Бердар Маргарита Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 Наукове звання: професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

 Посада: професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

 Електронна пошта:berdar-1@ukr.net

 

Навчання

У 1988 році закінчила економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю  «Фінанси і кредит».

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)» за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента  кафедри підприємництва.

У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін».

У 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри екологічного менеджменту та підприємництва.

 

Трудова діяльність

З 1988  – 2004 роки працювала на державній службі та поєднувала цю роботу з науково-педагогічною діяльністю.

З 2004 – 2007 роки – доцент кафедри обліку і аудиту Закарпатського державного університету.

З 2007– 2008 роки – доцент кафедри економіки Київського національного транспортного університету.

З 2008 – 2009 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2009-2020 роки – доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З лютого 2020 року – д.е.н., доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З листопада 2020 року – д.е.н., доцент, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З серпня 2022 році  – д.е.н., професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає курси: «Венчурний бізнес», «Основи підприємництва», «Підприємництво», «Ресурсне забезпечення підприємництва», «Трейдерство на біржових ринках», «Організація біржової діяльності на товарних ринках».

Наукові інтереси

Модернізаційний стан підприємств в сучасних умовах, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва, теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку підприємств переробної (харчової) промисловості України, актуальні проблеми підприємництва в умовах глобалізації.

Основні наукові праці

Опублікувала понад 150 наукових та навчально-методичних праць

 

Монографії, навчальні посібники:

 1. Бердар М. М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 340 с.
 2. Бердар М. М. Фінансовий стан підприємств харчової промисловості та їх ресурсні можливості до активізації відтворювальних процесів. Sozioökonomische and rechtliche factoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden. Band 2. Shioda GmbH, steyr, Österreich. 2018. С. 95-108.
 3. Бердар М. М. Інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток підприємства. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: монографія / за ред. Т. В. Орєхової. Донецьк: Сучасний друк. 2013. С. 394-397.
 4. Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства: Монографія Ужгород: Поліграфцентр «ЛІРА». 2007. 208 с.
 5. Бердар М.М. Підприємництво: Навчальний посібник/за заг. ред. д.е.н., проф. Г.І. Купалової. – К.: Компринт, 2020.- 400 с.
 6. Бердар М.М. Підприємництв. Практикум: навч. посіб.; За ред. І.І. Мазур –К: ВПЦ «Київський університет», 2016 – 265 с.
 7. Бердар М.М.Фінанси підприємств. Навчальний посібник.К.: Центр учбової літератури. 2010. 352 с. з грифом МОН України.
 8. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і допов.  К.:ПАЛИВОДА А.В. 2012. 464 с. з грифом МОН України.

 

Основні публікації: 

 1. Бердар М.М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія:Економіка.  № 132. С.28-32.
 2. Бердар М.М. Фінансове забезпечення  інноваційного розвитку   як чинник конкурентоспроможності підприємств   України. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць Київського національний університет імені Тараса Шевченка. 2014. Вип. 1 (28), т. 2. С. 346-358.
 3. Berdar M. Venture business as a source of financing of innovative activity enterprises in Ukraine. International Conference «Fundamental and Applied Science. 2015, United Kingdom, Volume 1. Economics science. Sheffield. Science and education. Р. 24-27.
 4. Бердар М. М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 39-43.
 5. Бердар М. М. Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017.  №18. С. 33-37
 6. Бердар М. М. Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах. Інтелект ХХІ. Вип. 1. С. 156-160.
 7. Бердар М. М., Бутко М. П.,  Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 1. С. 133-136.
 8. Бердар М. М. Особливості управління розвитком вітчизняних підприємств переробної промисловості у трансформаційних умовах. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 1 (13). С. 68-73.
 9. Бердар М. М. Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 17. Ч. 1. С. 40-45.
 10. Бердар М. М. Динаміка виробництва продукції підприємств харчової промисловості та ступінь задоволення в ній потреб внутрішнього ринку. Бізнес-навігатор. Вип. 2-1(45). С. 106-111.
 11. Бердар М. М. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 20-26.
 12. Бердар М. М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості України: сучасні проблеми та напрями підвищення. АгроСвіт. № 12. С. 8-14.
 13. Бердар М. М. Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. Вип. 29. С. 54-60.
 14. Бердар М.М., Бутенко Н.В. Модернізація підприємства як ключова домінанта його ефективного розвитку. Науково-виробничий журнал. Бізнес-навігатор. Вип. 5-1(54). С.83-88.
 15. Бердар М.М. Управління ресурсним забезпеченням підприємства в сучасних умовах. Інтелект ХХІ. Вип. 1. С.31-36.
 16. Marharyta Berdar Methodical aspects of the crisis management at the enterprise in unstable functioning conditions .Nauka i studia. –Przemysl, Poland. NR 1(203) 2020. Р. 34-40
 17. Marharyta Berdar. Venturе capital as an alternative source of financing the enterprise innovation processes. News of Science and Education, 6, NR 5(72), Sheffield, United Kingdom. 2020. Р. 9-15.
 18. Бердар М.М., Кот Л.Л. Антикризове управління ризиками на підприємстві. Науковий погляд: економіка та управління Випуск №4 (70) / 2020.  Видавничий дім «Гельветика» С.26-30.
 19. Бердар М.М., Кот Л.Л. Деривативи як фінансові інновації фіктивного капіталу Збірник наукових праць «Економічний простір» № 162, 2020. С.43-47.
 20. Бердар М.М., Євтушевська О.В. Напрями реалізації економічної політики держави. Інвестиції: практика та досвід № 2/2021. С.70-75.

Статті, що входять до науково-метричних баз Scopus  та WOS

 1. Berdar, M.M.Process management in formation and usage of financial resources of enterprise on the basis of logistic approach Actual Problems of Economics, 2008, (5), Р. 133–138 (Scopus) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600
 2. Marharyta Berdar, Olha Yevtushevska. Innovation activity anagement of enterprises under self-development. Baltic Journal of Economic Studies, 6, No. 2, Riga 2020. Р. 25-31 (Web of Science)
 3. Marharyta M. Berdar, Violetta I. Roshylo, Dariia A. Kovalevych, Liubov V. Gut, Viktor T. Ventsel. Current status and development prospecrs of the financial servicer market in Ukraine. Journal of Advanced Reseach in Law  and Econo Asers Publiashing Business, Management and Accounting Quarterly. Volume XI Issue 4(50). 2020. P.1353-1366 (Scopus) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600
 4. Marharyta M. Berdar, Mykola P. Butko, Rostislav V. Tulchinsky, Alla V. Hrechko, Oleg M. Shevchenko. Formulation of enterprise marketing strategy in the context of internationalization of markets. Asia Life Sciences, 2020, Supp22(2), Р. 497-510 ( Scopus) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600
 5. Berdar, M.M.Butenko, N.V.Kot, L.L.Sagaydack, J.A.Kharchenko, T.B. Theoretical and Methodological Aspects of Enterprise Development Research. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(6) (SCOPUS)  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600
 6. Berdar, M.Yatskevych, I.,Martyniuk, L.Blynda, Y.Huliaieva, L. The Efficiency of the Venture Investment Process. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(3), (SCOPUS) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600
 7. Berdar, M.M.,Hatska, L.P., Kot, L.L., Yevtushevska, O.V., Sapachuk, Y.M. Innovation and investment development of entrepreneurship. International Journal of Agricultural Extension, 2021, 9(Special Issue 2), Р.  29–38 (SCOPUS)https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080570600
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d