Шаульська Лариса Володимирівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Професор кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Scopus ID: 57206723645

Researcher ID: AAJ-9677-2020

ORCID ID: 0000-0002-7919-6733

Google Scholar: scholar

Біографія:

 • – Шаульська Л.В. народилася 13 квітня 1970 р. Українка. У 1992 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Донецького державного університету МОН України за спеціальністю «Економіка праці»
 • – З 1992 по 1995 р. навчалась в аспірантурі Донецького державного університету з відривом від виробництва. У листопаді 1995 р. рішенням Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (тема дисертаційної роботи «Соціально-економічний механізм регулювання безпеки виробництва у вугільній промисловості») за спеціальністю 08.09.01 – економіка промисловості
 • – 2002-2005 рр. навчалась в докторантурі Інституту економіки промисловості НАН України. В 2005 захищено докторську дисертацію на тему «Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку» в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
 • – В жовтні 2006 р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика
 • – З 1996 р. по 2007 р. працювала на посаді доцента Донецького національного університету імені Василя Стуса, а з 2007 – на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці цього ж університету
 • – У липні 2008 р. Шаульській Л.В. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєне вчене звання професора кафедри управління персоналом та економіки праці
 • – З 2005 р. по 2014 р. – заступник декана економічного факультету з навчальної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • – З 2014 р. по 2017 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • – З 2014 р. по серпень 2020 р. працювала на посаді декана економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, з 2017 р. – на посаді професора кафедри менеджменту та поведінкової економіки цього ж університету
 • – З вересня 2020 р. працювала на посаді професора кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, з 8.02.2021 р. – на посаді професора кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкового трудового договору

Нагороди:

 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
 • Почесний знак МОН України «За наукові досягнення»
 • Почесний знак МОН України «Відмінник освіти України»
 • Почесна грамота МОН України
 • Почесна грамота Міністерства праці і соціальної політики України

Курси, які викладаються:

 • Менеджмент
 • Менеджмент персоналу

Наукові інтереси: ринок праці, людський капітал, менеджмент персоналу; стратегічне управління, економіка міст, нова економіка; модернізація змісту економічної освіти, формування компетентності в сфері управління та економіки у відповідності до перспективних вимог суспільства, освіта дорослих; якість освіти, культура якості, університетський менеджмент; розвиток soft skills

Стажування і підвищення кваліфікації:

 • – Підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг для керівників експертних груп (2021 р.)
 • – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK (2021 р.)
 • – Курс Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ») (2020 р.)
 • – Захід з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Освітній десант. Онлайн (2020 р.)
 • – Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» у Варшавському та Ягеллонському університетах в м. Варшава, м. Краків, Польща (2019-2020 р.)
 • – Стажування за програмою викладацької академічної мобільності ERASMUS у Господарській Академії імені Ценова (Свіштов, Болгарія) (2016 р.)

Проєктна та громадська діяльність:

 • – Голова галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти
 • – Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти
 • – Розробник Стандарту вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»
 • – Тренер з місцевого економічного розвитку проєкту ПРОМІС (Канада), GIZ UA (Німеччина)
 • – Член двох спеціалізованих вчених рад: із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та в Харківському національному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)
 • – Член журі II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка напряму «Управління персоналом і економіка праці» в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
 • – Член журі II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 спеціалізації «Економіка підприємства» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Має понад 90 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Larysa Shaulska, Oleksandra Laktionova, Tetyana Nagornyak and Hanna Sereda (2021). Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 78-89. doi:10.21511/ppm.19(1).2021.07 (Scopus)
 2. Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. Innovative employment in the structure of the modern labor market. European journal of transformation studies. 2020. Vol. 8. №1. Р. 79-92 (Web of Science)
 3. Shaulska, O. Doronina, M. Naumova, N. Honcharuk, O. Tomchuk. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic. REICE Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 8(16):166-196 DOI: 10.5377/reice.v8i16.10681 (Web of Science)
 4. Шаульська Л.В., Томчук О.В. Чому люди обирають міста: поведінкові моделі в контексті розвитку людського потенціалу. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8516. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.18
 5. Larisa Shaulska, Olesia Tomchuk. Human Potential in the Context of the COVID-19 Pandemic: Issues of Inequality and Fulfillment Efficiency. Mechanism of Economic Regulation, 2020, No 4. р. 6-18
 6. Шаульська Л.В., Кримова М.О. HR-аналітика як інструмент управління бізнесом в новій економіці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). №1 (41), 2020. С.20-26
 7. Шаульська Л., Несвіт К., Бойченко В. Стратегічні засади розвитку промисловоорієнтованих територій на основі модернізації соціального середовища. European Journal of Economics and Management. 2020. Vol.6. Iss. 1. P. 59-70
 8. Maryna Savchenko, Larysa Shaulska, Olga Shkurenko and Larysa Sarkisyan (2019). Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06045.pdf (Web of Science)
 9. Larysa Shaulska, Hanna Bei. Formation of the competences market in the conditions of digitalization of economy: the role of employment service. European journal of economics and management. Volume 5. Issue 1. 2019. C. 192-200
 10. Шаульська Л.В., Дороніна О.А., Якимова Н.С. Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Вісник КНУТД. Серія Економічні науки. 2019. №6 (141). С. 156-165
 11. Shaulska, L, Hrynkevych , R. Ensuring fair remuneration of staff at the level of institutional regulation and HR-management. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 2019 (4 (82)), p. 123-128
 12. Serhii Kozlovskyi, Larysa Shaulska, Andrii Butyrskyi, Natalia Burkina and Yurii Popovskyi (2018). The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics. Innovative Marketing, 14, 1-18. doi:10.21511/im.14(4).2018.01 (Scopus)
 13. Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки».  2018. №1 (68). С. 119-127
 14. Шаульська Л.В., Карпенко А.В. Соціальна політика як передумова розвитку інтелектуальних складових людського потенціалу. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Електронне наукове періодичне видання. 2018. № 2 (04). С. 33-44. URL: https://management-journal.org.ua/index.php/ journal/issue/view/4
 15. Шаульська Л.В., Кримова М.О. Стан ринку праці в контексті стратегії розвитку людського капіталу регіону. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. №2 (55). С. 23-32
 16. Шаульська Л.В. Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання. Економіка і організація управління. 2018. № 4 (32).  С. 7-16
 17. Шаульська Л.В., Усик І.О. Дослідження факторів економічної циклічності розвитку України в умовах глобалізації. Бізнес-інформ. 2018. №12. С. 51-58
 18. Шаульська Л.В., Савченко М.В., Усик І. О. Моделювання світової динаміки економічної циклічності. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2018. Вип. 308. С. 46-54
 19. Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Проблеми тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. Схід. 2017. №2 (148). С. 28-35
 20. Шаульська Л.В., Бойченко В.С. Стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури міста: суб’єктивний аспект. Ефективна економіка. №10. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5790 (електронне видання)
 21. Л.В. Шаульська, О.А. Лактіонова. Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь, 2017. №3(35). С. 154-167
 22. Шаульська Л. В., Сидорова А.В. Соціально-демографічний і трудовий потенціал міста Вінниця в системі пріоритетів розвитку. Економіка і організація управління. 2017. Вип. 3. С. 6-16
 23. Шаульська Л.В., Бей Г.В. Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. №3 (32). С. 217-223
 24. Шаульська Л.В., Кабаченко Г.С. Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці. Економіка і організація управління: Збірник наукових праць. – Вінниця: ДонНУ, 2016. №2(22). С.299-308
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot