Науково-дослідна робота

Кафедра є потужним науковим колективом у структурі економічного факультету та університету. Колектив кафедри налічує 23 особи професорсько-викладацького складу, серед яких – 9 докторів економічних наук, 5 професорів, 14 кандидатів економічних наук, з них – 13 доцентів, 3 асистента. На кафедрі працює

• 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України,
• 1 Лауреат Державної премії України в галузі освіти,
• 3 лауреати премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського.

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження за науково-дослідною темою економічного факультету “Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя”, складовою якої є тема кафедри “Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України”, в межах якої проводиться розробка  концептуально-методологічних засад формування макроекономічної стратегії України у контексті сучасної трансформації її  економічної системи; визначення основних викликів і протиріч у її реалізації;  виявлення механізму впливу інституційних чинників. Викладання сучасної економічної теорії здійснюється з врахуванням кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Кафедра постійно працює над  активним впровадженням у навчальний процес новітніх наукових досягнень у галузі економічної теорії, макро і мікроекономіки та інших провідних напрямів сучасної фундаментальної економічної науки.
Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні таких наукових напрямів:

• економіко-філософської проблематики: метафізичної сутності економічного знання; еволюції економіко-філософської наукової думки; економічної антропології та культури; методології економіко-теоретичних досліджень, економічної онтології та епістемології; парадигмальних зрушень в економічній теорії ХХІ ст.;
• трансформації сучасних економічних систем в умовах глобалізації;  глобалізаційних процесів та їх впливу на економіку України;
• теоретико-методологічних проблем макроекономіки та економічної політики; економіки державного сектора, державного підприємництва та державного регулювання;
• міжурядових фінансових відносин; економіки добробуту та людського розвитку; формування конкурентного середовища та інституційних перетворень в трансформаційних економіках;
• інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України; теорії галузевих ринків; формування та функціонування страхового ринку, ринку електронної комерції, ринку інтелектуальної власності, грошово-кредитних та фінансових ринків;
• теорії інформаційної та сервісної економіки; особливостей формування і розвитку інформаційно-мережевої економіки та економіки знань; сутності можливостей і викликів цифрової економіки у  глобалізованому економічному просторі та в Україні;
• історико-економічних досліджень; методології інституційно-еволюційної  економічної теорії; історії світової та української економічної думки;  економічної історії світу та України.

На кафедрі сформовані потужні наукові школи, визнані в Україні та за її межами. Видатний український вчений, д.е.н, професор, академік НАН України А.А. Чухно заснував сучасну та очолював Київську наукову  школу економічної теорії, зорієнтовану на дослідження проблем функціонування, розвитку і трансформації економічних систем, формування нових парадигмальних підходів в економічній теорії.
Під керівництвом видатного українського вченого, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н, професора, члена-кореспондента НАН України В.Д. Базилевича сформована та успішно функціонує потужна наукова школа економістів-теоретиків, зосереджена на розробці та втіленні новітніх методологічних підходів у історико-економічних дослідженнях, висвітленні метафізичної сутності економічного знання,  оглибленому аналізі теоретикометодологічних проблем макро- та мікроекономіки, виявленні сутнісних особливостей та суперечностей процесу глобалізації світогосподарського розвитку, теоретичних аспектів становлення ринку інтелектуальної власності, формування та функціонування страхового ринку.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри активно використовуються у процесі розробки проектів Законів України, Указів Президента України, інших нормативно-правових актів. Про авторитет кафедри, професійний рівень професорсько-викладацького колективу свідчить участь учених у підготовці доповідей Президента України з питань економіки, розробці програм діяльності Кабінету Міністрів України тощо.
За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2008–2018 рр. було опубліковано понад 40 індивідуальних та колективних монографій, понад 700 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library), Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc, CEEOL, EBSCO Publishing тощо.

афедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: аспірантів, з 2016 р. – докторів філософії (PhD програма) та докторантів зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Сьогодні на кафедрі навчається 9 аспірантів, з них 5 – денної форми навчання. Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні численних наукових заходів: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій,  наукових Круглих столів, зокрема в останні роки проведені:

• Міжнародні науково-практичні конференції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.” (Веб-сайт конференції 2012, Веб-сайт конференції  2015, Веб-сайт конференції 2017);

• науковий Круглий стіл “Парадигмальні праці в сучасному дискурсі економічної науки»: до 240-річчя “Добробуту націй” А. Сміта та 80-річчя “Загальної теорії” Дж.М. Кейнса” (2016);
• “Наукові читання до 90-річного ювілею академіка А.А. Чухна” (2016);
• науковий Круглий стіл «Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації (2017).

Кафедрою укладено договір про наукове співробітництво із Академічним співтовариством Михала Балудянського (Словаччина) у сфері інновацій у вищій освіті: вивчення регіонального досвіду (2017).

Колектив кафедри володіє високим рівнем фахової підготовки та постійно працює над його підвищенням. Неодноразове проходження викладачами стажувань за кордоном у: Туреччині (Університет м. Кірклареллі), Словаччині (Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице), Болгарії (Варненський економічний університет, м. Варна), Чехії (Празький інститут підвищення кваліфікації, м. Прага), Білорусії (Науково-дослідницький економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь) забезпечило можливість ефективного впровадження наукових розробок та інноваційних освітніх технологій у навчальний процес.