Навчально-методична робота

За час існування кафедри викладачами було опубліковано більше 150 монографій та підручників з основних предметів за напрямком «Економічна кібернетика». Серед них:

 1. Анісімов В.В. Математична статистика: [навч. посібник] / В.В. Анісімов, О.І.Черняк – К.: МП «Леся». – 1995.
 2. Холден К. Економічне прогнозування. Вступ / К. Холден, Д. Піл, Дж.Томпсон (Переклад О.В.Комашко ). – К.: Інформтехніка, 1996.
 3. Мертенс А.В. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории : [учебник] / А.В.Мертенс. – К.: КИА, 1997.
 4. Алєксєєв А.А. Фінанси: система моделей і прогнозів :[навч. посібник] / А.А.Алєксєєв, Н.І. Костіна, О.Д. Василик. – К.: Четверта хвиля, 1998
 5. Ляшенко О.І. Математика для экономистов :[навч. посібник] / О.І. Ляшенко, І.М.Ляшенко.- Донецьк : ДНУ, 1998.
 6. Черняк О.І. Динамічна економетрика: [навч. посібник] / О.І.Черняк, А.В.Ставицький . – К.: КВІЦ, 2000.
 7. Черняк О.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач: [навч. посібник ] / О.І. Черняк, О.М. Обушна, А.В. Ставицький.- 2-ге вид. – К.: Знання, КОО, 2002.
 8. Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах: [учеб. пособие] / А.А.Алексеев, Н.И.Костина. — М.: ЮНИТИ, 2002.
 9. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: [навч. посібник] / А.Б.Камінський. — К. : Вид. дім «Козаки», 2002.
 10. Конспект лекцій з магістерської спеціальності „Прикладна економіка”.Том II. Базові модулі : „Прикладна економетрика”, „Часові ряди”, „Економічна динаміка” : [навч. посібник] / О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.І. Ляшенко та інші. Під ред. О.І.Черняка. – Донецк: ДонНУ, 2004.
 11. Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономика’.Том I. Базовые модули: » Экономическое моделирование«, »Введение в имитационное моделтрование с помощью пакета ARENA«, «Экономическая кибернетика» : [учеб. пособие] / Т.В.Биткова, С.Н.Иванов, В.В.Христиановский, Э.Флетчер, Г.А.Черноус, В.Н.Тимохин и др.; Под ред.Т.С.Клебановой. — Донецк: ДонНУ, 2004.
 12. Алексєєв А.А. Фінансово-економічні експертні системи : [навч. посібник] / А.А.Алексєєв, Н.І. Костіна, О.Я. Кононець . — К.: Видавничий дім «Скарби», 2004.
 13. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування :[підручник] / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.В. Іванов, Н.А. Дубровіна, А.В.Ставицький. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005.
 14. Грін В. Економетричний аналіз. (Green W. Econometric Analysis — New York: Macmillan, 2000) / Переклад і наукова редакція О.В.Комашка, передмова О.І.Черняка. — К.: Основи, 2005.
 15. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці:[підручник] / І.К.Федоренко, О.І. Черняк, Г.О. Чорноус, О.О. Карагодова, О.В. Горбунов. За ред. І.К.Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, КОО, 2007.
 16. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації: [підручник] / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. – К.: Знання, 2006.
 17. Плескач В.Л. Електронна комерція: [підручник] / В.Л.Плескач, Т.Г.Затонацька. – К.: Знання, 2007.
 18. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006.
 19. Экономическая кибернетика: [учебник] /В.В. Витлинский, В.Н. Бурков, В.Я. Заруба, Д.А. Новиков, Т.С. Клебанова, К.Ф. Ковальчук, В.М. Вовк, А.И. Черняк. –Т.2. – Кн.2.: Методология прикладных исследований экономической кибернетики.- Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2007.
 20. Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі: Практикум: [навч.посібник]/ В.А. Каліон, О.І. Черняк О.І., О.М. Харитонов. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 21. Страхування: [підручник ] / В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, А.О. Старостіна, О.І. Черняк, В.В. Шпирко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2008. (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).
 22. Маркетинг: [підручник] / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова Н.П., Є.В. Крикавський, О.І.Черняк та інші. За ред. А.О.Старостіної. –К.: Знання, 2009.
 23. Ляшенко О.І. Вища математика для економістів: [підручник] / О.І. Ляшенко, О.І. Черняк, Т.В. Кравець, Н.В. Слушаєнко, О.В. Горбунов, В.В. Шпирко. За ред. О.І. Ляшенко, О.І. Черняка – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008.
 24. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І, Ставицький А.В. та інші. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник.-2 вид., виправ. –Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008.
 25. Клебанова Т.С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: [навчальний посібник] / Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, М.О. Кизим. О.В. Раєвнєва та інші. – Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2010.
 26. Страхування: практикум: [навчальний посібник] / В.Д.Базилевич, Р.В. Пікус, А.О. Старостіна, О.І. Черняк, В.В. Шпирко та інші. За ред. В.Д.Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. –К.: Знання, 2010.
 27. Крюков М.М. Дослідження операцій у транспортних системах у прикладах і задачах:[навч. посібник] / М.М.Крюков , Т.В. Кравець , Т.В.Крижанівська, В.С. Коновалюк, Т.М. Семененко. –К.: ДЕТУТ, 2010.
 28. Черняк О.І. Економетрика: [підручник] / О.І.Черняк, О.В. Комашко, А.В.Ставицький, О.В.Баженова. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2010.
 29. Цінні папери: [підручник] / В.Д.Базилевич, А.Б.Камінський ,О.В. Баженова, А.В.Ставицький, І.К.Федоренко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. –К.:Знання, 2011.
 30. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: [підручник] / В.Л.Плескач, Т.Г. Затонацька. –К.: Знання, 2011.
 31. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології: [навчальний посібник]/ В.І.Косинський, О.Ф.Швець. –К.: Знання, 2011.
 32. Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика: [навчальний посібник]. –К.:ДКС Центр, 2011.
 33. Цінні папери: практикум: [навчальний посібник] / В.Д.Базилевич, А.Б.Камінський, О.В. Баженова, А.В.Ставицький, І.К.Федоренко та інші. За ред. В.Д.Базилевича. –К.:Знання, 2013.
 34. Черняк О.І. Харламова Г.О., Слушаєнко Н.В. Практикум з економетрики : : [навчальний посібник]. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013.
 35. Ляшенко О.І., Кравець Т.В. Практикум з вищої математики для економістів. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013.
 36. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних. Підручник. –К.: Знання, 2014.
 37. Черняк О.І., Захарченко П.В., Клебанова Т.С. Теорія хаосу в економіці.Підручник.- Бердянськ Видавець Ткачук О.В., 2014.
 38. Bища математика: Підручник для студентів економічних напрямів підготовки / За ред. Проф.. В.С.Пономаренка.- Харків: Фоліо, 2014. –Серед авторів – Черняк О.І., Ляшенко О.І.
 39. Черняк О.І., Ставицький А.В., Баженова О.В., Шебаніна О.В. Економетрика: Підручник / За ред. О.І.Черняка. – 2-ге вид., перероб. та доп. –Миколаїв: МНАУ, 2015.
 40. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. — Кн. 1 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 621 с. — (Серія “Класичний університетський підручник”) . Серед авторів- Камінський А.Б., Федоренко І.К., Ставицький А.В., Баженова О.В.
 41. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. — Кн. 2 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 686 с. — (Серія “Класичний університетський підручник”) . Серед авторів- Камінський А.Б., Федоренко І.К., Ставицький А.В., Баженова О.В
 42. Крюков М.М., Кравець Т.В.,Крижанівська Т.В.,Коновалюк В.С., Семененко Т.М. Дослідження операцій у транспортних системах у прикладах і задачах: Навч. посібник.2-ге вид. –К.: ДЕТУТ, 2014.
 43. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.
 44. Харламова Г.О., Пащенко С.Ю. Soft Skills. Academic Guide / Teaching Materials. E-book. – EACEA, Shoo Fly Publishing, London, UK, 2015.
 45. Kaminsky A.B. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p.
 46. Балуба І., Бахрушин В., Бойко Г., Ставицький А.В. та ін. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. – Сектор вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 № 3. [Електр. Ресурс.] – Режим доступу: http://goo.gl/Is84Sk.
 47. Комашко О.В.  GNU Gretl: українська версія. Практикум. -2016.- USA, Wake Forest university. -150 с. . [Електронний ресурс]:Режим доступу: http://gretl.sourceforge.net/
 48. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, О.І.Черняк та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с.
 49. Саженюк В.С. Диференціальні рівняння та ряди:  Навчально-методичний посібник.  – Київ : СПД Бутко М. В. , 2016. – 88 с.
 50. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка – К.: Знання України, 2017.-718 с. Серед авторів- Камінський А.Б., Федоренко І.К., Ставицький А.В.
 51. Ставицький А.В.  Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник.- К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016.-  40 с.
 52. Ставицький А.В., Харламова Г.О. Моделювання мікроекономічних процесів: Навчальний посібник. –К.: Аграр Медіа Груп, 2018, 182 с.
 53. Черняк О.І., Кравець Т.В., Ляшенко О.І. Буяк Л.М., Банна О.Л., Башуцька О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум: навчальний посібник. – Тернопіль:ТНЕУ, 2019. – 251 с.
 54. Г.Харламова, А. Олещенко, Н. Пашинська, М. Козлов, В. Путренко,С. Лобойко, І. Дорош, С. Гапон, С. Назаренко, К. Літвінова, К. Козарь, В. Кондзьолка, С. Гайдер. Управління розвитком громади на основі аналізу даних. Практичний посібник. Київ, 2019, 164 с.
 55. Харламова Г.,Карамушка Т., Зубченко В., Кунцевська А., Ситницький М. М’які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs] Навчальний посібник. Київ, Видавництво “Ліра-К”, 2020, 100 с.
 56. Дослідження операцій в економіці: підручник / О.І. Черняк, І.К. Федоренко, Г.О. Чорноус [та ін.]; за ред. О.І. Черняка. – Миколаїв: МНАУ, 2020. – 398 с.
 57. Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних у бізнесі з використанням IBM SPSS Modeler : навч. посібник / О.І. Черняк, Г.О. Чорноус. – Київ : Київський університет, 2020. – 263 с.
 58. Харламова Г.О., Ставицький А.В., Мельник Р.А. Financial Management: tutorial. Kyiv, 2021. – 182 p.  ISBN 978-617-646-501-0

З метою забезпечення самостійної роботи студентів розроблено навчально-методичні комплекси (НМК) з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра. Серед них:

 1. Ляшенко О.І., Ставицький А.В., Черняк О.І., Чорноус Г.О., Федоренко І.К., Кравець Т.В. “Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт бакалавра для студентів освітньо-професійної програми „Економічна кібернетика”, Київ. 2021. 42 с.-https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14269769
 2. Ставицький А.В., Затонацька Т.Г., Харламова Г.О., Федоренко І.К. “Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт магістра для студентів ОНП „Економічна кібернетика”, Київ. 2021. 42 с. – https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14269679
 3. Харламова Г.О., Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Quantitative economics / Кількісні методи в економічних дослідженнях”, Київ, 2021. – 17 с.

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi