Історія кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – один з найстаріших навчальних і наукових підрозділів у складі класичних університетів України. Її витоки сягають кафедри політичної економії та статистики, заснованої у 1842 р. у складі історико-філологічного відділення філософського факультету Університету Святого Володимира. За час існування кафедра входила до різних структурних підрозділів університету і пройшла у своєму розвитку ряд історичних етапів: дореволюційний (1842-1917 рр.), радянський (1917-1991 рр.) та сучасний етап, пов’язаний із системною трансформацією національної економіки.

Перший завідувач кафедри (1847-1850 рр.) – професор Іван Васильович Вернадський. Його наступником був Микола Християнович Бунге, видатний український учений-економіст, організатор науки і громадський діяч, пізніше (1859-1862, 1871-1875, 1878-1880) ректор Київського університету.

У 1863-1920 рр. кафедра політичної економії входила до складу юридичного факультету. Викладачами політичної економії та інших, тісно пов’язаних з нею економічних дисциплін, у Київському університеті були відомі вчені: Г.Д. Сидоренко (1832-1899 рр.), Г.М. Цехановецький (1833-1898 рр.), Д.І. Піхно (1853-1909 рр.), А.Я. Антонович (1848-1917 рр.), В.Я. Желєзнов (1869-1933 рр.), М.І. Зібер (1844-1888 рр.), К.Г. Воблий (1876-1947 рр.), М.М. Цитович (1861-1919 рр.), М.П. Яснопольський (1846-1920 рр.), Л.М. Яснопольський (1873-1957 рр.).

На першому етапі розвитку кафедри політична економія була невід’ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Її викладання велось з урахуванням кращого світового і вітчизняного досвіду за авторськими підручниками і навчальними посібниками. У 30-і рр. XX ст. кафедра була малочисельною. Викладання політичної економії було поділене на 2 навчальні курси, а саме: теорію капіталістичного господарства і економічну політику. В 1944 р. кафедра стала основою створеного в університеті економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1956 р. вона набула статусу загальноуніверситетської.

У 1963 р. з розширенням кількості факультетів і контингенту студентів університету на базі єдиної кафедри було створено три кафедри політичної економії: економічного факультету, гуманітарних, природничих факультетів. Кафедру політичної економії економічного факультету в різний час очолювали талановиті педагоги і науковці, відомі організатори економічної науки в країні. Першим завідувачем кафедри був проф. З.П. Шульга. У наступні роки кафедру очолювали професори Л.І. Кухаренко (1954-1971 рр.), І.С. Ступницький (1971-1987 рр.), І.С. Ястремський (1987-1989 рр.), В.П. Нестеренко (1989-1998 рр.). Під їхнім керівництвом кафедра стала повнокровним навчальним і науковим осередком факультету та університету.

Трансформаційні перетворення виявили нагальну необхідність радикального оновлення змісту навчальних дисциплін, їхніх програм, планів семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів. З 1992 р. університетські кафедри політичної економії були перейменовані відповідно на кафедру економічної теорії та управління народним господарством, економічної теорії та господарської практики, економічної теорії природничих факультетів.

У результаті проведеної в 1998 р. реорганізації відбулося об’єднання кафедри економічної теорії та управління народним господарством і кафедри економічної теорії та господарської практики, на базі яких було створено кафедру економічної теорії. В 1998-1999 рр. її очолював д.е.н., професор П.С. Єщенко, в 1999-2003 рр. – д.е.н., професор П.М. Леоненко. З 2003 по 2015 рр. кафедру економічної теорії (з 2014 р. – кафедру економічної теорії, макро- і мікроекономіки) очолював член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор В.Д. Базилевич, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2016 р. – завідувач кафедри – д.е.н., професор Н.І. Гражевська.

Серед викладачів кафедри – член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор В. Д. Базилевич; Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки: д.е.н., проф. В. Д. Базилевич, д.е.н., проф. Н. І. Гражевська, д.е.н., доц. Т. В.Гайдай, д. філос. н., проф. В. В. Ільїн, д.е.н., доц. А. О. Маслов, к.е.н., доц. О. П. Нестеренко; Лауреат Державної премії України в галузі освіти д. філос. н., проф. В. В. Ільїн; Лауреати премії імені М. І.Туган-Барановського НАН України: д.е.н., проф. В. Д.Базилевич, д.е.н., проф. Н. І. Гражевська, д.е.н., доц. Т. В. Гайдай.