Науково-дослідна робота

Наразі кафедра економічної кібернетики виконує велику науково-дослідну роботу за такими основними напрямками:

Розробка нових технологічних засобів підтримки та прийняття рішень.
Розробка нових методів управління портфелем цінних паперів
Побудова та використання макроекономічних моделей економіки України.
Розробка нових методів прогнозування макроекономічних показників
Побудова теоретичних та чисельних методів оптимального розміщення при проведенні соціально-економічних вибіркових обстежень.
Розробка методики визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки України.
Розробка методології прогнозування кризового стану підприємств та формування узагальнених оцінок галузевого стану.

За останні 5 років опубліковано 32 монографії, більше 440 статей, з них біля 100 статей у зарубіжних виданнях, 40 статей містяться у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, відбувся захист трьох докторських та десяти кандидатських дисертацій. Серед монографій виділимо:

Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень: [монографія] / О.І. Черняк. – К.: МІВВЦ, 2001.
Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки: [монографія] /О.І.Ляшенко. – Рівне: Волинські обереги, 2005.
Камінський А.Б. Моделювання фінансових ринків: [монографія] /А.Б.Камінський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006.
Алєксєєв А.А. Практичні моделі макроекономіки: [монографія] / А.А.Алєксеев, Д.А.Алєксеев. – К.: Наукова думка, 2006.
Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія] / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк О.І., О.В.Баженова та інші. За ред. В.М.Гейця. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006.
Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності :[монографія] / В.Д.Базидевич, О.І.Черняк, А.Б.Камінський, Р.В.Пікус, Г.О.Чорноус, А.В.Ставицьктй та інші. За ред. В.Д.Базилевича – К.: Знання, 2007.
Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: [монографія] / В.С. Пономаренко, М.О.Кизим, В.В. Вітлінський, Т.С. Клебанова,О.І. Черняк, О.В. Баженова та інші. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007.
Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування: [монографія] / І.Я.Чугунок, Т.Г.Затонацька, А.В.Ставицький. –К.:ТОВ „ПоліграфКонсалтинг”, 2007.
Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: [монография] / В.М. Вовк, Н.А. Кизим, В.М. Порохня, Т.С. Клебанова, В.В. Витлинский, А.И. Черняк, В.А. Небукин и др. –Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2009. – 428 с.
Затонацька Т.Г. Финансовый механизм социально-экономического развития государства в условиях экономической нестабильности : [монографія] / Т.Г.Затонацька, А.Д.Данилов. .- К.: ООО «ДКС центр», 2010.
Костіна Н.І. Комерційні банки: моделювання діяльності та прогноз: [монографія] / Н.І.Костіна, С.В.Сучок. –Ірпінь:НУ ДПСУ, 2010.
Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження податкового кодексу України: [монографія] / Ф.О.Ярошенко, Т.Г.Затонацька, А.В.Ставицький та інші. За ред. Ф.О.Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2010.
Современные подходы к моделированию социально-экономических систем: [монография] / В.С.Пономаренко, Т.С.Клебанова, А.И.Черняк, С.А.Рыбальченко и др. Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима.- Харьков: ИД „ИНЖЭК”, 2011.
Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: [монографія] / За ред.. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: [монографія] / за заг.ред. М.Я.Азарова. – К.: ДННУ “Академія фін. управління”, 2011. Серед авторів – Затонацька Т.Г.
Моделирование социально-экономических систем: терия и практика: [монографія] / Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима.- Харьков: ИД „ИНЖЭК”, 2012. Серед авторів Черняк О.І., Юрченко К.Л.
Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012.
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. : [монографія] / ДННУ «Акад. фін. управління»; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2011. Серед авторів Затонацька Т.Г., Ставицький А.В.
Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні: Монографія / За ред. М.М.Коржнева.- Київ: Ніка-Центр, 2012. Серед авторів Ляшенко О.І.
Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика: Монография / Под ред. Т.С.Клебановой, В.П.Невежина, Е.И.Шохина. –М.: Научные технологии, 2013. Серед авторів – Лавренчук В.А., Писанець К.К..
Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А.Кизима. –Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2013. Серед авторів – Черняк О.І., Хом’як В.Р.
Затонацька Т. Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні : моногр. – К. : Задруга, 2012.
Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.
Simeonov L.I., Macaev F.Z., Simeonova B.G., Kharlamova G.O. Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe. NATO Science for Peace and Security. Series C: Environmental Security. – Springer, 2013, Dordrecht, The Netherlands, 552 p. – Chapter 4. The Problem of Seeking Environmentally Sound Development: The Case of Obsolete Pesticides Assessment Models. – p. 55 – 68.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: Монографія / За ред. М.І.Скрипниченко; НАН України, Ін.-т екон. та прогнозув.-К.,2012.- Серед авторів – Черняк О.І.
Dan-Radu Voica (Eds.), Харламова Г.О. Trends and Developments in Contemporary Terrorism. NATO Science for Peace and Security Series – E: Human and Societal Dynamics // IOS Press Ebooks, The Netherlands DOI: 10.3233/978-1-61499-150-2-77.-2012.- 91 (10).

Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / за ред: Т.І.Єфименко – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. Серед авторів – Затонацька Т.Г.

Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т. / за заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ – К.: “Акад. фін. управління”. Т. 1. – 2012. Серед авторів – Затонацька Т.Г.

Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014.

Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних: методологія і моделі: Монографія.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.

Высшая школа – Храм культуры: Монография / Под ред. Э.Р.Тагирова. 3-е. доп. изд-е. – Казань: ЗАО «АБАК», 2014. Серед авторів – Черняк О.І., Харламова Г.О.

Ukrainian Economics: Actual Research Problems in Eastern Europe: Monograf. Edited by M. Borys, G. Kharlamova – Politechnika Lubelska, Lublin, 2013. Серед авторів Харламова Г.О.

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: Монографія / За ред. М.І.Скрипниченко.- К.: Ін.-т екон. та прогнозув.,2015 Серед авторів – Черняк О.І.

Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, П.М. Леоненко та ін. ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Т.2. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. Серед авторів – Затонацька Т.Г.

Банна О.Л. Дробовий броунівський рух у взаємодії з класами споріднених випадкових процесів: монографія / О.Л. Банна, Ю.С. Мішура. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2015.

Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015.

Наукові результати, отримані фахівцями кафедри, знаходять свою практичну реалізацію при виконанні договірних тем, надаючи можливість піднести рівень обґрунтованості управлінських рішень щодо економічного розвитку України. Протягом 1999–2002 років кафедра виконала дві договірні теми, пов’язані з прогнозуванням платіжного балансу України (разом із Національним банком України) та аналізом прибутків та збитків підприємств України (разом із Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України).
Розроблені під час виконання теми програмно-технічні комплекси для прогнозування необхідних макроекономічних показників впроваджені в практику діяльності відповідних установ. Отримані результати та продовження наукових пошуків в галузі економічної кібернетики дадуть можливість піднести рівень обґрунтованості економічних рішень в управлінській діяльності щодо економічного розвитку України.

У 2011 році цикл наукових праць “Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (Автори: Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.). Указ Президента України № 239/2012 від 18 травня 2012 року.

Доцент кафедри економічної кібернетики Харламова Г.О. нагороджена Премією НАН України для молодих вчених за цикл робіт „Оцінка інвестиційного потенціалу України” (Рішення Президії НАН України від 15 лютого 2012 року).

Кафедра економічної кібернетики спільно з кафедрою міжнародної економіки виграла проект “Комплексний підхід до моделювання та забезпечення економічної безпеки та управління ризиками в транзитивній економіці ” в конкурсі спільних українсько-угорських науково-дослідних проектів на 2009-2010 роки. Партнер проекту – економічний факультет Дебреценського університету (Угорщина).

Всі викладачі кафедри активно пропагують свої наукові досягнення на конференціях і семінарах різного рівня. Достатньо сказати, що лише зав.кафедри Черняк О.І. за останніх 5 років виступав з доповідями більше, ніж на 40 наукових конференціях. Кафедра економічної кібернетики організовує і проводить багато міжнародних та всеукраїнських конференцій.
Так у 1998 році та 2000 р. кафедра організувала і провела I та II Всеукраїнську конференцію «Сучасні економіко-математичні методи в ринковій економіці», у 2003 р. — Мiжнародну конференцiю «Глобальна iнтеграцiя програм дипломованого спецiалiста GIGP 2003» , щорічно приймає участь у організації Всеукраїнської науково-методичної конференції з проблем економічної кібернетики. У вересні 2005 р. кафедра економічної кібернетики разом з Всеукраїнською асоціацією економістів-кібернетиків провела Міжнародну конференцію, присвячену 40-річчю спеціальності «Економічна кібернетика» в Україні та 40-річчю кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2006 році кафедра організувала та провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів”(ПСЕП-2006), а у 2007 р. – Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2007).
З 2009 року кафедра економічної кібернетики проводить щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП). Кафедра економічної кібернетики організувала та провела Міжнародну науково-практичну конференцію “The Global Challenges for Economic Theory and Practice in CEE Countries” (м..Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 11-12 жовтня 2012 р.) та Міжнародну науково-практичної конференції “The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries:Safety, Security, and Sustainability” (м..Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 9-11 жовтня .2014 р.).