Організація навчального процесу

Кафедра економічної кібернетики випускаюча — здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Економічна кібернетика». Наразі на кафедрі навчається 176 студентів стаціонарного відділення, серед яких 41 магістр. За час свого існування кафедра підготувала більше 2200 фахівців з економічної кібернетики, у тому числі близько 200 для 11 зарубіжних країн (Алжир, Болгарія, В’єтнам, Казахстан, Киргизія, Куба, Німеччина, Польща, Туркменія, Угорщина, Узбекистан). За час існування кафедри було підготовлено 15 докторів наук, 5 з яких (Клименюк М.М., Крушевський А.В., Михалевич М.В., Ситник В.Ф., Ястремський О.І.) тривалий час працювали викладачами кафедри, більше 70 кандидатів наук. Було підготовлено 20 кандидатів наук для зарубіжних країн. Викладачі кафедри читають лекції з 30 нормативних дисциплін і 17 спецкурсів.
Професорсько-викладацький склад кафедри проводить значну роботу по забезпеченню належної організації навчального процесу за такими основними напрямами:

використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання;
підвищення рівня науково-педагогічної майстерності викладачів;
застосування прогресивних систем оцінки знань студентів і магістрів, зокрема модульно-рейтингової;
керівництво практикою;
консультування, керівництво самостійною роботою студентів.

Викладачі мають власні розробки лекційних і практичних матеріалів, володіють новітніми методами і прийомами викладання дисциплін, які застосовують під час проведення занять. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними комплексами. У багатьох дисциплінах застосовуються комп’ютерні технології, розроблені на практичному матеріалі, комплексні ситуаційні задачі, проводяться ділові ігри, колоквіуми, тестування, використовуються технічні засоби. Всі викладачі використовують презентації лекційного матеріалу в PowerPoint. Кафедра економічної кібернетики має власну презентаційну техніку (мультимедійний проектор та ноутбук), аудиторія 812 обладнана стаціонарним екраном і підключена до Інтернету. Також на кафедрі презентації активно використовуються при захисті курсових , кваліфікаційних магістерських та бакалаврських робіт. На кафедрі розроблено концепцію створення електронних підручників. Вона базується на створенні Інтернет-незалежної програми. На основі цієї концепції створено електронні підручники «Часові ряди’(автор Ставицький А.В.) та »Системи обробки економічної інформації« (Черняк О.І.,Ставицький А.В., Чорноус Г.О.).

Створено банк даних із ситуаційних вправ, які розв’язуються за допомогою пакетів прикладних програм. В рамках програми Темус кафедра економічної кібернетики отримала ліцензійні пакети з економетрики та прогнозування — Eviews та з імітаційного моделювання — Powersim. Викладачі кафедри активно використовують у навчальному процесі пакеті Mathematica, Statistica, Exсel, Access, Power Point, Word, M.Project, Project Expert, «Україна-клієнт», FAST (портфельна теорія, ризики) тощо.