Магістерська програма «Прикладна економіка»

Магістерська програма «Прикладна економіка» є академічною навчальною програмою, що поєднує теоретичні та прикладні знання у сфері економіки, управління та адміністрування.

Це унікальна можливість отримати диплом економіста.

Вступати на навчання за даною спеціальністю можуть всі, хто отримав базову чи повну вищу освіту за будь-якими спеціальностями.

Концепція освітньої програми та зміст складових її навчальних модулів розроблені в рамках міжнародного проекту TACIS TEMPUS, в якому взяли участь представники трьох українських національних університетів (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Донецький національний університет та Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Сандерлендський університет (Велика Британія) і Арістотельський університет м. Салоніки (Греція). Програма підготовлена відповідно до західних стандартів освіти.

Навчання на кафедрі підприємництва триває 1 рік і 10 місяців, яке проводиться за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Кафедра підприємництва пропонує вивчення фундаментальних і прикладних модулів професійної підготовки, а також викладання окремих економічних дисциплін англійською мовою.

Вступний іспит включає екзамен з іноземної мови та екзамен з фаху, який складається із завдань з економіки та математики.

У ході навчання і контролю знань поряд з українською освітньою системою використовуються принципи і критерії Європейської кредитно-трансферної системи (European Credit Transfer System). Навчання проводиться за модульною схемою.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Прикладна економіка» дає можливість:

  • отримати кваліфікацію економіста-аналітика, здатного на практиці застосувати сучасні методи дослідження для вирішення економічних проблем;
  • оволодіти різноманітними методами аналізу та моделювання економічних процесів із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
  • вирішувати різноманітні практичні ситуації, які виникають у сфері торгівлі, підприємництва та на біржах за допомогою здобутих теоретичних і практичних знань та навичок;
  • ефективно працювати в команді над реалізацією поставленої мети;
  • розкрити науковий потенціал на практиці за допомогою нестандартного та креативного підходу до вирішення різноманітних виробничо-технологічних питань;
  • застосовувати набуті знання, навички і компетентності, займаючись підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю працюючи в різних галузях економіки.

Навчання за освітньою програмою «Прикладна економіка» включає вивчення фундаментальних і прикладних модулів професійної підготовки: державне регулювання підприємницької діяльності, innovative entrepreneurship, венчурний бізнес, динаміка розвитку підприємництва, електронна комерція, прикладна економетрика, управління інвестиційним портфелем, економічна безпека, соціальне підприємництво, комерціалізація підприємницької ідеї (продукту), економічна безпека підприємництва, фінанси малих підприємств і т. ін.

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією прикладна економіка готовий до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх видів економічної діяльності та форм власності, в науково-дослідних установах, в навчальних закладах, а також в органах державного управління усіх рівнів, у сфері торгівлі та на біржах. Майбутні фахівці отримують комплексну фундаментальну освіту, яка дає можливість визначати і обґрунтовувати доцільність рішень щодо впровадження інноваційно-інвестиційних проектів, аналізувати та оцінювати результати господарської діяльності організацій та установ, організовувати і удосконалювати систему управління виробничо-економічних систем, планувати та прогнозувати діяльність фірми (підрозділу), аналізувати роботу товарних та фондових бірж, реалізовувати торговельні операції.

Ми гарантуємо цікаве навчання, яке базується на активному залученні студентів до наукового життя кафедри підприємництва. На лекції запрошуються практики, наші студенти відвідують засідання Комітетів Верховної Ради, Спілки підприємців МСППУ та УСПП, Торгово-промислової палати України і т. ін.

Сподіваємось, що випускники магістратури спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зроблять гідний внесок у розвиток економіки України як сучасної європейської держави.