Навчально-методична робота

За час існування кафедри викладачами було опубліковано більше 130 монографій та підручників з основних предметів за напрямком «Економічна кібернетика». За останні 5 років викладачі кафедри опублікували 6підручників, 40 навчальних посібників та навчально-методичних робіт, 3 електронних підручника. Серед них:

 1. Анісімов В.В. Математична статистика: [навч. посібник] / В.В. Анісімов, О.І.Черняк – К.: МП «Леся». – 1995.
 2. Холден К. Економічне прогнозування. Вступ / К. Холден, Д. Піл, Дж.Томпсон (Переклад О.В.Комашко ). – К.: Інформтехніка, 1996.
 3. Мертенс А.В. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории : [учебник] / А.В.Мертенс. – К.: КИА, 1997.
 4. Алєксєєв А.А. Фінанси: система моделей і прогнозів :[навч. посібник] / А.А.Алєксєєв, Н.І. Костіна, О.Д. Василик. – К.: Четверта хвиля, 1998
 5. Ляшенко О.І. Математика для экономистов :[навч. посібник] / О.І. Ляшенко, І.М.Ляшенко.- Донецьк : ДНУ, 1998.
 6. Черняк О.І. Динамічна економетрика: [навч. посібник] / О.І.Черняк, А.В.Ставицький . – К.: КВІЦ, 2000.
 7. Черняк О.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач: [навч. посібник ] / О.І. Черняк, О.М. Обушна, А.В. Ставицький.- 2-ге вид. – К.: Знання, КОО, 2002.
 8. Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах: [учеб. пособие] / А.А.Алексеев, Н.И.Костина. — М.: ЮНИТИ, 2002.
 9. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: [навч. посібник] / А.Б.Камінський. — К. : Вид. дім «Козаки», 2002.
 10. Конспект лекцій з магістерської спеціальності „Прикладна економіка”.Том II. Базові модулі : „Прикладна економетрика”, „Часові ряди”, „Економічна динаміка” : [навч. посібник] / О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.І. Ляшенко та інші. Під ред. О.І.Черняка. – Донецк: ДонНУ, 2004.
 11. Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономика’.Том I. Базовые модули: » Экономическое моделирование«, »Введение в имитационное моделтрование с помощью пакета ARENA«, «Экономическая кибернетика» : [учеб. пособие] / Т.В.Биткова, С.Н.Иванов, В.В.Христиановский, Э.Флетчер, Г.А.Черноус, В.Н.Тимохин и др.; Под ред.Т.С.Клебановой. — Донецк: ДонНУ, 2004.
 12. Алексєєв А.А. Фінансово-економічні експертні системи : [навч. посібник] / А.А.Алексєєв, Н.І. Костіна, О.Я. Кононець . — К.: Видавничий дім «Скарби», 2004.
 13. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування :[підручник] / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.В. Іванов, Н.А. Дубровіна, А.В.Ставицький. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005.
 14. Грін В. Економетричний аналіз. (Green W. Econometric Analysis — New York: Macmillan, 2000) / Переклад і наукова редакція О.В.Комашка, передмова О.І.Черняка. — К.: Основи, 2005.
 15. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці:[підручник] / І.К.Федоренко, О.І. Черняк, Г.О. Чорноус, О.О. Карагодова, О.В. Горбунов. За ред. І.К.Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, КОО, 2007.
 16. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації: [підручник] / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. – К.: Знання, 2006.
 17. Плескач В.Л. Електронна комерція: [підручник] / В.Л.Плескач, Т.Г.Затонацька. – К.: Знання, 2007.
 18. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006.
 19. Экономическая кибернетика: [учебник] /В.В. Витлинский, В.Н. Бурков, В.Я. Заруба, Д.А. Новиков, Т.С. Клебанова, К.Ф. Ковальчук, В.М. Вовк, А.И. Черняк. –Т.2. – Кн.2.: Методология прикладных исследований экономической кибернетики.- Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2007.
 20. Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі: Практикум: [навч.посібник]/ В.А. Каліон, О.І. Черняк О.І., О.М. Харитонов. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 21. Страхування: [підручник ] / В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, А.О. Старостіна, О.І. Черняк, В.В. Шпирко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2008. (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).
 22. Маркетинг: [підручник] / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова Н.П., Є.В. Крикавський, О.І.Черняк та інші. За ред. А.О.Старостіної. –К.: Знання, 2009.
 23. Ляшенко О.І. Вища математика для економістів: [підручник] / О.І. Ляшенко, О.І. Черняк, Т.В. Кравець, Н.В. Слушаєнко, О.В. Горбунов, В.В. Шпирко. За ред. О.І. Ляшенко, О.І. Черняка – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008.
 24. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І, Ставицький А.В. та інші. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник.-2 вид., виправ. –Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008.
 25. Клебанова Т.С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: [навчальний посібник] / Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, М.О. Кизим. О.В. Раєвнєва та інші. – Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2010.
 26. Страхування: практикум: [навчальний посібник] / В.Д.Базилевич, Р.В. Пікус, А.О. Старостіна, О.І. Черняк, В.В. Шпирко та інші. За ред. В.Д.Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. –К.: Знання, 2010.
 27. Крюков М.М. Дослідження операцій у транспортних системах у прикладах і задачах:[навч. посібник] / М.М.Крюков , Т.В. Кравець , Т.В.Крижанівська, В.С. Коновалюк, Т.М. Семененко. –К.: ДЕТУТ, 2010.
 28. Черняк О.І. Економетрика: [підручник] / О.І.Черняк, О.В. Комашко, А.В.Ставицький, О.В.Баженова. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2010.
 29. Цінні папери: [підручник] / В.Д.Базилевич, А.Б.Камінський ,О.В. Баженова, А.В.Ставицький, І.К.Федоренко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. –К.:Знання, 2011.
 30. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: [підручник] / В.Л.Плескач, Т.Г. Затонацька. –К.: Знання, 2011.
 31. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології: [навчальний посібник]/ В.І.Косинський, О.Ф.Швець. –К.: Знання, 2011.
 32. Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика: [навчальний посібник]. –К.:ДКС Центр, 2011.
 33. Цінні папери: практикум: [навчальний посібник] / В.Д.Базилевич, А.Б.Камінський, О.В. Баженова, А.В.Ставицький, І.К.Федоренко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. –К.:Знання, 2013.
 34. Черняк О.І. Харламова Г.О., Слушаєнко Н.В. Практикум з економетрики : : [навчальний посібник]. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013.
 35. Ляшенко О.І., Кравець Т.В. Практикум з вищої математики для економістів. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013.
 36. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних. Підручник. –К.: Знання, 2014.
 37. Черняк О.І., Захарченко П.В., Клебанова Т.С. Теорія хаосу в економіці.Підручник.- Бердянськ Видавець Ткачук О.В., 2014.
 38. Bища математика: Підручник для студентів економічних напрямів підготовки / За ред. Проф.. В.С.Пономаренка.- Харків: Фоліо, 2014. –Серед авторів – Черняк О.І., Ляшенко О.І.
 39. Черняк О.І., Ставицький А.В., Баженова О.В., Шебаніна О.В. Економетрика: Підручник / За ред. О.І.Черняка. – 2-ге вид., перероб. та доп. –Миколаїв: МНАУ, 2015.
 40. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. — Кн. 1 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 621 с. — (Серія “Класичний університетський підручник”) . Серед авторів- Камінський А.Б., Федоренко І.К., Ставицький А.В., Баженова О.В.
 41. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. — Кн. 2 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 686 с. — (Серія “Класичний університетський підручник”) . Серед авторів- Камінський А.Б., Федоренко І.К., Ставицький А.В., Баженова О.В
 42. Крюков М.М., Кравець Т.В.,Крижанівська Т.В.,Коновалюк В.С., Семененко Т.М. Дослідження операцій у транспортних системах у прикладах і задачах: Навч. посібник.2-ге вид. –К.: ДЕТУТ, 2014.
 43. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.
 44. Харламова Г.О., Пащенко С.Ю. Soft Skills. Academic Guide / Teaching Materials. E-book. – EACEA, Shoo Fly Publishing, London, UK, 2015.
 45. Kaminsky A.B. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p.
 46. Балуба І., Бахрушин В., Бойко Г., Ставицький А.В. та ін. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. – Сектор вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 № 3. [Електр. Ресурс.] – Режим доступу: http://goo.gl/Is84Sk.
 47. Комашко О.В.  GNU Gretl: українська версія. Практикум. -2016.- USA, Wake Forest university. -150 с. . [Електронний ресурс]:Режим доступу: http://gretl.sourceforge.net/
 48. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, О.І.Черняк та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с.
 49. Саженюк В.С. Диференціальні рівняння та ряди:  Навчально-методичний посібник.  – Київ : СПД Бутко М. В. , 2016. – 88 с.
 50. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка – К.: Знання України, 2017.-718 с. Серед авторів- Камінський А.Б., Федоренко І.К., Ставицький А.В.
 51. Ставицький А.В.  Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник.- К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016.-  40 с.
 52. Ставицький А.В., Харламова Г.О. Моделювання мікроекономічних процесів: Навчальний посібник. –К.: Аграр Медіа Груп, 2018, 182 с.