Гражевська Надія Іванівна

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 25 січня 1962 року.

Навчання:

 • 1979-1984 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Політична економія».
 • 1986-1989 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
 • 1989 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та розвиток трудового колективу як суб’єкта соціалістичних виробничих відносин».
 • 2005-2008 рр. – докторант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 р. – захистила докторську дисертацію на тему: «Трансформація економічних систем в умовах глобалізації».
 • 2009 р. – закінчила курси розробників тестових завдань Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI).
 • 2001-2002 рр. – учасник програми «Training of Trainers» Національної Ради з Економічної Освіти США.
 • 2005, 2011 рр. – стажувалася в Національній Раді з Економічної Освіти США (Грант Міністерства освіти США за підтримки Держдепартаменту США).
 • 2012 р. – підвищувала кваліфікацію у ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.
 • 2018 р. –  стажувалася в Університеті Бат Спа (Велика Британія) в межах програми академічної мобільності Erasmus + Staff Training Mobility KA107.
 • 2020 р. – міжнародне практичне стажування «Нові та інноваційні методи навчання» в Малопольській школі публічного адміністрування  Краківського економічного університету (Польща).
 • 2021 р. –  курс англійської мови  LearnEnglish Select ‒ British Council в рамках програми Creative Spark, сертифікат про володіння англійською мовою на рівні B2.

Трудова діяльність:

 • 1984-1993 рр. – завідувач кабінетом політичної економії економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
 • 1998-1999 рр. – старший викладач кафедри економіко-математичних методів, статистики і економічної інформатики Інституту економіки, управління та господарського права (м. Київ).
 • 1999–2003 рр. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2003–2011 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2011–2014 рр. – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014–2015 pp. – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Грудень 2015 р. – липень 2016 р. – в.о. завідувача кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Липень 2016 р. – липень 2021 р. – завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З липня 2021 р. – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія економічних учень», «Економічна теорія», «Трансформація економічних систем», «Глобалізація та економічна політика», «Сучасні економічні системи», «Нова політична економія», «Історія економіки та економічної думки».

Наукові інтереси:
Теорія економічних систем, економічна транзитологія, еволюційна економіка, економічна компаративістика, теорія глобалізації економіки, теорія інституційних змін, теорія суспільного вибору, нова політична економія.

Під керівництвом проф. Гражевської Н.І. захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.Зарубіжний науковий консультант 5 докторантів Карагандинського Економічного університету Казпотребсоюзу (Республіка Казахстан).

Інша діяльність:

 • член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • член Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • гарант магістерської освітньо-наукової програми «Економіка та економічна політика»;
 • член предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • член редколегій  журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», «Мецниераереба да Цховреба» (Тбілісі, Грузія), «Фінансові послуги», «Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія економіка», «Банківська справа»;
 • голова журі секції «Економічна теорія та історія економічної думки» ІІІ Фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково‑дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;

 

Нагороди та відзнаки:

 • 2003 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
 • 2004 р, 2009 рр. – Подяка Київського міського голови;
 • 2006 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • 2012 р. – лауреат премії НАН України імені М.І.Туган-Барановського;
 • 2014 р. – Диплом кращого викладача економічного факультету у 2013–2014 навчальному році;
 • 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2015 р. – Подяка заступника Міністра освіти і науки України.
 • 2017 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018 р. – Подяка заступника Міністра освіти і науки України.
 • 2019 р. – Нагрудний знак «Відмінник освіти» МОН України

Основні праці:
Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 7 підручників (з них 4 з грифом МОН України), 9 навчальних посібників (з них 5з грифом МОН України), 9 монографій, 68 статей у фахових виданнях, 16 статей у зарубіжних виданнях, в т. ч. 10 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

1.М. Бунге – теоретик ринкових реформ у перехідну епоху // М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
2. Глобалізація економіки в контексті філософсько-господарських ідей С. М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с. – (Славетні постаті).. Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
3. Розвиток методології економічних досліджень у працях Є. Слуцького // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д.Базилевича. – К., 2007. – 919 с. – (Славетні постаті). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/slutsky_acknowledgement_2007.pdf
4. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
5. Історія економічних учень: Підручник у 2 ч. / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006 (розд. 6, 7, 8).
6. Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навчальний посібник. За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с. (гл. 2, 11, 22). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_politekonomiya_prakt_2013.pdf
7. Історія економічних учень: Хрестоматія: навч. посіб. / уклад. В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А.О. Маслова ін.; за ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1198 с. Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_istoriya_2011.pdf
8. Еволюція сучасних економічних систем: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 286 с.
9. Цінні папери: підручник / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В.Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. К. : Знання, 2011. – 1094 с. (ч.2) – (Класичний університетський підручник). Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
10. Цінні папери: практикум: навчальний посібник / В.Д.Базилевич, В.М.Шелудько, Н.В.Ковтун та ін., за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791с. (ч. 2). Електроннийресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/ cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
11. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В. Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 9-те вид., доповн. – К., Знання, 2014. – 710 с. (гл. 2, 8, 11, 21). Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf
12. Фондовий ринок: підручник: у 2кн.− Кн.1/ за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка Підручник К.: Знання, 2015. – 621 с. (ч.1, 5).
13. Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей: Навчальний посібник / Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Трохименко В.І. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 160 с.
14. Фондовий ринок: практикум. Навчальний посібник / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2017. –718 с. (ч. 1, 3).
15. Історія економіки та економічної думки: підручник / за ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2018. – 775 с.
16.Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Монографія / Базилевич В.Д., Осецький В.Л., Маслов А.О. та ін. – К.: Київський національний університет імені Траса Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2018. – 536 с. (у співавторстві)
17. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів. – Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 416 с. (у співавторстві).

Наукові статті:

1.Системна трансформація економіки в сучасному парадигмальному контексті // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – № 86–87. – С. 7-10.
2. Траєкторії економічних трансформацій в епоху глобалізації // Банківська справа. – 2006. – №4. – С. 29-35.
3. Соціальний капітал в еволюційній самоорганізації глобальної економіки // Социальная экономика. – 2006. – №1-2. – С. 113-118.
4. Еволюція концептуальних засад традиційної економічної транзитології // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Серія «Економічна». Вип. 31-1 (117). – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 77-82.
5. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки // Економічна теорія. – 2007. – №4. – С. 19-29.
6. Конкурентоспроможність національної економіки у глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України. – 2008. – №9. – С. 54-63.
7. Суперечності інституціоналізації глобальної світогосподарської системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 494 Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 29-35.
8. Трансформація управлінсько-регулятивних функцій держави в напрямі підвищення глобальної конкурентоспроможності економіки України // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2009. – Вип. 3(2). – С. 12-18.
9. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип. 25. – 2011. – 324 с. – С. 6-13.
10. Statistical evaluation of the major trends of globalization // Research papers of Wroclaw university of economics. – 2010. –N145. – P.59-64 (успівавторстві).
11. Gglobalisation Determinants of Systemic Transformation of the Post-Communist Economies // Economic and business trends at the modern stage. – Batumi, 2011. – P. 29-32.
12. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синергетичної парадигми // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – С. 19-23.
13. Модернизация национальных экономик в условиях глобализации // Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниераереба да Цховреба» Тбилисского университета. – 2012. – №1 (5). – С. 68-74.
14. Теоретико-методологические новации институционализма в исследовании экономических трансформаций // Європейський вектор економічного розвиту. Збірник наукових праць: Дніпропетровськ. – 2012. – Вип. 2 (13). – С. 47-50.
15. Еволюція теоретичних підходів до дослідження конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. Випуск 27, том 3 ( за ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 5-12.
16. Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №146. – С. 26-29.
17. Механізм саморозвитку економічних систем у концепції «творчого руйнування» Й. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 11-12.
18. Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Економіка. – 2013. – № 11(152). – С. 34-39. (успівавторстві).
19. Компаративнийпідхіддоаналізуглобальноїконкурентоспроможностінаціональнихекономік// Теоретичнітаприкладніпитанняекономіки: Зб. наук. праць. Випуск 1 (29), том 1 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Филюк Г.М.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 13-20.
20. Special Features of the Ukrainian Fiscal Policy Transmission Mechanism under Increasing Macroeconomic Instability // Procedia Economics and Finance. – 2014. – Volume 16. – Р. 680-689 http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/16 (успівавторстві).
21. Еволюціятеоретико-методологічнихзасадекономічноїкомпаративістики// ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Економіка. – 2014. – № 11(164). – С. 18-22.
22. The Effects of Rent-Seeking Behavior on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine // Procedia Economics and Finance. – 2015. – №27. – Р. 274-287 //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711501000X (успівавторстві, наукометрична база WebofScience).
23.Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 12(177). – С. 12-17 (у співавторстві).
24. Олімпіада з економічної теорії як стимул творчого зростання студентської молоді // Вища школа. – 2016. – №2 (139). – С.67-78 (у співавторстві).
25. Premises and Economic Consequences of Rent-Seeking Behavior on the Banking Service Market in Ukraine // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Економіка. – 2016. – №2 (179). – С. 16-21 ( у співавторстві).
26. Сравнительный анализ экономических систем: специфика и эволюция // Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниераереба да Цховреба» Тбилисского университета. – 2016. – №1 (13). – С. 28-33.
27. The relationship between social oriented corporate social responsibility initiatives and current living standards // Socialno-ekonomicka revue. – 2016. – Volume 14, no. 4. – Р. 54-65 (у співавторстві).
28. Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 90-108 (у співавторстві).
29. Efficiency of insitutional transformations in post-communist countries // НауковийвісникПолісся. – 2017. – № 1 (9), ч. 1. – С. 30-36 (успівавторстві, наукометрична база WebofScience).
30.Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию сущности, структуры и типологизации экономических систем//Международный, рецензированный и реферированный журнал «Мецниереба да Цхвореба». –2017. –№2(16).– С.26-30.
31. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI ст. // Вища школа. – 2018. –№2(163). – С.101-125;Вища школа. – 2018. – №3(164). – С.71-90 (у співавторстві).
32. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2018. – №2 (197). – С. 12-19 (у співавторстві).
33.Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. –  2018. – №5 (200). – С. 13-19 (успівавторстві).
34.Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies / V. Bazylevych, N. Grazhevska, A. Mostepaniuk, V. Virchenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho UniversytetuScientific and technical journal. –2019. – №1 (169). – С. 132-140 (успівавторстві, наукометричнабазаScopus).
35.Приоритетные направления реализации государственной политики в области здравоохранения  // Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – 2018. – №3(50). – С. 21-24 (у співавторстві).
36.Сравнительный анализ функционирования и развития систем здравоохранения Украины и Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. –2019. – №1 (202). – С. 13-20 (у співавторстві).
37.Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації // Бізнес Інформ. – 2019. – №5. – C. 14–19 (у співавторстві).
38.Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність // Вища школа. – 2019. – №7 (180). – C. 7–16 (у співавторстві).
39.Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин // Економічний вісник Національногогірничого університету. – 2019. – №1 (65). – C. 53–60.
40. Трансформація ринку праці під впливом штучного інтелекту // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2019.– Том 24. Випуск 5(78). – С. 10-15 (у співавторстві).
41. Інституційні пастки ринкового реформування економіки України // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 820. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2019. – С. 3-9 (у співавторстві).
42. Development of a Decision Support System in the International Economy Based on Economic and Mathematical Models // International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, ISSUE 03, March 2020. – P. 3939-3944. (у співавторстві).

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot