Купалова Галина Іванівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук, професор, Почесний професор Карагандинського університету (Казахстан), Заслужений працівник освіти України.

Посада: Завідувач Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчання:

 • Закінчила Національний аграрний університет (1976 р.), диплом з відзнакою, спеціальність – економіст по бухгалтерському обліку.
  1979 – 1982 рр. навчалася в аспірантурі Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук.
 • У 1982 році захистила кандидатську дисертацію, а в 1995 році – докторську дисертацію «Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України».
 • Атестат професора зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» отримала у 1999 році.
  Пройшла науково-педагогічне стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Казахстані, Польщі, Росії, Узбекистані та ін.

Трудова діяльність:

 • У 1977-1978 рр. працювала бухгалтером в Управлінні сільського господарства Васильківського райвиконкому Київської області.
 • У 1978-1979 рр. обіймала посаду головного бухгалтера Васильківського районного об’єднання «Сільгосптехніка».
 • Починаючи з 1979 р., більше двадцяти років присвятила науковій діяльності з проблем соціальної політики, зайнятості та ринку праці в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. Пройшла шлях від аспіранта до завідувача відділу, відділення, доктора економічних наук, професора.
 • З 2001 по 2009 рр. працювала на посаді професора кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2009 р. і донині – завідувач Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва.
 • З 2010 р. – директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Екологічна економіка», «Сучасні технології «зеленого» бізнесу», «Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Економіка торговельного підприємства», «Організація і технологія торгівлі» та ін.

 

Наукові інтереси:

Проблеми екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, торгівлі, соціальної політики, ринку праці, методології економічних досліджень.

Професор Купалова Г.І. є автором понад 300 наукових праць, в т.ч. 23 монографії і 18 підручників, навчальних посібників; 2 глосарії;  більше 130 статей у наукових журналах, з них 17 в журналах, які індексуються  науково-метричній базі Scopus (h-індекс 4),   2-Web of Science; понад 60 публікацій за матеріалами симпозіумів, конференцій; 75 навчально-методичних праць та ін. Має  6 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори.

Здійснює наукове керівництво  докторантами  PhD і магістрантами в КНУ імені Тараса Шевченка та в зарубіжних вищих навчальних закладах (Казахстан, Німеччина). Підготувала 25 кандидатів та одного доктора економічних наук. Підготувала також 13 переможців Всеукраїнських конкурсів студентських, дипломних робіт та проєктів.

Підвищувала фаховий і професійний рівень у зарубіжних вищих навчальних закладах,  науково-дослідних установах Німеччини, Канади, Великобританії, Угорщини, Болгарії, Польщі, Казахстану, Росії, Узбекистану та ін. Читала лекції на грантовій основі у вищих навчальних закладах Польщі і Казахстану.

Купалова Г.І. веде активну громадську роботу. Вона є заступником голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, членом ученої ради економічного факультету, членом редколегії 3-х наукових фахових журналів, експертом Світового Банку з питань соціально-економічної політики.

Має значний досвід роботи із міністерствами та відомствами, була членом Наукової ради Міністерства праці та соціальної політики України, членом Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, членом Міжвідомчої комісії при Президенті України із питань реформування сільського господарства і соціальної сфери, членом експертної ради МОН України.

Заслужений працівник освіти України. Нагороджена відзнакою Міністерства оборони України – Медаль «За сприяння Збройним Силам України», Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Президії НАН України и Центрального комітету профспілки працівників НАН України, Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Грамотами економічного факультету. Має Подяку Міністерства оборони України, Подяку Міністерства освіти і науки України, НАН України, Національного центру «МАН України», Подяку Президії НАН України, Подяки декана економічного факультету. Визнана кращим викладачем економічного факультету (1999 р.), є лауреатом Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Модернізація національної економіки на принципах сталого розвитку».

Основні наукові праці:

Опублікувала понад 300 наукових праць, у тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі України (теоретичні та практичні проблеми). Монографія. Київ: УААН, Інститут аграрної економіки, 1995. 234 с.
 2. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [рекоменд. МОН України] / Галина Іванівна Купалова. Київ: Знання, 2008. 639 с.
 3. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман, Г. Купалова [та ін.] ; наук. ред. : В. Базилевич, Д. Вальтер. Київ : Знання, 2010. 518 с.
 4. Купалова Г. І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення: Монографія / Г. І. Купалова, Н. В. Гончаренко. Київ : Освіта України, 2011. 244 с.
 5. Купалова Г. І., Базилевич В.Д., Сніжко С.І. та ін. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. Колективна монографія.  Київ: Starter Publ., 2014. 215 с.
 6. Купалова Г. І., Мурована Т.О. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами. Монографія / Г. І. Купалова, Т. О. Мурована. Київ: «Освіта України», 2014. 308 с.
 7. Купалова Г.І., Мурована Т.О. Теорія економічного аналізу: практикум. Київ: Освіта України, 2014. с. 638.
 8. Купалова Г.І., Домбровська Т.М. Актуальні питання обліку та аудиту податку на додану вартість на цукрових заводах. Монографія.  Київ: ЦП «Компринт», 2016. 256 с.
 9. Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania», Podstawowy kurs wykładowy. Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. 154 s.
 10. Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy “Władza i przywództwo w gospodarce”, Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. Podstawowy kurs wykładowy. Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014.189 s.
 11. Стратегія “зеленого» розвитку підприємства / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Купалової. Навчальний посібник. Київ: ЦП «Компринт», 2014. 286 с.
 12. Купалова Г. І., Домбровська Т.М. Екоконтролінг. Навчальний посібник-практикум. Київ: ТОВ ЦП Компринт, 2014. 196 с.
 13. Купалова Г.І., Гацька Л.П., Мурована Т.О. та ін. Екологічна економіка: практикум. Київ: Освіта України, 2017. 273 с.
 14. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум. Київ:  Компринт, 2017.  160 с.
 15. Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И. и др. Экологический аудит. Учебное пособие. Караганда: КЭУ, 2017. 319 с.
 16. Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств: монографiя. Київ: Компринт, 2019. 143 с.
 17. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Інтернет-просування органічної сільськогосподарської продукції /Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ, 2020. С. 440-451.
 18. Купалова Г.І., Бялковська В.В. Удосконалення просування та продажу товарів підприємцями через мережу інтернет / Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ, 2020. С.452-460.
 19. Купалова Г.І., Демяненко К.А. Екологічний менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств: моногр. / Г.І. Купалова, К.А. Демяненко. Київ: ЦП Компринт, 2020. 185 с.
 20. Купалова Г.І., Артюх Т.М., Бердар М.М. Підприємництво: навч. посіб./за заг. ред. д.е.н., проф. Г.І. Купалової. Київ: Компринт, 2020. 400 с.

Наукові статті:

 1. Halyna Kupalova, Victoria Chetveryk. Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success // Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI). №1-2. С. 28-31 (Scopus).
 2. Galyna Kupalova, Viktor Bazylevych, Zhanna Bulhairova, Larysa Satyr, Natalia Goncharenkо. The efficiency of use of the human capital in the agriculture// Problems and Perspectives in Management. 2016. №4. С.97-102 (Scopus).
 3. Kupalova G., Bazylevych V., Goncharenko N.,Murovana T.,Grynchuk J.Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine // Problems and Perspectives in Managements. 2017. № 3 (15). P. 97-103 (Scopus).
 4. Галина Купалова, Наталия Гончаренко, Юлия Никитченко.  Развитие электронной коммерции в Украине //Вестник Карагандинского экономического университета. 2018.  № 3(50). С.39-43.
 5. Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства  в умовах сталого розвитку //Управління проектами, системний аналіз і логістика. К.: НТУ, 2018. Вип. 18. С. 57-61.
 6. Galina Kupalova, Nataliia Goncharenko.  Information Technologies in Training of Green Business Managers /ICTERI 2019:  ICT in Education, Research, and Industrial Аpplications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfe – Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. Р. 348-357 (Scopus).
 7. Kupalova G. Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis / G. Kupalova, N. Goncharenko, J. Khrutba // Advanced Computer Information Technologies. ACIT 2019. Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2019 through 7 June 2019. 374-379 (Scopus).
 8. Halyna Kupalova Optimization of Commodity Flows: The Case of Bakery Enterprises of Ukraine /Iryna Іvashkiv, Halyna Kupalova, Natalia Goncharenko, Yulia Khrutba, Iryna Vovk // Montenegrin Journal of Economics, 15, No. 3 (2019), p. 205-216 (Scopus).
 9. Viktoriia O. Khrutba, Galyna I. Kupalova, Vadym I. Ziuziun, Yuliia S. Nikitchenko, Serhii V. Kolomiiets. Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume X, №5(37), 2019. Р. 1094-1105 (Scopus).
 10. Zagira Iskakova, Galina Kupalova, Gulnara Srailova, Altyn Amerkhanova, Ruslana Ischanova. Conditions and Criteria for Sustainable Development of the Financial System. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume X. №5(37).  Р. 1168-1179 (Scopus).
 11. Купалова Г. І., Гончаренко Н. В., Вергелес В. В. Управління відходами на підприємствах // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука“. Серія: “Економічні науки”. 2019. №1.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4615/
 12. Ostapchuk, H. Kupalova, Y. Hudzynska, L. Butsenko The Prospect of the Digitization of Agricultural Enterprises in Terms of Ensuring their Competitiveness for Management Purposes // International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1074-1080 (Scopus).
 13. Iryna Ivashkiv, Halyna Kupalova, Nataliia Goncharenkо, Uliana Andrusiv, Justas Streimikis, Oksana Lyashenko, Valentyna Yakubiv, Mariia Lyzun, Igor Lishchynskyi and Iryna Saukh. Environmental Responsibility as a Prerequisite for Sustainable Development of Agricultural Enterprises //Management Science Letters10 (2020), No13, рр.  2973–2984 //http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2020_164.pdf (Scopus).
 14. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Державне стимулювання розвитку органічного рослинництва в Україні //Проблеми економіки. 2020. №2 (44). С. 144-152.
 15. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Підвищення ефективності  диджітал-маркетингу  органічної  продукції  рослинництва //  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). 2020. №2 (22). С. 139-150.
 16. Купалова Г.І, Гончаренко  Н.В., Стоцька Є.Р. Управління закупівельною діяльністю підприємств //Наукові читання. Науково-теоретичний збірник. – Житомир, ПНУ, 2020. С. 179-183.
 17. Купалова Г.І, Гончаренко  Н.В., Фесенко О.О. Удосконалення управління міжнародними перевезеннями вантажів //Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020.  С. 343-347.
 18. Zelinska, Olga Galtsova, Halyna Kupalova, Nataliia Goncharenkо. The modeling and forecasting of fuel and energy resources usage in the context of the energy independence of Ukraine //POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL 2021. Volume 24. Issue 1. Р. 29–48 (Scopus).
 19. KUPALOVA, Halyna; GONCHARENKO, Nataliia; ANDRUSIV, Uliana. Environmental Management of Agricultural Enterprises in the Context of European Environmentally – Friendly Food System (2021) Journal of Environmental Management and Tourism, 12 (3), pp. 718-728(Scopus).
 20. Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L., & Dovgal, O. Optimization of Balance Components of Fuel and Energy Resources for Organizational and Economic Support of Energy Efficiency in Ukraine //Ecological Engineering and Environmental Technology. 2021. 22(6). Р. 27-35 (Scopus).
 21. Купалова Г.І., Артюх Т.М., Бодяковська А.В. Стратегія розвитку електронної комерції в період пандемії covid-19  // Підприємництво і торгівля: зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Львівського торг.-екон. університету, 2021. Вип. 28. С. 40-48.