Науково-дослідна робота

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження за науково-дослідною темою економічного факультету “Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя”, складовою якої є тема кафедри “Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України”.

Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні теорії і практики постіндустріального суспільства; особливостей формування і розвитку інформаційного суспільства та економіки знань, перспектив їх становлення в Україні; метафізичної сутності економічного знання; філософії економіки; економічної культури; економічної антропології; трансформації економічних систем в умовах глобалізації; глобалізаційних процесів та їх впливу на Україну; теоретико-методологічних проблем макроекономіки та економічної політики; економіки державного сектора, державного підприємництва та державного регулювання; міжурядових фінансових відносин; економіки добробуту та людського розвитку; формування конкурентного середовища та інституційних перетворень в трансформаційних економіках; інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України; формування та функціонування страхового ринку, ринку електронної комерції, ринку інтелектуальної власності, грошово-кредитних та фінансових ринків; сучасних парадигмальних підходів в історико-економічних дослідженнях; новітньої історії економічної думки, генезису та розвитку методології інституційно-еволюційної теорії та теорії інформаційної економіки; історії української економічної думки; економічної історії світу та України.

На кафедрі сформовані потужні наукові школи, визнані в Україні та за її межами. Видатний український вчений, академік НАН України, д.е.н, професор А.А. Чухно заснував сучасну Київську наукову школу економічної теорії, зорієнтовану на дослідження проблем функціонування, розвитку і трансформації економічних систем, формування нових парадигмальних підходів в економічній теорії.

Під керівництвом видатного українського вченого, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н, професора В.Д. Базилевича сформована потужна наукова школа економістів-теоретиків, зосереджена на розробці та втіленні новітніх методологічних підходів у історико-економічних дослідженнях, висвітленні метафізичної сутності економічного знання, поглибленому аналізі теоретико-методологічних проблем макро- та мікроекономіки, виявленні сутнісних особливостей та суперечностей процесу глобалізації світогосподарського розвитку, теоретичних аспектів становлення ринку інтелектуальної власності, формування та функціонування страхового ринку.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри активно використовуються у процесі розробки проектів Законів України, Указів Президента України, інших нормативно-правових актів. Про авторитет кафедри, професійний рівень професорсько-викладацького колективу свідчить участь учених у підготовці доповідей Президента України з питань економіки, розробці програм діяльності Кабінету Міністрів України тощо.

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2008 – 2016 рр. було опубліковано 40 індивідуальних та колективних монографій, понад 650 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library) тощо.

Доброю традицією колективу кафедри є участь у організації та проведенні міжнародних наукових і науково-практичних конференцій та круглих столів: “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. ” (2012, 2015); “Парадигмальні праці в сучасному дискурсі економічної науки»: до 240-річчя “Добробуту націй” А. Сміта та 80-річчя “Загальної теорії” Дж. М. Кейнса” (2016); “Наукові читання до 90-річного ювілею академіка А. А. Чухна” (2016).