Гайдай Тетяна Вікторівна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

 

 

Навчання:

 • – 1979 р. – з відзнакою закінчила економічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • – 1979-1982 рр. – аспірантура Київського національного економічного університету.
 • – 1982 р. – достроковий захист кандидатської дисертації.
 • – 2004-2007 рр. – докторантура економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2013 р. – захист докторської дисертації на тему: „Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму”.

Трудова діяльність:

 • – 1983 – 1996 рр. – асистент, доцент кафедри економічної теорії Київського національного лінгвістичного університету.
 • – 1996 – 2014 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2014 – 2019 рр. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2019 р. – по теперішній час – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни:

„Історія економічних учень”; „Історія економіки та економічної думки”, „Інституційна та еволюційна економіка”, „Основні напрями сучасної економічної теорії”.

Наукові інтереси:

Філософсько-методологічні проблеми економічної науки, історія економічної теорії, інституційна економічна теорія.

Інша діяльність:

Офіційний рецензент журналу „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка”.

Нагороди та відзнаки:

 • – 2006 р. – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки у складі авторського колективу підручника „Історія економічних учень: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2004. – 1300 с. – (Класичний університетський підручник)”.
 • – 2009 р. – нагороджено Дипломом І ступеня Благодійного фонду „Планета Альфреда Нобеля” та Міжнародної асоціації інституційних досліджень за перемогу у І Міжнародному конкурсі робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку у номінації „Монографія”.
 • – 2012 р. – лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського у складі авторського колективу циклу праць „Славетні постаті історії економічної думки України”.
 • – 2019 р. – нагороджено нагрудним знаком „Відмінник освіти” Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові праці:

Автор та співавтор 150 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 6 монографій, 1 з яких одноосібна, 8 підручників та навчальних посібників.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Історія економіки та економічної думки: підручник / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: Знання, 2018. – 775 с. – С. 385-473, 606-639.
 2. Інституційний вимір євроінтеграційної стратегії України /Т.В. Гайдай, А.О. Балдук //Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. В.Д. Базилевича, В.Л. Осецького – К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. – 536 с. – С. 258-272.
 3. Генезис и эволюция кейнсианства // История экономических учений: учебник: в 2 ч. – Ч. 2 / Под ред. В.Д.Базилевича; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К.: Знання, 2015. – 559 с. – С. 86-207. – (Классический университетский учебник).
 4. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібник / Уклад. В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2011. – 1198 с.
 5. Предмет і методи дослідження економічної теорії // Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 2010. – 494 с. – С. 15-38.
 6. Розробка І.В. Вернадським теорії та історії політичної економії // І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В.Д. Базилевича: монографія. – К.: Знання. – 2009. – 862 с. – С. 277-298.
 7. Історія економічних учень: хрестоматія / упорядники В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко та ін. / За ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: ВПЦ Київський університет», 2008. – 782 с.
 8. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”. – 2008. – 296 с.
 9. Кейнсіанство та посткейнсіанство // Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання. – 2006. – 575 с. – С. 201-300. – (Класичний університетський підручник).
 10. Соціальна антропогенність економічних поглядів С.М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д. Базилевича. – 903 с. – К.: Знання. – 2006. – С. 82-95.
 11. Кейнсіанство та посткейнсіанство // Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., випр. – К.: Знання. – 2005. – 568 с. – С. 201-300. – (Класичний університетський підручник).
 12. Інституційна спрямованість економічних поглядів М.Х. Бунге // М. Бунге: сучасний дискурс: монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання. – 697 с. – 2005. – С. 82-97.
 13. Кейнсіанство та посткейнсіанство // Історія економічних учень: підручник / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання. – 2004. – 1300 с. – С. 823-934. – (Класичний університетський підручник).

Наукові статті:

 1. Institutional Dysfunktions as a Factor of Convergent-Divergent Institutional Development of Post-Socialist Countries / Grazhevska N., Gaidai T., Mostepaniuk A., Zavazhenko A. // АCCESS Journal: Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy. 2021, No. 2 (3), рр. 290-308.
 2. Гайдай Т. Методологічний аналіз дослідної програми традиційного інституціоналізму: формування «жорсткого ядра» // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – Київ, 2021. – Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». 197 с. С. 39-43.
 3. Гайдай Т. Детермінованість рівня та динаміки суспільного добробуту домінуючим типом інституційного устрою економіки // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – Міжн. наук.-практ. конференція «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності». Київ, 2021. 187 с. – С. 22-24.
 4. Can institutional theory be refuted, replaced or modified? / H. Aksom, O.Zhylinska, T. Gaidai // International Journal of Organizational Analysis. – 2020, Vol. 28, No. 1, pp. 135-159 (Scopus).
 5. Strategic Management of Entrepreneurship Based on Smart Technologies / L. Karpenko, O. Zhylinska, V. Zalizko, T. Gaidai, P. Kukhta // Journal of Entrepreneurship Education, 2019, Vol. 22, Issue 5, pр. 1-6 (Scopus).
 6. Ціннісний та гносеологічно-психологічний аспекти парадигмального розвитку науки // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму [Електронний ресурс]: / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К., 2019. – Вип. І. Част І. – 154 с. – С. 27-28. Режим доступу: https://efbm.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A7%D0% B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0- 1.pdf
 7. Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність / А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Т. Гайдай, І. Назаров  // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 7-17.
 8. Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХ ст. / В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко // Економічна теорія. – 2018. – № 1. – С. 95-120.
 9. Філософсько-методологічна рефлексія у контексті теоретичного моделювання економічної поведінки людини / Т.В. Гайдай,  О.П. Нестеренко // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. – К.: ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2018. – С. 126-133.
 10. Філософія економіки у світлі аристотелівського підходу // Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 112-117.
 11. Економічне вчення К. Маркса: контроверсійність на перехресті епох та оціночних гештальтів // Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть: зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу 25 квітня 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2018. – 232 с. – С. 47–52.
 12. Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки / В. Базилевич, Н. Гражевська, Т. Гайдай // Вища школа. – 2017. – № 1. – С. 90-108.
 13. Парадигмальний підхід в структурі сучасного методологічного аналізу // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи: Збірник наукових праць Всеукраїнського Круглого столу; 10 листоп. 2016 р. – К.: КНЕУ. – 2016. – 199 с. – С. 16-21.
 14. Макроекономічна фінансова нестабільність у вимірах психологічно-поведінкового аналізу // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. – К.: ДВНЗ “Університет банківської справи”. – 2016. – С. 126-133.
 15. Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І. Туган-Барановського – вченого, громадянина, державотворця // Історія народного господарства та економічної думки України: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 48. – С. 309–314.
 16. Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2015. – Вип. 176. – С. 6-12.
 17. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014. – Вип. 164. – С. 13-17.
 18. Проблема инновационного развития трансформационной экономики в контексте институционального порядка ограниченного доступа // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2014. – №1. – С. 164-170.
 19. Віхи розвитку університетської економічної освіти та науки (До 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Історія народного господарства та економічної думки України: Збірник наукових праць. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – 2014. – Вип. 47. – С. 285–304.
 20. Пардигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. / В.Д. Базилевич, А.І. Ігнатюк, Т.В. Гайдай // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 111–118.
 21. Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – Вип. 146. – С. 22-25.
 22. Дослідні програми інституційної економічної теорії як об’єкт методологічної рефлексії // Європейській вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 36-40.
 23. Methodological foundations of Original Institutional economics as research program // Abstracts of the Papers Presented at the X-th Conference of the International Network for Economic Methodology (INEM). – St. Petersburg. – 2012. – 88 p. – Pp. 69-76.
 24. Research Program of Original Institutional Economics: Methodological Analysis // Institutions and Values in Economic Thought: Сonference of European Society for the History of Economic Thought (ESHET): Book of Abstracts. – St. Petersburg: SPb State University, 2012. – 265 p. – Pp. 146–147.
 25. Парадигмальна диференціація структури економіко-теоретичного знання як об’єкт методологічного осмислення [Електронний ресурс] // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 463. – С. 103-106. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et /conf_materials.pdf
 26. Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия // Journal of Institutional Studies. – 2011. – № 3. – С. 10-18.
 27. Major Changes in Economic Thought in the Post-Crisis Time // Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium. – Kyiv, 2011. – 71 p. – Pp. 53-55.
 28. Методологические основы исследовательской программы традиционного институционализма // Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения: материалы Международной конференции. Вып. 1 / Государственный университет управления [гл. ред. чл.-кор. РАН Г.Б.Клейнер]. – М.: ГУУ, 2011. – 283 с. – С. 59-66.
 29. Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С.М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – Вип. 131. – К.: 2011. – С. 37-42.
 30. Теорія інституційних змін Д. Норта та проблеми перехідних економік // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – 2010. – Вип. 38-1. – С. 50-55.
 31. Оновлення методології економічної теорії – веління часу / П. Єщенко, Т. Гайдай // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 83-85.
 32. Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні інверсійного типу системної трансформації // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – 2009. – Вип. 37-1. – С. 85-89.
 33. Роль неформальных институций в экономической транзитологии // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая. – 2007. – Вып. 31-2. – С. 75-80.
 34. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу // Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 53-64.
 35. Теоретико-методологические основы институционального анализа экономической ментальности [Электронный ресурс] // Россия: варианты институционального развития. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text /16207781/
 36. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 74. – 2005. – С. 12-16.
 37. Эволюция экономических взглядов С.Н. Булгакова в контексте определяющих направлений мировой экономической мысли // Философия хозяйства: Журн. Философско-экономического ученого собрания. – 2004. – № 3. – С. 242-248.
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot