Слухай Сергій Васильович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 1955 рік

 

Навчання:

1973-1978 рр. – економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, диплом з відзнакою за спеціальністю „Політична економія”.
1978-1983 рр. – аспірантура на економічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Обіг засобів виробництва в соціалістичній економіці”.
1998-2002 рр. – докторантура на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації”.

Трудова діяльність:

1980-1988 рр. – асистент кафедри політичної економії економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
З 1988-2006 р. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1998 р. – отримав грант Інституту Відкритого суспільства на розробку навчального курсу з міжбюджетних відносин.
1995-2000 рр. – провідний науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.
1997-2000 рр. – спеціальний кореспондент по Україні журналу “Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (“Економіка та право у Східній Європі”), Німеччина.
2000 р. – експерт Адміністрації Президента України з розробки Концепції державної регіональної політики, а також експерт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції щодо розробки механізму фінансової підтримки депресивних територій.
2001-2002 рр. – ментор наукового проекту Програми сприяння реформі місцевого самоврядування та державного управління Інституту Відкритого суспільства.
2002-2007 рр. – член програмної ради Фонду Відродження “Соціальний капітал і академічні публікації”.
З 2006 – 2014 рр. – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2014 р. по теперішній час – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

“Мікроекономіка”, “Мікроекономіка-2”, “Міжбюджетні трансфертні відносини” (англійською мовою), “Мікроекономічні принципи та проблеми” (англійською мовою), “Актуальні проблеми економічної теорії”.

Наукові інтереси:

Теорія міжбюджетних відносин та теорія держаних фінансів.

Стажування і гранти:
1992 р., 4 місяці, стажування в галузі мікроекономіки, Мюнхенський університет, Німеччина.
1994 р., 4 тижні, стажування з теорії державних фінансів, Мюнхенський університет, Німеччина.
1997 р., 6 тижнів, стажування з міжбюджетних відносин, Мюнхенський університет, Німеччина.
1998 р., грант Інституту Відкритого Суспільства на розробку навчального курсу з міжбюджетних відносин.
2000-2001 рр. – наукові дослідження у галузі міжбюджетних відносин в університеті Індіана (США) за програмою ім. В.Фулбрайта.

2013 р. – стажування в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

2019 р. – стажування в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій.

Нагороди та відзнаки:
2007 р. – Диплом першого ступеня 1-го Міжнародного форуму “Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі” у номінації “Краща перекладна книга в галузі економіки”.

Основні публікації:
Автор понад 230 наук. праць. Співавтор підручників та навчальних посібників з економічної теорії, мікроекономіки.

Книги та розділи в книгах:

 1. Ринкова термінологія ділової людини. Словник-довідник (разом з В.Лінніковим, В.Борківським, В.Рокочою, В.Савченко, В.Янушевичем). – Київ: Абрис, 1992.
 2. “Капітал і підприємництво”, “Основи теорії домогосподарства”. – В кн. Основи економічної теорії (політекономічний аспект) / За ред. Г.Н.Климка та В.П.Нестеренка, 1-4 вид. – Київ: Знання, 1997, 2001, 2002, 2005.
 3. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – 1-е та 2-ге вид. – Київ: Лібра, АграрМедіаГруп, 1998, 2015.
 4. Посткомуністична трансформація міжбюджетних відносин в країнах Центральної Європи / Інститут Схід-Захід. – Тернопіль: Лілея, 2000.
 5. Словник сучасної економіки Макміллана (науковий редактор). – К.: АртЕк, 2000.
 6. Домогосподарство. – В кн.: Основи економічної теорії / За ред. А.А.Чухна. – Київ: Вища школа, 2001.
 7. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій : монографія. – К.: Артек, 2002.
 8. Фінансове вирівнювання у процесі трансформації: у пошуку вірної політики (на англ. мові) // Dilemmas and Compromises: Fiscal Equalization in Transition Countries / Ed. by Sergii Slukhai. – Budapest: LGI, 2003. – P.11-32.
 9. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За ред. М.Я.Азарова. – К.: НДФІ, 2004, 2006 (співавтор).
 10. Бюджетний контроль та підзвітність в Україні: приклад загальної середньої освіти (на англ. мові) // Making Public Finance Public Ed. by Katarina Ott. – Budapest: LGI, 2006, p. 69-93.
 11. Зміцнення фінансів місцевих урядів в Україні (на англ. мові) // Local Government financial Capacity Building in Transition Countries: Selected Country Studies / Ed. by Zeljko Sevic. – Bratislava: NISPAcee, 2006. – P. 127-152.
 12. Фінансове планування // Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування. Навчальний посібник. – К: ПРООН, 2007. – С. 137-256.
 13. Мікроекономіка / За ред. В.Д.Базилевича. – К., 2007, 2008 (член авторського колективу).
 14. Мікроекономіка: практикум. Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – 1, 2-ге, 3-тє вид.,– К.: Знання, 2008, 2010, 2012.
 15. Управління муніципальними активами в Україні (англ. мовою) // MunicipalAssetManagementinTransitionCountries: SelectedCaseStudies / Ed. byL. Sedmihradska. – Bratislava: NISPAcee, 2010. – Pp. 121-139.
 16. Податок на майно в Україні: бути чи не бути – чи є це питанням? (англ. мовою) // Property Tax in Economies in Transition: Selected Case Studies / Ed. by L. Sedmihradska. – Bratislava: NISPAcee, 2010. – Pp. 168-184.
 17. Ukrainian Local Finance under Pressure: Central and Local Governments Respond / Local Goverment Finance in Times of Crises: An Earl Assessment / Ed. bv L. Sedmihradska. N. Bobcheva, M. Lados. – Bratislava: NISPAcee Press, 2011, p. 198-212.
 18. Міжурядові трансферти: теорія і практика : монографія. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013.

Переклади:
1. Олсон М. Логіка колективної дії (переклад з англ.) – К.: Лібра, 2004.
2. Веріан Г. Мікроекономіка: проміжний рівень (переклад з англ.) – К.: Лібра, 2006.

Наукові статті:

 1. Ринок праці в пострадянській економіці: український варіант (разом з М.Шаленко) (нім. мовою) // Osteuropawirtschaft. – 1995. – № 3.
 2. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 1996. – № 12.
 3. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад: досвід ФРН // Фінанси України. – 1998. – № 5.
 4. Дотації, субсидії та субвенції як інструменти бюджетного регулювання // Наукові праці НДФІ. – 1998. – Вип.6.
 5. Становлення системи фінансового вирівнювання // Фінанси України. – 1998. – № 11.
 6. Місцеві бюджети України: деякі проблемні аспекти // Аспекти місцевого самоврядування. – 1999. – № 2.
 7. Податкові розщеплення як засіб фінансового вирівнювання // Фінанси України. – 2000. – №7.
 8. Децентралізація держави в контексті ринкової трансформації // Вісник Київського університету. Серія „Економіка”. – 2002. – Вип.67.
 9. Mакроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів // Банківська справа. – 2002. – № 5.
 10. Фінанси місцевих урядів України на порозі нового тисячоліття: чи відповідає реформа міжбюджетних відносин суспільним потребам? (англ. мовою) // Public Budgeting and Finance (USA). – 2002. – № 22(3).
 11. Трансферти і конкуренція між суб’єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського університету. Серія „Економіка”. – 2005. – Вип.75-76.
 12. Формування доходів місцевих бюджетів в контексті трансформації податкової системи // Фінанси України. – 2006. – № 5.
 13. Що стоїть за відмінностями у ставках єдиного податку для малого бізнесу (англ. мовою) // Finance in Theory and Practice. – 2009. – № 1.
 14. Власні доходи місцевих бюджетів в Україні: сутність, тенденції розвитку та перспективи удосконалення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного університету, 2010, вип. 1 (37) Економічні науки. – С. 285-292. (у співавт.).
 15. Досягнення та проблеми фінансової децентралізації в Україні // Економіка України. – 2012. – №2. – С.92-95.
 16. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України. – 2013. – № 5.
 17. Efficacy of inter-regional fiscal equalization policy in Ukraine // Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ, 2014. – С. 148-170(у співавторстві з О. Комашко).
 18. Ukrainian Fiscal Equalization: Does it Need an Improvement? // Bulletin of the Kyiv National Taras Shevchenko University. Economics. – 2015. – Issue 166. – P. 45-50.
 19. Decentralization in Ukraine: what is on the agenda? // Ante-Portas Studia nad Bezpieczeństwem.– 2015. –Nr 2(5). –S. 11-24.
 20. Чинники суспільного добробуту: інституційний аспект// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Серія «Економіка і менеджмент». – Вип. 25. – Ч. 1. – Одеса, 2017. – С. 4-8 (у співавторстві з Т. Борщенко).
 21. Current state and prospects of economic relations between Ukraine and Russia // Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития : Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Караганда, 18-19 октября 2018 г.). – Т. 2. – Караганда, 2018. –С. 50-53.
 22. Economic wars within the Russia-Ukraine confrontation // Ante-Portas – Studia nad Bezpieczeństwem. – 2018. – 2(11). – S. 299-325.
 23. Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад // Финансовые услуги. – 2019. – № 1. – C. 10-18 (співавтори Демиденко Л., Наконечна Ю.).
 24. Social welfare dynamics in post-socialist countries: unveiling the secrets of success // Public Sector Economics. – 2019. – No. 43(2). – Рp. 167-194 (Scopus) (у співавторстві з Т. Борщенко).
 25. The principle of transparency: does it work within the Ukrainian decentralization reform // Central European Public Administration Review. –2019. –No. 2. –Рp. 141-165 (Web of Science) (співавтори Демиденко Л., Наконечна Ю., Борщенко Т.).
 26. Public Administration in Ukraine: Adjusting to European Standards // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. – 2020. – Vol. 13(1). – Рp. 81-108 (Scopus, Web of Science) (співавтори С. Хаджирадєва, А. Рачинський)
 27. Decentralization Policy in Ukraine: how voluntary amalgamation, inter-municipal cooperation and fiscal incentives impacted the local government system // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. – 2021. – Vol. 14(1). – Рp. 311-342 (Scopus, Web of Science) (співавтор Г. Райт).
 28. Explaining political choice: prospects for economic theory // Bulletin of Taras Shevchenko University, Economics. – 2021. – Vol. 214. – Pp. 27-33.
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot