріали. Вип.6 /В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко, С.В. Науменкова та ін. –К.: НБУ, Центр наук. досліджень. – 2006. – 162 с.
21. Науменкова С.В. Фінанси малого бізнесу / С.В. Науменкова, О.В. Люта, О.В. Гуркіна. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
22. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах [голова] та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
23. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції. Збірник тестових вправ та завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 1999. – 213 с.
24. Науменкова С.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств: Практичний посібник (Частина І) / С.В. Науменкова. – Суми: Ініціатива, 1999. – 104 с.
25. Науменкова С.В. Валютне регулювання: навчальний посібник для студентів /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко, Ф.О. Журавка. – Суми: УАБС, 1997.
26. Науменкова С.В. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов в ресурсодобывающих отраслях / С.В. Науменкова. -К.: Наукова думка, 1997. – 182 с.
27. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины / С.В. Науменкова. – К.: Наукова думка, 1997. – 55 с.

Вибіркові статті (2010-2016):

1. Міщенко В.І. Світові тенденції монетизації економіки /В.І.Міщенко, С.В.Науменкова, //Фінанси України. – 2017. – №9,  С. 53 – 74.
2. Науменкова С.В. Підходи до вибору інструментів захисту від системних ризиків /С.В.Науменкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017 – №1(22). – С.60 – 70. – URL:
http://fkd.org.ua/article/viewFile/109928/105387
3. Науменкова С. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні / С. Науменкова, С. Міщенко, Є. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – №10 (187). – С. 6 – 17. – URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/187_6-17.pdf
4. Міщенко В.І. Сек’юритизація споживчих кредитів /В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, О.А.Шаповал//Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С.311 – 321.–– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_12_36.
5. Міщенко В.І. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку (25 років банківській системі України)/ В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2016. – №5 . – С.7-33. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_5_3
6. Міщенко С.В. Монетарні цикли в економіці України / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон //Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11(185) . – С. 363 – 372. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_11_40
7. Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів / С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №10(175). – С.46-55. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/8.
8. Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С.53-76. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_10_5
9. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С.В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4(166). – С.363-371. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_46
10. Науменкова С.В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С.В.Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №12 (177). – С.39-48 – DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/5
11. Naumenkova S. Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy / S. Naumenkova, O. Malyutin, S. Mishchenko. – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2015. – №1(166). – Р. 31-39. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/166-1/3
12. Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства / С.В. Науменкова, Я. О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. Випуск 1(30). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – C.54-66. – URL:: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_30/zb30_06.pdf
13. Науменкова С.В. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Проблемы современной экономики (Евразийский международный научно-аналитический журнал). – 2015. – №2(54). – С.168-174. – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5394
14. Науменкова С.В. Фінансові репресії у механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №8. – С.31-55. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_8_5.
15. Науменкова С.В. Прогнозування капіталізації банківських установ України / С.В. Науменкова, І.В. Доманецький. – Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків: Харківський інститут банківської справи. – Випуск №2 (17), 2014. – С.57-64. – URL: http://fkd.org.ua/article/view/37347/33540
16. Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків / С. Науменкова //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №10(163). – С.51-57. – DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/10
17. Науменкова С.В. Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності / С.В. Науменкова, К.Ю. Цицик // Економіка розвитку (Economics of Development). – 2014. –№4 (72). – С.65-72. – URL: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee144_72/e144nau.pdf
18. Науменкова С.В. Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Социальная экономика. – 2014. – №1-2. – С.134-143. – URL: http://zadorozhnyi.name/zhurnal-sotsialnaya-ekonomika/sotsialnaya-ekonomika-1-2-2014/
19. Науменкова С.В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период/ С.В. Науменкова, Б.В. Приходько // Экономика и банки. – 2014. – №1. – С.7-15. – URL: http://rep.polessu.by/bitstream/112/7919/1/2.pdf
20. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні/ С.В. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2014. – №11. – С.31-37. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_11_15
21. Міщенко В.І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків /В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір (збірник наукових праць) /НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип.1 (105). – С.186-196.
22. Науменкова С. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики /С. Науменкова, С. Мищенко// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №6 (147). – С.66-72. – DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/147-6/14
23. Іванов В. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків / В. Іванов, С. Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. –– №12 (153). – С35-40.– DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/8
24. Науменкова С. Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні / С. Науменкова, С. Саранчук, О. Манзюк //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків: Харківський інститут банківської справи. – Випуск (2). – 2013. – С.51-58.
25. Naumenkova. S. Рeculiarities of approaches to the assessment of corporate mergers in the banking sector of Ukraine /S. Naumenkova, K. Lagutina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №150. – С.65-71. – DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/150-9/11
26. Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики / С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2013. – №10. – С.20 – 33. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2013_10_4
27. Науменкова С.В. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост /С.В. Науменкова, С.В. Мищенко // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2013. – №3. – С.14-23. . – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-ustoychivosti-denezhnogo-obrascheniya-na-ekonomicheskiy-rost
28. Науменкова С.В. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Банківська справа. – 2013. –№1. – С.3-19.
29. Мищенко В.И. Роль макропруденциальной политики в обеспечении устойчивого развития банковской системы Украины /В.И. Мищенко, С.В. Науменкова // Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика. Сборник научных трудов 14-й Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – С.369-378.
30. Науменкова С.В. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №134. – С.47-51. – DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/13
31. Науменкова С.В. Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні / С.В. Науменкова, Л.Ю. Гавриш // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків: Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Випуск1(14), 2013. – С. 214-222. – URL: http://fkd.org.ua/article/view/25098
32. Науменкова С.В. Основні напрямки координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №5. – С.13-21. – URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=109069
33. Науменкова С.В. Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору / С.В. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2011. – №12. – С.4-11. – URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=85243
34. Науменкова С.В. Еволюція теоретичних підходів до розкриття змісту та ролі фінансового посередництва / С.В. Науменкова, П.П. Перконос // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Випуск 557-558. – С.16-20/
35. Науменкова С.В. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко //Банківська справа. – 2011. – №5. – С.12-29.
36. Науменкова С.В. Механізм функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України / С.В. Науменкова // Фінанси України. – №4. – 2010. – С.3-16. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2010_4_2
37. Naumenkova S. The effectiveness of Monetary System Regulation in Ukraine / S. Naumenkova, S. Mishchenko // Challenges for Contemporary Enterprise under Globalization. Cracow University of Economics. – Cracow, 2010. – P.313- 319.
38. Науменкова С.В. Реалізація потенціалу національного розвитку в умовах формування нової фінансової архітектури / С.В. Науменкова // Социальная экономика. – 2010. – №2. – С.139 – 143. – URL: http://zadorozhnyi.name/zhurnal-sotsialnaya-ekonomika/sotsialnaya-ekonomika-2-2010/
39. Науменкова С. Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні / С. Науменкова, Т. Буй // Фінанси України. – 2010. – №2. – С.89-101. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2010_2_11
40. Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – C.8-13. – URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84594
41. Науменкова С. Проблеми підтримки фінансового сектору в умовах світової кризи / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 6. – C. 12-18.