Науково-дослідна робота

Наразі кафедра економічної кібернетики виконує велику науково-дослідну роботу за такими основними напрямками:

 • – Розробка нових технологічних засобів підтримки та прийняття рішень.
 • – Розробка нових методів управління портфелем цінних паперів
  Побудова та використання макроекономічних моделей економіки України.
 • – Розробка нових методів прогнозування макроекономічних показників
 • – Побудова теоретичних та чисельних методів оптимального розміщення при проведенні соціально-економічних вибіркових обстежень.
 • – Розробка методики визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки України.
 • – Розробка методології прогнозування кризового стану підприємств та формування узагальнених оцінок галузевого стану.

За останні 8 років опубліковано 54 монографії, більше 530 статей, з них  360 статей – у фахових виданнях України, 167 статей  – у зарубіжних виданнях, 58 статей містяться у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, відбувся захист 3 докторських та 13 кандидатських дисертацій. Серед монографій виділимо:

 1. Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень: [монографія] / О.І. Черняк. – К.: МІВВЦ, 2001.
 2. Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки: [монографія] /О.І.Ляшенко. – Рівне: Волинські обереги, 2005.
 3. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ринків: [монографія] /А.Б.Камінський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006.
 4. Алєксєєв А.А. Практичні моделі макроекономіки: [монографія] / А.А.Алєксеев, Д.А.Алєксеев. – К.: Наукова думка, 2006.
 5. Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія] / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк О.І., О.В.Баженова та інші. За ред. В.М.Гейця. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006.
 6. Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності :[монографія] / В.Д.Базидевич, О.І.Черняк, А.Б.Камінський, Р.В.Пікус, Г.О.Чорноус, А.В.Ставицьктй та інші. За ред. В.Д.Базилевича – К.: Знання, 2007.
 7. Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: [монографія] / В.С. Пономаренко, М.О.Кизим, В.В. Вітлінський, Т.С. Клебанова,О.І. Черняк, О.В. Баженова та інші. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007.
 8. Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування: [монографія] / І.Я.Чугунок, Т.Г.Затонацька, А.В.Ставицький. –К.:ТОВ „ПоліграфКонсалтинг”, 2007.
 9. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: [монография] / В.М. Вовк, Н.А. Кизим, В.М. Порохня, Т.С. Клебанова, В.В. Витлинский, А.И. Черняк, В.А. Небукин и др. –Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2009. – 428 с.
 10. Затонацька Т.Г. Финансовый механизм социально-экономического развития государства в условиях экономической нестабильности : [монографія] / Т.Г.Затонацька, А.Д.Данилов. .- К.: ООО «ДКС центр», 2010.
 11. Костіна Н.І. Комерційні банки: моделювання діяльності та прогноз: [монографія] / Н.І.Костіна, С.В.Сучок. –Ірпінь:НУ ДПСУ, 2010.
 12. Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження податкового кодексу України: [монографія] / Ф.О.Ярошенко, Т.Г.Затонацька, А.В.Ставицький та інші. За ред. Ф.О.Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2010.
 13. Современные подходы к моделированию социально-экономических систем: [монография] / В.С.Пономаренко, Т.С.Клебанова, А.И.Черняк, С.А.Рыбальченко и др. Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима.- Харьков: ИД „ИНЖЭК”, 2011.
 14. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: [монографія] / За ред.. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011.
 15. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: [монографія] / за заг.ред. М.Я.Азарова. – К.: ДННУ “Академія фін. управління”, 2011. Серед авторів – Затонацька Т.Г.
 16. Моделирование социально-экономических систем: терия и практика: [монографія] / Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима.- Харьков: ИД „ИНЖЭК”, 2012. Серед авторів Черняк О.І., Юрченко К.Л.
 17. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012.
 18. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. : [монографія] / ДННУ «Акад. фін. управління»; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. Серед авторів Затонацька Т.Г., Ставицький А.В.
 19. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні: Монографія / За ред. М.М.Коржнева.- Київ: Ніка-Центр, 2012. Серед авторів Ляшенко О.І.
 20. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика: Монография / Под ред. Т.С.Клебановой, В.П.Невежина, Е.И.Шохина. –М.: Научные технологии, 2013. Серед авторів – Лавренчук В.А., Писанець К.К..
 21. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима. –Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2013. Серед авторів – Черняк О.І., Хом’як В.Р.
  Затонацька Т. Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні : моногр. – К. : Задруга, 2012.
 22. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.
 23. Simeonov L.I., Macaev F.Z., Simeonova B.G., Kharlamova G.O. Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe. NATO Science for Peace and Security. Series C: Environmental Security. – Springer, 2013, Dordrecht, The Netherlands, 552 p. – Chapter 4. The Problem of Seeking Environmentally Sound Development: The Case of Obsolete Pesticides Assessment Models. – p. 55 – 68.
 24. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: Монографія / За ред. М.І.Скрипниченко; НАН України, Ін.-т екон. та прогнозув.-К.,2012.- Серед авторів – Черняк О.І.
 25. Dan-Radu Voica (Eds.), Харламова Г.О. Trends and Developments in Contemporary Terrorism. NATO Science for Peace and Security Series – E: Human and Societal Dynamics // IOS Press Ebooks, The Netherlands DOI: 10.3233/978-1-61499-150-2-77.-2012.- 91 (10).
 26. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / за ред: Т.І.Єфименко – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. Серед авторів – Затонацька Т.Г.
 27. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т. / за заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ – К.: “Акад. фін. управління”. Т. 1. – 2012. Серед авторів – Затонацька Т.Г.
 28. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014.
 29. Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних: методологія і моделі: Монографія.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.
 30. Высшая школа – Храм культуры: Монография / Под ред. Э.Р.Тагирова. 3-е. доп. изд-е. – Казань: ЗАО «АБАК», 2014. Серед авторів – Черняк О.І., Харламова Г.О.
 31. Ukrainian Economics: Actual Research Problems in Eastern Europe: Monograf. Edited by M. Borys, G. Kharlamova – Politechnika Lubelska, Lublin, 2013. Серед авторів Харламова Г.О.
 32. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: Монографія / За ред. М.І.Скрипниченко.- К.: Ін.-т екон. та прогнозув.,2015 Серед авторів – Черняк О.І.
 33. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, П.М. Леоненко та ін. ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Т.2. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. Серед авторів – Затонацька Т.Г.
 34. Банна О.Л. Дробовий броунівський рух у взаємодії з класами споріднених випадкових процесів: монографія / О.Л. Банна, Ю.С. Мішура. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2015.
 35. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 384 с.
 36. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 512 с.
 37. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України : монографія / за ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 446 с. Серед авторів – Затонацька Т.Г., Ставицький А.В.
 38. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 472 p.  – Серед авторів – Затонацька Т.Г., Мартинович Д.-внесок авторів .
 39. Kharlamova G., Chernyak O. The EU and the Eastern Partnership: Scientific Network and Macroeconomic Effects via Bilateral Relations // EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges: monograph [materialele conferintei internationale, Apr. 20-21, 2016] / Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov [et al.]. – Chişinău: S. n.; Chernivtsi; Tbilisi, 2016 (Tipografia “Print-Caro”). – pp.302-322.
 40. Харламова Г.О. Anthology and Genesis of Nanodimensional Objects and GM Food as the Threats for Human Security //  Nanomaterials for Security. Springer,2016. – с.297-310.
 41. Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды: монография/ Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. –Бердянск:Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с.-24,5 д.а. Серед авторів Чорноус Г.О.
 42. Харламова Г.О. Інвестиційна безпека України: рейтингова оцінка. – К.:Аграр Медіа Груп, 2017 .-432 с.
 43. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст: монографія.-К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2016.-496 с.- серед авторів Ставицький А.В., Затонацька Т.Г.
 44. Емерджентні методи для емерджентної економіки: монографія / За ред. В.М.Соловйова, Л.О.Кібальник.-Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017.- 324 с.-. серед авторів Черняк О.І., Баженова О.В., Якимчук Б.Б.
 45. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України: монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. – 371 с.
 46. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку:монографія.-Л.:Кальварія, 2017.-168 с. серед авторів Харламова Г.О.
 47. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України: монографія.-К.: Каравела, 2017.- 392 с.
 48. Emerging Issues in the Global Economy: monograph / Editors Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean.- Springer, 2018. 417 p.-  Серед авторів О.Черняк, Г.Харламова, А.Ставицький.
 49. Затонацька Т.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні: монографія.-  ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, 2017, с.200-220.
 50. Харламова  Г.О., Жилінська О.І., Шнирков О.І.Ukraine 2030. Doctrine of sustainable developement:монографія.- Видавничий дім “АДЕФ-Україна”, 2018, 164 с.-внесок Харламової Г.О.- 4 д.а.
 51. Ставицький А.В.Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія К.: ІВО НАПН України, 2017.-229 с.
 52. Прикладні аспекти  прогнозування розвитку економіки України: монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с.
 53. Харламова Г.О. Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій. Монографія. 160 с.-10 д.а.
 54. Затонацька Т.Г. The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects.- монографія .-  Sciemcee Puplishing, London,2018.-416 с. –с.401-414.
 55. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 676 с.  Серед авторів Камінський А.Б., Чорноус Г.О., Ярмоленко Ю.А.
 56. Камінський А.Б., Писанець К.К. The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system, Probability in action.Vol. 3; Red.Przysucha B., Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s. 139-156.
 57. Біла книга економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний виміри./Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А., Тарута С., Харламова Г., Чала Н. Київ: СПД Павленко, 2018. – 152 с. – 15,96 д.а.-
 58. Затонацька Т.Г. Investment attractiveness of the e-commerce and its influence on economic development of the country // Global problems of national economics development: collective monograph. – Krakow: Drukarnia Unidruk, 2018. – P. 139-151.
 59. Ставицький А.В. Економічна безпека України: стратегія та механізми забезпечення. Київ: АграрМедіа Груп, 2018. 464 с.
 60. Banna O. Fractional Brownian Motion. Approximations and Projections: monograph / O. Banna, Yu. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar. – London: Wiley-ISTE, 2019. – 288 p.

Наукові результати, отримані фахівцями кафедри, знаходять свою практичну реалізацію при виконанні договірних тем, надаючи можливість піднести рівень обґрунтованості управлінських рішень щодо економічного розвитку України. Протягом 1999–2002 років кафедра виконала дві договірні теми, пов’язані з прогнозуванням платіжного балансу України (разом із Національним банком України) та аналізом прибутків та збитків підприємств України (разом із Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України).
Розроблені під час виконання теми програмно-технічні комплекси для прогнозування необхідних макроекономічних показників впроваджені в практику діяльності відповідних установ. Отримані результати та продовження наукових пошуків в галузі економічної кібернетики дадуть можливість піднести рівень обґрунтованості економічних рішень в управлінській діяльності щодо економічного розвитку України.

Науково-дослідницькі тематики факультету (2016-2018 рр.): 16КФ040-04 «Стабільна оцінка стану безпеки: нова основа аналізу» (керівник – доц. Харламова Г.О.), 16КФ040-03 «Міграція та макроекономічний розвиток у країнах Східного партнерства (зокрема , Україна): Необхідні реформи” (керівник – проф. Черняк О.І.)

У 2011 році цикл наукових праць “Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (Автори: Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.). Указ Президента України № 239/2012 від 18 травня 2012 року.

Доцент кафедри економічної кібернетики Харламова Г.О. нагороджена Премією НАН України для молодих вчених за цикл робіт „Оцінка інвестиційного потенціалу України” (Рішення Президії НАН України від 15 лютого 2012 року).

У 2018 році доц. Харламова Г.О. отримала Грамоту МОН України та Медаль 1-го ступеня “Медаль народного вибору українським вченим з 1918 по 2018 рік” за наукові досягнення (Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології “Золота фортуна” (урочисте засідання МАРТІС, НАНУ).

В складі дослідницької групи п’яти провідних університетів України доц. Харламова Г.О. стала ключовим співавтором видання «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку», яке лише продовж 2017 року мало два видання загальним тиражем дві тисячі примірників та увійшло до п’яти найпопулярніших українських видань. Стала перекладачем та науковим редактором англійської версії цієї книги.

Доц. Харламова Г.О. є експертом НФДУ із проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктів (2020). Учасником робочої групи із роботи над проектами Стратегії економічної безпеки України та Стратегії національної безпеки України, в тому числі при розробці Плану заходів з їх реалізації, що проводилося Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2020-2021рр), учасником функціональної робочої групи №2 «Стратегічно-аналітична» з імплементації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року (2020-2021рр), учасник проекту під грантом Національного фонду досліджень України під назвою “Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19” (2020-2021).

Кафедра економічної кібернетики спільно з кафедрою міжнародної економіки виграла проект “Комплексний підхід до моделювання та забезпечення економічної безпеки та управління ризиками в транзитивній економіці ” в конкурсі спільних українсько-угорських науково-дослідних проектів на 2009-2010 роки. Партнер проекту – економічний факультет Дебреценського університету (Угорщина).

Всі викладачі кафедри активно пропагують свої наукові досягнення на конференціях і семінарах різного рівня. Достатньо сказати, що лише зав.кафедри Черняк О.І. за останніх 5 років виступав з доповідями більше, ніж на 40 наукових конференціях. Кафедра економічної кібернетики організовує і проводить багато міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Так у 1998 році та 2000 р. кафедра організувала і провела I та II Всеукраїнську конференцію «Сучасні економіко-математичні методи в ринковій економіці», у 2003 р. — Мiжнародну конференцiю «Глобальна iнтеграцiя програм дипломованого спецiалiста GIGP 2003» , щорічно приймає участь у організації Всеукраїнської науково-методичної конференції з проблем економічної кібернетики. У вересні 2005 р. кафедра економічної кібернетики разом з Всеукраїнською асоціацією економістів-кібернетиків провела Міжнародну конференцію, присвячену 40-річчю спеціальності «Економічна кібернетика» в Україні та 40-річчю кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006 році кафедра організувала та провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів”(ПСЕП-2006), а у 2007 р. – Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2007).

З 2009 року кафедра економічної кібернетики проводить щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП). Кафедра економічної кібернетики організувала та провела Міжнародну науково-практичну конференцію “The Global Challenges for Economic Theory and Practice in CEE Countries” (м..Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 11-12 жовтня 2012 р.) та Міжнародну науково-практичної конференції “The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries: Safety, Security, and Sustainability” (м..Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 9-11 жовтня .2014 р.).

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot