Науково-дослідна робота

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра є потужним науковим колективом у структурі економічного факультету та університету, що  налічує 23 особи професорсько-викладацького складу, серед яких – 9 докторів економічних наук, 8 професорів, 12 кандидатів економічних наук, з них – 8 доцентів, 5 асистентів. На кафедрі працюють 4 лауреати Державної премії в галузі науки і техніки України, 2 лауреати премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського, лауреат Державної премії України в галузі освіти.На всіх етапах своєї історії кафедра була і лишається потужним осередком фундаментальних економічних досліджень, свідченням чого стало формування та розвиток визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл.

Кафедра постійно працює над активним впровадженням у навчальний процес новітніх наукових досягнень у галузі економічної теорії, макро і мікроекономіки та інших провідних напрямів сучасної фундаментальної економічної науки. Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні таких наукових напрямів. 

В межах комплексної наукової програми університету «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» колектив кафедри здійснює наукові дослідження за кафедральною науково-дослідною темою “Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України” Посилання , в рамках якої проводиться розробка концептуально-методологічних засад формування макроекономічної стратегії України у контексті сучасної трансформації її економічної системи; визначення основних викликів і протиріч у її реалізації; виявлення механізму впливу інституційних чинників тощо.

Викладачі кафедри залучені до наукового дослідження, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету МОН України, за темою “Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України”, (державна реєстрація № 1205-32 від 29.12.2018 р. )

За період 2018-2020 рр. колективом кафедри опубліковано 23 індивідуальні та колективні монографії, 175 наукових статей, з них 106 – у фахових виданнях, 124 – у міжнародних наукометиричних базах даних та 36 – у зарубіжних виданнях. У тому числі у виданнях бази Scopus – 23, у виданнях бази Web of Science – 11.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: аспірантів, з 2016 р. – докторів філософії (PhD програма) та докторантів зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Станом на кінець 2021 р. на кафедрі навчається 7 аспірантів, з них 4 – денної форми навчання. Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні численних наукових заходів: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, наукових Круглих столів, Міжнародних форумів.

У травні 2019 р. до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 75-річчя економічного факультету кафедра долучилась до організації та проведення Міжнародного форуму EFBM’2019  “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління”: Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху, Посилання , який створив широку платформу поєднання знань, ідей та можливостей для забезпечення економічного розвитку та ефективного управління, цільовою аудиторією якого стала освітянська і наукова спільнота України і зарубіжжя, бізнес, органи державної влади та громадські організації.

У рамках Міжнародного форуму EFBM’2019 кафедра взяла участь у підготовці пленарної панельної дискусії форуму “Глобальні виклики цифрової епохи для економіки України”, яку відкрив своїм виступом перший ключовий спікер – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського В.Д. Базилевич.

29 вересня 2021 р. у рамках ІІ Міжнародного форуму EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ.БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Зміни. Адаптація. Нова економіка  економічному факультеті відбулось засідання дослідницької секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» , організованої кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки. Змістовним наповненням дослідницької секції стало обговорення найбільш актуальних проблем сучасних фундаментальних економіко-теоретичних досліджень, а також нагальних питань економічної політики, які мають вагоме науково-практичне значення.

У роботі дослідницької секції взяли участь фахівці 24 закладів вищої освіти, науково-дослідних установ НАН України та інших країн, Міністерства економіки України. Тези та анотації виступів надіслали 63 учасника, у тому числі 23 співробітника університету; 8 співробітників НАН України; серед провідних учених – 28 професорів

 В рамках Форуму 2021 р. було також проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності»,  організовану кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки та Міждисциплінарним аналітичним центром соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри студенти та аспіранти беруть активну участь у науковій роботі, зокрема у роботі кафедрального секційного засідання щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка»  за напрямом «Економічна теорія та економічна політика», друкують доповіді у тематичному науковому збірнику.

У 2017-2020 рр. кафедра була базовою у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» . У роботі галузевої конкурсної комісії конкурсу традиційно беруть участь провідні науково-педагогічні працівники провідних ЗВО України.

 3 червня 2019 р. кафедра у складі економічного факультету долучилась до співпраці з Міністерством економіки України на основі реалізації Меморандуму про співробітництво за проєктом “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього”. Основним завданням проєкту є створення платформи для взаємодії між Міністерством та провідними університетами України для розвитку наукової роботи у сфері економіки та державних фінансів, створення кадрового резерву Міністерства, а також надання можливостей для здобуття досвіду студентами.  У 2020 р. викладачами, аспірантами й студентами економічного факультету було презентовано дослідження «Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати». В проєкті взяли участь аспіранти та студенти під керівництвом професорів кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки. Робота була високо оцінена експертами Спільного комітету студентських робіт, а учасникам проекту була висловлена подяка від Міністерства 

Студенти освітніх програм  кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки ‒

переможці  Всеукраїнських студентських олімпіад,

Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт

№ п/п Назва конкурсу Рік Організатор олімпіади, конкурсу Переможець Нагорода
1 I ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ» 2021/

2022

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студентка 4 курсу бакалаврату

ОП Економіка та економічна політика

Жуковська Крістіна Юріївна

Диплом І ступеня

 

2 I ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

 

2021/

2022

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студенти 3 курсу бакалаврату

ОП Економіка та економічна політика

Кущинська Ольга Олександрівна

Спасіченко Оксана Володимирівна

Диплом І ступеня

 

 

Диплом І ступеня

 

3 I ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ»

 

2021/

2022

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студент 1 курсу магістратури

ОНП Економіка та економічна політика

Дерев’янчук Владислав Едуардович

Диплом І ступеня

 

4 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ» 2020/

2021

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА Студент 1 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Яровой Андрій

Володимирович

Диплом І ступеня

 

5 МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» 2021 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студентка 2 курсу бакалаврату  ОП «Еconomics»

Мартинюк Ольга Артемівна

Диплом І ступеня

 

6 МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» 2021 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студент 3 курсу бакалаврату  ОП «Еconomics»

Терещенко Олександр

Олександрович

Диплом ІІ ступеня

 

7 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 2020/

2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Студентка 3 курсу бакалаврату  ОП «Економіка та економічна політика»

Жуковська Крістіна Юріївна

Диплом І ступеня

 

8 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 2020/

2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Студентка 3 курсу бакалаврату  ОП «Економіка та економічна політика»

Пахаєва Юлія Сергіївна

Диплом ІІІ ступеня

 

9 ПРОЄКТ «СИНЕРГІЯ ЗНАНЬ, ДОСВІДУ ТА КРЕАТИВНАСТІ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»

 

2020 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Студент 1 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Чигиринський Артем Михайлович.

Студентка 2 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Розум Дарина Володимирівна

Перше місце

 

 

10 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» 2019/

2020

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студент 1 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Чигиринський Артем Михайлович.

Студентка 2 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Розум Дарина Володимирівна

Диплом І ступеня

 

11 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» 2019/

2020

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студентка 1 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Лукашова Ольга Петрівна

Диплом І ступеня

 

12 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ» 2019/

2020

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА Студент 2 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Заваженко Андрій Олександрович

Диплом І ступеня

 

13 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» 2018/

2019

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студент 2 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Аладько Ян Юрійович

Диплом І ступеня

 

14 ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДКЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 2018/

2019

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА Студент 1 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Часніков Владислав Ігорович

Диплом І ступеня

 

15 ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДКЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 2018/

2019

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА Студент 2 курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Любченко Олександр Васильович

Диплом ІІІ ступеня

 

16 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» 2017/

2018

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Студентка 1  курсу магістратури  ОНП «Економіка та економічна політика»

Шемахіна Ірина Вадимівна

Диплом І ступеня

 

17 ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДКЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 2016/

2017

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА Студент 4 курсу бакалаврату  ОП «Економіка та економічна політика»

Гранько Роман Сергійович

Диплом І ступеня

 

 

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot