Черняк Олександр Іванович

Дата народження: 16 вересня 1958 року

Місце народження: смт. Комиш-Зоря Куйбишевського району Запорізької області

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Посада: Завідувач кафедри

Curriculum Vitae

Освіта:
Закінчив факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка в 1980, Навчався в аспірантурі кафедри прикладної статистики Київського університету з 1980 по 1983. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат фізико-математичних наук у 1985 році. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання у 2005 р.

Стажування:

 • Амстердамський університет (Нідерланди) , факультет економіки та економетрики, кафедра економічної статистики (1994 р.).
 • Католічний університет Лювена (Бельгія), кафедра математики (1994 р.).
 • Мюнхенський університет імені Людвига Максиміліана (Німеччина), семінар з економетрики та статистики (1996).
 • Гельсинський університет (Фінляндія), кафедра математики (1998).
 • Університет м. Умео (Швеція), кафедра математичної статистики (1999).
 • Сандерлендський університет (Велика Британія), Школа комп’ютерної техніки та технологій (2001).
 • Македонський університет (Салоніки, Греція) (2002).
 • Арістотельський університет (Салоніки, Греція) (2004).
 • Стокгольмський університет (Швеція, 2009).
 • Дебреценський університет (Угорщина, 2013 ).
 • Університет Лучіана Блага,м. Сібіу (Румунія, 2017 р.). Програма академічної мобільності Еразмус+.
 • Нортумбрійський університет, м. Ньюкасл-апон-Тайн (Велика Британія, 2017 р.).
 • Стажування за Програмою Британської Ради в Україні з Інтернаціоналізації вищої освіти в рамках проекту «Скіллз Плюс портал для лідерства» («LeaderHUB»)»

Професійне зростання:
Науковий співробітник лабораторії ймовірностно-статистичних методів Київського національного університету імені Тараса Шевченка -1983-1986 рр. Асистент кафедри прикладної статистики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 1986 -1990 рр. Доцент кафедри прикладної статистики – 1990-1995 рр. У 1991 році отримав наукове звання доцента. Доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 1995-1996 рр. Завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1996 року. У 2005 році отримав наукове звання професора

Наукові інтереси:
Економіко-математичне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика, економетрика, техніка вибіркових досліджень, актуарна математика. Викладає нормативні курси та спецкурси – „Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Дослідження операцій в економіці”, „Техніка вибіркових досліджень”, „Актуарна математика”, „Теорія масового обслуговування” для студентів економічного факультету. Автор 268 наукових робіт, серед них 22 монографії, 177 наукових статей, 31 підручник та навчальний посібник, 38 навчально-методичних робіт. Під науковим керівництвом Черняка О.І. захищено 3 докторські дисертації та 14 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Практичний досвід:

 • НДР „Аналіз та прогнозування окремих показників платіжного балансу України”, яка виконувалась на замовлення Національного банку України (1999 -2000 р.р.).
 • НДР „Розробка методики прогнозування прибутку та збитків підприємств” на замовлення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (2001 р.).

Локальний координатор трьох Tempus-Tasis Європейських проектів:

 • T-JEP 10353-97 – Статистичні аспекти в економіці (1997 -2001 р.р.);
 • CD-JEP 21135-2000 – Нова економічна спеціальність для класичних університетів України (2001-2004 р.р.).
 • 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR „Підвищення ефективності студентських служб” (IMPRESS).

Вибіркові публікації:
Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Анісімов В.В. Математична статистика: [навч. посібник] / В.В. Анісімов, О.І.Черняк – К.: МП «Леся». – 1995. – 105 с.
 2. Черняк О.І. Динамічна економетрика: [навч. посібник] / О.І.Черняк, А.В.Ставицький . – К.: КВІЦ, 2000. – 120 с.
 3. Черняк О.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач: [навч. посібник ] / О.І. Черняк, О.М. Обушна, А.В. Ставицький.- 2-ге вид. – К.: Знання, КОО, 2002. – 199 с.
 4. Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень: [монографія] / О.І. Черняк. – К.: МІВВЦ, 2001. – 248 с.
 5. Конспект лекцій з магістерської спеціальності „Прикладна економіка”.Том II. Базові модулі : „Прикладна економетрика”, „Часові ряди”, „Економічна динаміка” : [навч. посібник] / О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.І. Ляшенко та інші. Під ред.О.І.Черняка. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 382 с.
 6. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування :[підручник] / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.В. Іванов, Н.А. Дубровіна, А.В.Ставицький. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. –396 с.
 7. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці:[підручник] / І.К.Федоренко, О.І. Черняк, Г.О. Чорноус, О.О. Карагодова, О.В. Горбунов. За ред. І.К.Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, КОО, 2007. – 558 с.
 8. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації: [підручник] / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. – К.: Знання, 2006. – 447 с.
 9. Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія] / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк О.І., О.В.Баженова та інші. За ред. В.М.Гейця. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 239 с.
 10. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.
 11. Экономическая кибернетика: [учебник] /В.В. Витлинский, В.Н. Бурков, В.Я. Заруба, Д.А. Новиков, Т.С. Клебанова, К.Ф. Ковальчук, В.М. Вовк, А.И. Черняк. –Т.2. – Кн.2.: Методология прикладных исследований экономической кибернетики.- Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2007. -324 с.
 12. Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності :[монографія] / За ред. В.Д.Базилевича – К.: Знання, 2007. – 919 с.
 13. Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі: Практикум: [навч.посібник]/ В.А. Каліон, О.І. Черняк О.І., О.М. Харитонов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -248 с.
 14. Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: [монографія] / В.С. Пономаренко, М.О.Кизим, В.В. Вітлінський, Т.С. Клебанова,О.І. Черняк, О.В. Баженова та інші. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007. -352 с.
 15. Страхування: [підручник ] / В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, А.О. Старостіна, О.І. Черняк, В.В. Шпирко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2008. –1019 с. (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).
 16. Маркетинг: [підручник] / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова Н.П., Є.В. Крикавський, О.І.Черняк та інші. За ред. А.О.Старостіної. –К.: Знання, 2009. –1070 с.
 17. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: [підручник] / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, А.В. Ставицький та інші.-2 вид., виправ. –Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008.- 396 с.
 18. Ляшенко О.І. Вища математика для економістів: [підручник] / О.І. Ляшенко, О.І. Черняк, Т.В. Кравець, Н.В. Слушаєнко, О.В. Горбунов, В.В. Шпирко. За ред. О.І. Ляшенко, О.І. Черняка – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – 547 с.
 19. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: [монография] / В.М. Вовк, Н.А. Кизим, В.М. Порохня, Т.С. Клебанова, В.В. Витлинский, А.И. Черняк, В.А. Небукин и др. –Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2009. – 428 с.
 20. Клебанова Т.С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: [навчальний посібник] / Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, М.О. Кизим. О.В. Раєвнєва та інші. – Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2010.- 456 с.
 21. Страхування: практикум: [навчальний посібник] / В.Д.Базилевич, Р.В. Пікус, А.О. Старостіна, О.І. Черняк, В.В. Шпирко та інші. За ред. В.Д.Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. –К.: Знання, 2010. –607 с.
 22. Черняк О.І. Економетрика: [підручник] / О.І.Черняк, О.В. Комашко, А.В.Ставицький, О.В.Баженова. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2010. -359 с.
 23. Современные подходы к моделированию социально-экономических систем: [монография] / В.С.Пономаренко, Т.С.Клебанова, А.И.Черняк, С.А.Рыбальченко и др. Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима.- Харьков: ИД „ИНЖЭК”, 2011. – 280 с.
 24. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: [монографія] / За ред.. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011.-436 с.
 25. Моделирование социально-экономических систем: терия и практика: [монография] / В.С.Пономаренко, Т.С.Клебанова, А.И.Черняк, К.Л.Юрченко и др. Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима.- Харьков: ИД „ИНЖЭК”, 2012. – 592 с.
 26. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. -564 с.
 27. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: [монография] / В.С.Пономаренко, Т.С.Клебанова, А.И.Черняк, В.Р.Хомяк и др. Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима. –Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2013.-664 с.
 28. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: [монография] / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.-556 с.
 29. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: [монография] / За ред. М.І.Скрипниченко; НАН України, Ін.-т екон. та прогнозув.- К.,2012.-720 с. Серед авторів – Черняк О.І.
 30. Черняк О.І. Практикум з економетрики : [навчальний посібник] / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко. – Київ : Київський університет, 2013. 183 с.
 31. Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних. Підручник / О.І.Черняк, П.В.Захарченко –К.: Знання, 2014. -599 с.
 32. Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці.Підручник / О.І.Черняк, П.В.Захарченко, Т.С.Клебанова. – Бердянськ Видавець Ткачук О.В., 2014. -288 с.
 33. Вища математика: Підручник для студентів економічних напрямів підготовки / За ред. Проф.. В.С.Пономаренка.- Харків: Фоліо, 2014.-669 с.-58,90 д.а. –Серед авторів – Черняк О.І., Ляшенко О.І.
 34. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. -457 с.
 35. Высшая школа – Храм культуры: Монография / Под ред. Э.Р.Тагирова. 3-е. доп. изд-е. – Казань: ЗАО «АБАК», 2014. – 184 c. Серед авторів – Черняк О.І., Харламова Г.О.
 36. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: Монографія / За ред. М.І.Скрипниченко.- К.: Ін.-т екон. та прогнозув.,2015.-544 с.. Серед авторів – Черняк О.І.
 37. Черняк О.І. Економетрика: Підручник / О.І.Черняк, А.В.Ставицький, О.В.Баженова, О.В.Шебаніна / За ред. О.І.Черняка. – 2-ге вид., перероб. та доп. –Миколаїв: МНАУ, 2015. -414 с.
 38. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 384 с.
 39. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, О.І.Черняк та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с.
 40. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 512 с.
 41. Kharlamova G., Chernyak O. The EU and the Eastern Partnership: Scientific Network and Macroeconomic Effects via Bilateral Relations // EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges: monograph [materialele conferintei internationale, Apr. 20-21, 2016] / Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov [et al.]. – Chişinău: S. n.; Chernivtsi; Tbilisi, 2016 (Tipografia “Print-Caro”). – pp.302-322.
 42. Емерджентні методи для емерджентної економіки: Монографія / За ред. В.М.Соловйова, Л.О.Кібальник.-Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017, 324 с. – серед авторів Черняк О.І.
 43. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017, 371 с.
 44. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с.
 45. Chernyak O. Energy Perspective 2030 for Ukraine in the Context of the EU Integration / O. Chernyak, G. Kharlamova, A. Stavytskyy / Emerging Issues in the Global Economy: monograph / Editors Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean.- Springer, 2018. р.-Р. 113-129. DOI: 10.1007/978-3-319-71876-7_10

Наукові статі:

 1. Анисимов В.В. Предельные теоремы для некоторых редких функционалов на цепях Маркова и полумарковских процессах / В.В.Анисимов, А.И.Черняк //Теория вероятностей и математическая статистика.-1982. – N26.-с.3-8.
 2. Анисимов В.В. Асимптотическое поведение неоднородных потоков редких событий / В.В.Анисимов, А.И. Черняк // Изв. АН СССР.Техническая кибернетика. – 1983. – N6.-С.73-80.
 3. Черняк А.И. Предельные теоремы для схем суммирования на стационарной последовательности в схеме серий / А.И. Черняк // Укр.математический журнал. – 1985. -т.37,N4.-С.531-535.
 4. Черняк А.И. Сходимость процессов ступенчатых сумм на процессах с перемешиванием / А.И.Черняк // Укр.математический журнал. – 1990. – т.42, N5.- С.716-721.
 5. Chernyak O.I. Asymptotic behaviour of a complex renewable standby system with fast repair / O.I. Chernyak, J. Sztrik // Problems of Control and Information Theory.- 1991.-v.20(1).-Р.37-44.Budapest,Hungary.
 6. Chernyak O.I. Limit theorems for dependent summation schemes/| O.I. Chernyak, J. Sztrik // Random Operators and Stochastic Equations.-1993. – v.1, N 1. – Р.29-36. VSP, Utrecht, The Netherlands.
 7. Черняк О.І. Оптимальне розміщення при стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат / О.І.Черняк // Вісник Київського університету. Економіка. – 1996.- N 37. – С. 128 – 133.
 8. Черняк О.І. Дослідження залежності окремих показників платіжного балансу України / О.І.Черняк, Т.В.Хіміч // Вісник Національного банку України. – 1996.- N 6. – С. 50 – 51.
 9. Черняк О.І. Визначення оптимального портфеля цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних / О.І.Черняк. О.В. Пешко // Банківська справа. – 1997.- N4. – С.58-61.
 10. Черняк О.І. Визначення оптимального ефективного валютного курсу для зовнішньоторгівельної діяльності / О.І.Черняк, А.В. Ставицький // Банківська справа. – 1997. -N6. – С. 51-53.
 11. Черняк О.І. Модифікація макроеконометричної моделі Мorishima-Saito для економіки України / О.І.Черняк, Є.С.Корнієнко // Вісник Національного банку України, – 1998.- N5. – С. 6 – 9.
 12. Черняк О.І. Методологія розрахунку прогнозу платіжного балансу / О.І.Черняк, Н.М. Іванік, А.В. Ставицький // Вісник Національного банку України.- 1998.- N12.-С.42-44.
 13. Черняк О.І. Інвестиції з позиції теорії еволюційних процесів/ О.І.Черняк, А.Запечельнюк // Банківська справа.-1998. – N6.-С.42-45.
 14. Черняк О.І. Знаходження оптимальних розмірів вибірок при стратифікованому відборі з опуклими функціями витрат / О.І.Черняк, А.В.Ставицький // Вісник Київського університету, Економіка.-1998.- N39.- С.42-46.
 15. Черняк О.І. Оптимальне розміщення при двоетапному стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат / О.І.Черняк // Вісник Київського університету, Економіка.- 1998. – N39.- С.63-66.
 16. Chernyak O.I. Allocation Problem in Two-stage Stratified Sampling with a Nonlinear Cost Function / O.I.Chernyak // Theory of Stochastic Processes.-1997.-vol. 3(19),N 3.- P.147-153.
 17. Черняк О.І. Оптимальне проведення соціально-економічних вибіркових обстежень із подвійним відбором / О.І.Черняк // Вісник Київського університету. Економіка. – 1999. – N 40. – С. 68-70.
 18. Chernyak O.I. Optimal allocation in stratified sampling with a nonlinear cost function / O.I.Chernyak, G.O.Chornous // Theory of Stochastic Processes. – 2000. – V. 6(22), N 3-4. – P. 6-17.
 19. Черняк О.І. Аналіз економічної ситуаціїї в Україні за допомогою індексів / О.І.Черняк, Н.М. Іванік, А.В. Ставицький // Банківська справа.-2000. – N1.-С.8-13.
 20. Черняк О.І. Нові можливості експоненціального згладжування / О.І.Черняк, Л.В.Воронова, А.В. Ставицький // Банківська справа. – 2000. – N 3. – С. 27-32.
 21. Черняк О.І. Методи прогнозування експорту-імпорту / О.І.Черняк, Л.В.Воронова, А.В. Ставицький // Економіка і прогнозування.- 2001. – N 2. – C. 96-109.
 22. Черняк О.І. Прогнозування зовнішньо-торгівельних сальдо України: комбінований підхід із застосуванням VAR-моделей / О.І.Черняк, Є.С.Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2001. – N 11. – С. 17 – 20.
 23. Черняк О.І. Аналіз та прогноз динаміки ВВП України за допомогою методу SSA / О.І.Черняк, М.Я.Кудіненко // Економіка і прогнозування. – 2002. – N 4. – C. 134 147.
 24. Chernyak O. I. The sampling strategy for banking survey in Ukraine / O.I.Chernyak // Theory of Stochastic Processes. – 2001. – Vol. 7 (23), №1-2. – P. 45-52.
 25. Chernyak O. I. Statistical Forecasting of the Balance of Payments of Ukraine / O.I. Chernyak, A.V. Stavytskyy // Theory of Stochastic Processes. – 2001.- Vol. 7 (23), №1-2. –P. 53-73.
 26. Chernyak O. I. Optimal allocation in stratified and double sampling with a nonlinear cost function / O.I. Chernyak // Journal of Mathematical Sciences.- 2001. – vol.103, N 4.- P.525-528.
 27. Черняк О.І. Методика визначення зовнішньоекономічної безпеки України / О.І.Черняк, А.В.Ставицький // Экономическая безопасность , разведка и контрразведка. – 2002. – N 1(1). – С. 3 –7.
 28. Черняк О.І. Застосування теорії оптимального розміщення при проведенні маркетингових досліджень / О.І.Черняк // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2003. – N 1. – C. 55-58.
 29. Васєчко О.О. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки обсягів виробництва та обсягів реалізації малих підприємств /О.О. Васєчко, О.І. Черняк , Є.М. Жуйкова, В.О. Небукін // Статистика України. – 2003. – N 3. – C. 4-9.
 30. Черняк О.І. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства / О.І.Черняк, О.В. Крехівський, В.О. Монаков, Д.В. Ящук // Статистика України. – 2003. – N 4. – C. 87-94 .
 31. Черняк О.І. Оптимальна частка відбору серед респондентів, які не відповіли при вибірковому обстеженні / О.І.Черняк // Теоретичні та прикладні питання економіки.-2004. – N 4. – С.120-128.
 32. Черняк О.І. Застосування коінтеграції та векторної моделі корекції похибки до аналізу, моделювання та прогнозування соціальної безпеки України / О.І.Черняк, О.В. Баженова // Економічна кібернетика. – 2004.- N 1-2.- С.21-26.
 33. Черняк О.І. Моделювання динаміки процентних ставок за кредитами комерційних банків України / О.І.Черняк, В.О. Небукін // Банківська справа. – 2004. – N 5-6. – С.67-73.
 34. Черняк О.І. .Modeling credit interest rate of Ukrainian banks / О.І.Черняк, В.О.Небукін // Теоретичні та прикладні питання економіки.-2006. – N 9. – С.126-136.
 35. Черняк О.І. Застосування дискримінантного аналізу для оцінки платоспроможності підприємств України / О.І.Черняк, Д.В.Ящук // Вісник Київського університету. Економіка. – 2006. – N 86-87. – С. 36-39.
 36. Черняк О.І. Методика вибіркових досліджень у банківській системі України / О.І.Черняк, А.Б. Камінський // Вісник Національного банку України. – 2006.- № 8. – С.14-19.
 37. Черняк О.І. Комплексний підхід до вибіркових джосліджень у банківській системі України / О.І.Черняк, А.Б. Камінський // Банківська справа. – 2006. – №4. – С.79-84.
 38. Черняк О.І. Українська школа економічного прогнозування: стан та перспективи розвитку / О.І.Черняк, Г.О.Чорноус // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – №11.- С.385-390.
 39. Черняк О.І. Оцінка ймовірності банкрутства страхових компаній методом послідовних наближень в марківському середовищі / О.І.Черняк, В.В. Шпирко, Д.О. Щур // Вісник Львівської державної фінансової академії.- 2006.- №10.- С.358-365.
 40. Черняк А.И. Характеристика FOREX как объекта прогнозного моделирования динамики рыночных трендов / А.И.Черняк // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 122. – С. 111-113.
 41. Chernyak O.І. Optimum sampling fraction among the nonrespondents with nonlinear cost function / O.I.Chernyak // Baltic-Nordic Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Tallinn. -Statistics Estonia, 2008. – Р.69-72.
 42. Черняк О.І. Внесок Є.Є. Слуцького у створення української школи економіко-математичного моделювання / О.І.Черняк // Вісник Запорізького національного університету.- 2008.- № 1 (3).- С.5-13.
 43. Chernyak O. Application of Survey Sampling Methods to Market Research / O.Chernyak, V.Nebukin // Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics. – Kyiv: „ТВі МС”, 2009. –P.58-64.
 44. Черняк О.І. Методологічні засади моделювання індексу цін стабільності / О.І.Черняк, О.В.Баженова // Економіка і прогнозування.-2009.-№3.-С.123-133.
 45. Черняк О.І., Кучерук Л.В. Застосування байєсівських мереж в економіці / О.І.Черняк, Л.В.Кучерук// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.Економічна серія –2009. -№ 869. -С.199-209.
 46. Черняк О.І. Застосування байєсівських мереж для класифікації фінансового стану підприємств основних галузей економіки України / О.І.Черняк, К.Л.Юрченко // Бизнес Информ. –2010.-№ 4(2). –С.109-115.
 47. Chernyak O. Credit risk modeling using bayesian networks / T.Pavlenko, O.Chernyak // International Journal of Intelligent Systems.- 2010. -Volume 25, Issue 4.-Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company.- P.326 – 344 (USA).
 48. Chernyak O. Stability price index: peculiarity of modeling in Ukraine / O. Chernyak, O.Bazhenova // Argumenta Oeconomica. – Wroclaw University of Economics . -2010. – N 1 (24). –P.21-29. (Poland).
 49. Черняк О.І. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискримінантного аналізу та методу дерев рішень / О.І.Черняк, Д.В.Ящук, В.О.Монаков // Статистика України.-2011.- №2. –С.59-64.
 50. Chernyak O. Classification of Financial Conditions of the Enterprises in Different Industries of Ukrainian Economy Using Bayesian Networks / O.Chernyak , Y.Chernyak // Proceedinds of 5 International Conference On Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA-2011), September 8-11, 2011, Skiathos Island, Greece.-Volume II. –P.519-530.
 51. Черняк О.І., Хом’як В.Р. Криза платіжного балансу: фактори, індикатори та способи попередження // Економіка і прогнозування. – 2011, №4. – с. 27-38
 52. Черняк, О. І. Причини валютної кризи та індикатори, які сигналізують про її наближення / О. І. Черняк, В. Р. Хом’як // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (31). – С. 38-42.
 53. Chernyak O., Chernyak Y. Modern challenges in governmental regulation of labour force migration in Ukraine // Ekonomika.- 2012.-vol.91 (1).-P.93-104.
 54. Черняк О.І. Some approaches to governmental regulation of labor force migration in Ukraine / О.І.Черняк, Є.О.Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.-2012.- Вип. 140.-С.18-22.
 55.  Черняк О.І. Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків/ О.І.Черняк, І.І.Васильченко // Фінансово-кредитна діяльність:проблеми теорії та практики.Збірник наукових праць.-2013.- Вип.1(14).-С.198-205.
 56. Черняк О.І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічний розвиток України / О.І.Черняк, Г.О.Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки.-2013.- Вип. 2(31).-С.36-41.
 57. Черняк ОГ.І. The Main Triggers of the Balance of Payment Crisis in the Eastern Europe / В.Р. Хом’як, Є.О. Черняк // Procedia Technology. – 2013.- vol.8.-Р.47-50. Published by Elsevier Ltd.
 58. Черняк О.І. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища / О.І.Черняк, О.В.Комашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”.- 2014.- Вип. 7 (160).- С. 98-100.
 59. Черняк О.І. The Golden Migrant Concept in Governmental Regulation of the Labor Force Migration / О.І.Черняк, Є.О.Черняк // Studia Securitatis.-2014.- Tome VIII, №1.- P.118-122. (Румунія).
 60. Черняк О.І. The analysis of methods for constructing composite indicators / О.І.Черняк, М.І.Шумаєва // Revista Economica.-2014. – Vol.66, N 2. –P.75-82. (Румунія).
 61. Chernyak O. Modeling of economic growth trends in Ukraine // Regional Innovations.-2015.-№3.-Р.15.
 62. Черняк О. І. Проблеми ефективності студентських служб в Україні: досвід міжнародного проекту ТЕМПУС IMPRESS /О.І.Черняк, Г.О.Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”.- 2015.- Вип. 11 (176).- С. 55-58.
 63. Черняк О.І. Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків в CRM-системах / О.І.Черняк, Д.О.Сікорський // Нейро‐нечіткі технології моделювання в економіці.-2016.- №5.-С.199-232.
 64. Черняк О. Дослідження обсягів інвестування в “зелену енергетику” світу / О.Черняк, Я.Фаренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”.- 2015.- Вип. 12 (177).- С. 59-67.
 65. Chernyak O. Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way? / G. Kharlamova, S. Nate, О. Chernyak // Journal of International Studies.-2016.- Vol. 9, No 1.-Р. 88-115. DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-1/7
 66. Черняк О.І. Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу/ О.І.Черняк, Б.Б. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”.- 2016.- Вип. 12 (189).- С. 6-13. DOI: 10.17721/1728-2667.2016/189-12/1
 67. Черняк О.І. Стан і перспективи впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем в Україні / О.І.Черняк, Г.О.Чорноус // Моделювання та інформаційні системи в економіці.-2016.- №92.-С.27-43.
 68. Черняк О.І. Forecasting of global new investment in renewable energy / О.І.Черняк, Є.О.Черняк, Я.В.Фаренюк // В кн.: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (6-8 жовтня 2017 р., м.Хмельницький.-Хмельницький: ФО-П Сторожук О.В., 2017.-С.24-30.
 69. Chernyak O. Forecasting of Global New Investment in Renewable Energy / O.Chernyak, Y.Chernyak, Y.Fareniuk // CEUR Workshop Proceedings.-2017.- vol.2030 .-P.272-278. EID: 2-s2.0-85040324298
 70. Chernyak O. The modern approaches to modelling the balance of payment crisis / О.Chernyak, Y.Chernyak, B.Yakymchuk // Regional Innovations.-2017.-№3.-Р.9.
 71. Chernyak O. Trends of International Energy Security Risk Index in European Countries / O.Chernyak, G.Kharlamova, A.Stavytskyy // Baltic Journal of European Studies. -2018.- Vol.8, №1.-P.5-32. DOI: 10.1515/bjes-2018-0002

Громадська діяльність, премії, нагороди:
Соросівський доцент (1996 р.), лауреат Премії ЦК ЛКСМУ та УкрНТТ в галузі науки і техніки (1986 р.), лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003 р.), Заслужений працівник освіти України (2009 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.), нагороджений Подякою Київського міського голови (2003 р.), Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р., 2009 р.), Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008 р.). Черняк О.І. обраний першим від України членом міжнародної асоціації статистиків, спеціалістів з вибіркових обстежень IASS (International Association of Survey Statisticians). Локальний координатор в Україні Європейської асоціації ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), член Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003-2015 рр.), член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва (2010-2013 рр.), голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.48, член науково-методичної комісії з економіки та управління класичних університетів Міністерства освіти і науки України, член науково-методичної комісії з економічної освіти Міністерства освіти і науки України, член редколегії восьми наукових фахових журналів: „Економіка України”, „Фінанси України”„Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка”, „Теоретичні та прикладні питання економіки”, „Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки”, „Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво”, „Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці”,„Фінансові послуги”; член редколегії журналів „Econometrics” (SciKnow Publications, USA), „Revista Economica” (Румунія).
Член наукового комітету Міжнародних конференцій: “The Economies of Balkan and Eastern Countries in the changed word” (EBEEC, 2011-2018, Romania, Bulgaria, Turkey, Serbia, Greece, Poland), “Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA, 2011, 2013, 2015, 2017 Greece)