Магістерська освітня програма “ЕКОНОМІКА І ПРАВО”

Магістерська освітня програма

“ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО”

Мета програми – магістерська освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки (економіки та права) на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти шляхом забезпечення міждисциплінарного характеру професійної підготовки, що інтегрує економічну та правову освіту і компетенції.

Конкурентні переваги, які отримує випускник програми на ринку праці:

 • ефективна фахова підготовка на міждисциплінарній основі, що дозволяє сформувати ширші професійні конкурентні компетенції, затребувані на ринку праці у суміжних економічній та правовій галузях;
 • інтеграція правових і економічних знань, що забезпечує якісну основу для розширення можливостей подальшого працевлаштування підготовлених фахівців у сфері економіко-правової діяльності;
 • універсальність отриманих знань дослідницької та практичної спрямованості, формування професійних компетенцій у сфері підготовки аналітичних матеріалів для оцінки заходів у галузі економічної політики, прийняття стратегічних і тактичних рішень, дослідження і прогнозування соціально-економічних явищ і процесів;
 • здійснення теоретичних, аналітичних та прикладних досліджень для вирішення широкого спектра економіко-правових завдань;
 • участь у розробці методик розрахунку фінансово-економічних показників підприємств і організацій з урахуванням особливостей існуючої нормативно-правової бази;
 • управління економічними процесами у комерційних і некомерційних організаціях, органах державної влади та місцевого самоуправління, неурядових і громадських організаціях у контексті існуючих інституційно-правових реалій;
 • розробка управлінських рішень і обґрунтування їх вибору на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;
 • педагогічна діяльність в освітніх закладах вищої і професійної освіти;
 • розвиток лідерських здібностей, здатності до інновацій, здобуття навичок міжособистісних взаємовідносин та командної роботи;
 • безперервне навчання та особистісний розвиток, можливість реалізації творчих здібностей та обдарувань;
 • вивчення окремих дисциплін англійською мовою, стажування студентів за кордоном;
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

Майбутнє працевлаштування:

випускниками даної магістерської освітньої програми є висококонкурентні фахівці на ринку праці, які можуть здійснювати аналітичну, науково-дослідницьку, проектно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову, педагогічну діяльність, працювати в:

 • органах та установах державного, регіонального і муніципального управління, органах місцевого самоврядування;
 • фінансових, економічних і аналітичних підрозділах підприємств і установ всіх організаційно-правових форм;
 • вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • аудиторських компаніях;
 • правоохоронних органах у сфері боротьби з економічними правопорушення, підрозділах щодо забезпечення економічної безпеки;
 • вищих навчальних закладах.

Перелік дисциплін, що вивчаються:

І. Обов’язкові навчальні дисципліни, що формують фундаментальні знання у галузі загального напряму підготовки, забезпечують необхідний рівень компетентностей випускників у сфері дослідницької, аналітичної та практичної діяльності, а саме:

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу), що забезпечують засвоєння методології та інструментального апарату дослідження, аналізу та реалізації практичних навичок у сферах, пов’язаних з фаховою професійною діяльністю, а саме:

ІІІ. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента):

 

Умови вступу – наявність диплому бакалавра, спеціаліста або магістра

Подання документів – з 17 по 24 липня 2017 року

Вступні іспити – з 25 липня по 02 серпня 2017 року

Початок занять – 1 вересня 2017 р.

Форма навчання – денна та заочна форми навчання

Мова навчання – українська, англійська.