Науково-дослідна робота кафедри

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: структурні зрушення в економіці України, теорія сучасного управління підприємством, проблеми розвитку підприємництва, менеджмент підприємства, проблеми внутрішньокорпоративного управління, ефективність діяльності підприємств, соціальна корпоративна відповідальність.

Починаючи з 2006 р. за участю викладачів та науковців кафедри виконується науково-дослідна робота в межах теми №06 БФ 040-01 “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя”, підрозділ “Трансформація внутрішнього ринку промислових товарів в Умовах глобалізації”. Також викладачі кафедри працювали над виконанням договірної держбюджетної науково-дослідної роботи №10 ДФ 040-02 „Дослідження методів фінансування нерухомості в економіці України”. Отримані результати наукового дослідження використовуються на практиці, про що свідчать довідки міністерств, відомств та окремих підприємств України.

З метою широкого висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук аспірантами, докторантами та науковцями Київського національного університету та інших університетів України та світу кафедрою організовано видання збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні питання економіки”.

Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. За результатами роботи студентських наукових гуртків проводяться щорічні наукові конференції та видається збірник наукових праць студентів “Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні”.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:
1. Андреюк Н.В., Минчинська І.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Нац. акад. ДПС України, 2005;
2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Економічна теорія: політекономія: Підручник. Затверджений МОН України – К.: “Знання”, 2007;
3. Базилевич В.Д., Филюк Г.М. Природні монополії. – К.: Знання, 2006;
4. Базилевич К.С. Макроекономіка: практикум: Навч. посібник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2010;
5. Базилевич К.С. Практикум з мікроекономіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. – К. : Київський ун-т, 2008;
6. Базилевич К.С. Страхування: Підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Пікус Р.В., Філонюк О.Ф., Черняк О.І. / В.Д.Базилевич (ред.). – К. : Знання, 2008;
7. Баюра Д.О. Основи реструктуризації підприємств: Навч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005;
8. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: Монографія – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009 та ін.
9. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. 4-тє видання, оновл. – К.: “Знання”, КОО, 2009;
10. Грішнова О.А. Людський розвиток: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006;Економіка підприємства: Підручник. Рекомендовано МОН України / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2006;
11. Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009;
12. Шегда А.В. Менеджмент: учебник. 3-е изд., испр. и доп. К.: “Знання”, 2006;
13. Шегда А.В. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009;
14. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.