Виховна робота

ВІДДІЛИ І ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРСТВО

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ У ГУРТОЖИТКАХ КНУТШ

Виховна робота на кафедрі економічної кібернетики унормована:

  1. Законом України «Про вищу освіту»
  2. Cтатутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  3. Положенням про організацію освітнього процесу
  4. Правилами внутрішнього розпорядку університету
  5. Етичним кодексом університетської спільноти
  6. Положенням про кураторство Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  7. Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  8. Положенням про поселення, переселення та виселення у студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  9. Положенням про студентське самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виховну роботу на кафедрі очолюють завідувач кафедри д.е.н., професор Ляшенко О.І. та відповідальний по кафедрі за цю ділянку к.е.н., асистент Шпирко В.В. Ключову роль в цьому процесі відіграють куратори академічних груп.

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка значна увага приділяється роботі з виховання у студентів національно-патріотичної свідомості, академічної доброчесності, розвитку організаційних здібностей, професійних навичок та компетентностей.

На факультеті створені сприятливі умови для самореалізації студентів, формування активної життєвої позиції, стимулювання студентської наукової роботи, оволодіння сучасними прийомами та методами здобування знань та їх практичного застосування відповідно до принципів Етичного Кодексу університетської спільноти.

Кафедра економічної  кібернетики проводить значну виховну роботу серед студентів і цілеспрямовано працює над формуванням у майбутніх фахівців відповідальності за обрану спеціальність, вмінням нарощувати свій фаховий потенціал, орієнтуватися у ринковому середовищі, виховання морально-етичних принципів та норм поведінки і спілкування. За кожною академічною групою студентів закріплені куратори. Вони здійснюють контроль за успішністю студентів та за відвідуванням ними занять, аналізують результати проміжних атестацій за модульно-рейтинговою системою, сприяють організації наукової, культурно-масової роботи, знайомляться з умовами їх проживання у гуртожитку. Куратори мають постійний зв’язок із студентами, що сприяє, зокрема на І курсі, адаптації студентів до навчання та проживання їх в гуртожитку. Під керівництвом кураторів студенти кафедри відвідують музеї, театри, беруть участь у загальних факультетських заходах, спортивних змаганнях, інтелектуальних конкурсах, художній самодіяльністі тощо.

Студенти кафедри мають і спортивні здобутки, зокрема студентка кафедри Дар’я Недашківська є призеркою чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шаблях, була членом національної олімпійської збірної України.