Гура Вікторія Леонідівна

Дата народження: 27 вересня 1983 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: асистент

Навчання:
2000 – 2004 рр. – студентка інженерно-економічного факультету Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, отримала диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства».
2004 – 2006 рр. – студентка магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства».
2006 – 2009 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України».

Трудова діяльність:
2010 р. – викладач економічних дисциплін у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті.
08.09.2010 – 31.08.2011 рр. – старший лаборант, здобувач кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
01.09.2011 р. – асистент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційний розвиток підприємницької діяльності, конкуренція та конкурентоспроможність, конкурентний розвиток підприємництва в Україні, проблеми інтелектуальної власності, глобалізаційні процеси та їх вплив на економіку України, формування інформаційного суспільства, економічна ідеологія, культура підприємництва.

Викладає курси:
«Innovative entrepreneurship», «Підприємництво», «Економічна теорія».

Є автором понад 20 наукових і науково-методичних праць, зокрема:
монографії, навчально-методичні посібники, підручники:
1. Гура В.Л. Стан та перспективи розвитку підприємств молочної галузі України / В.Л. Гура // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія. – К.: Національна академія управління, 2008. – С. 121 – 127.

статті у наукових фахових виданнях:

2. Гура В.Л. Аналіз трактувань поняття «потенціал підприємства» / В.Л. Гура // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – № 2. – С. 49 – 53.
3. Гура В.Л. Умови забезпечення конкурентоспроможності підприємств України / В.Л. Гура // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 12. – С. 339 – 344.
4. Гура В.Л. Основні структурні елементи потенціалу сучасного підприємства / В.Л. Гура // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – № 3. – Т. 2. – С. 193 – 198.
5. Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства / В.Л. Гура // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 16. – С. 262 – 268.
6. Гура В.Л. Основні фактори впливу на стан молочної галузі України / В.Л. Гура // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2008. – № 27. – С. 28 – 32.
7. Гура В.Л. Інноваційний потенціал підприємства як невід’ємна складова конкурентоспроможного потенціалу підприємства / В.Л. Гура, О.О. Наумова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 3. – Т. 1. – С. 187 – 191.
8. Гура В.Л. Напрями формування елементів потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / В.Л. Гура // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 30. – С. 45 – 48.
9. Гура В.Л. Проблеми та можливості молокопереробних підприємств України / В.Л. Гура // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – Вип. 11(114). – С. 174 – 178.
10. Гура В.Л. Підприємництво як особливий тип економічного мислення / В.Л. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2011. – Вип. 125. – С. 89 – 91.
11. Гура В.Л. Роль та місце середнього класу у розвитку підприємництва в Україні / В.Л. Гура // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 26. – С. 276 – 281.
12. Гура В.Л. Пріоритети розвитку потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / В.Л. Гура // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2011. – № 39. – С. 31 – 35.

статті в інших наукових виданнях:
13. Гура В.Л. Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / В.Л. Гура // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності: зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих учених. – 2007. – Вип. 7. – С. 155 – 159.
14. Гура В.Л. Зарубежный опыт развития молочной промышленности / В.Л. Гура // Продукты & ингредиенты. – К.: Биопром, 2008. – № 7. – С.54 – 56.
15. Гура В.Л. Формирование элементов потенциала конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий Украины в условиях кризиса / В.Л. Гура // Продукты & ингредиенты. – К.: Биопром, 2009. – № 3(56). – С. 30 – 32.
16. Гура В.Л. Современное состояние производства и переработки молока в Украине / В.Л. Гура // Научно-практический журнал «Продукты и ингредиенты». – К.: Биопром, 2010. – Вып. 9(73). – С. 40 – 41.

тези наукових доповідей:
17. Гура В.Л. Фактори формування конкурентоспроможності українських підприємств: матеріали науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [«Шевченківська весна»]. – К.: Принт-центр, 2007. – Вип. 5. – Ч. 4. – С. 514 – 516.
18. Гура В.Л. Конкурентоспроможний потенціал підприємств молочної галузі України: матеріали науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [«Шевченківська весна»]. – К.: Обрій, 2008. – Вип. 6. – Ч. 3. – Т 2. – С. 243 – 245.
19. Гура В.Л. Фактори розвитку молокопереробної галузі Німеччини: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах»], (Київ, 19 – 20 берез. 2009 р.) / Київський національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2009. – С. 78.
20. Гура В.Л. Сучасний стан економічного потенціалу України: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених [«Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України»], (Київ, 17 – 19 лютого 2011 р.) / Київський національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2011. – С. 40 – 41.
21. Гура В.Л. Підприємництво як багатогранне психолого-економічне явище: матеріали ІХ науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [«Шевченківська весна»]. – К.: Освіта України, 2011. – Том ІІ. – С. 537 – 539.
22. Гура В.Л. Поточний стан молокопереробної галузі України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах»], (Київ, 19 – 21 травня 2011 р.) / Київський національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2011. – С. 99 – 101.
23. Караульна Н.В., Гура В.Л. Особливості економічної ідеології українських підприємців: матеріали науково-практичної конференції [«Ідеологія в сучасному світі»]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 101 – 102.
24. Гура В.Л. Клієнтоорієнтованість як одна з ключових компетенцій персоналу підприємства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації»]. – К., 2012. – С. 86 – 88.