Організація навчального процесу

Кафедра економічної кібернетики випускаюча — здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Економічна кібернетика». Наразі на кафедрі навчається 162 студентів стаціонарного відділення, серед яких 24 магістри. За час свого існування кафедра підготувала більше 2200 фахівців з економічної кібернетики, у тому числі близько 200 для 11 зарубіжних країн (Алжир, Болгарія, В’єтнам, Казахстан, Киргизія, Куба, Німеччина, Польща, Туркменія, Угорщина, Узбекистан). За час існування кафедри було підготовлено 15 докторів наук, 5 з яких (Клименюк М.М., Крушевський А.В., Михалевич М.В., Ситник В.Ф., Ястремський О.І.) тривалий час працювали викладачами кафедри, більше 70 кандидатів наук. Було підготовлено 20 кандидатів наук для зарубіжних країн. Викладачі кафедри читають лекції з 34 нормативних дисциплін і 26 спецкурсів (серед яких 9 англійською мовою).

Викладачі кафедри забезпечують викладання для всіх спеціальностей економічного факультету таких дисциплін: “Вища математика для економістів”, “Вища математика для економістів(базовий рівень)”, “Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів”,  “Економетрика”, “Прикладна економетрика”.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить значну роботу по забезпеченню належної організації навчального процесу за такими основними напрямами:

  • використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання;
  • підвищення рівня науково-педагогічної майстерності викладачів;
  • застосування прогресивних систем оцінки знань студентів і магістрів, зокрема модульно-рейтингової;
  • керівництво практикою;
  • консультування, керівництво самостійною роботою студентів.

Викладачі мають власні розробки лекційних і практичних матеріалів, володіють новітніми методами і прийомами викладання дисциплін, які застосовують під час проведення занять. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними комплексами. У багатьох дисциплінах застосовуються комп’ютерні технології, розроблені на практичному матеріалі, комплексні ситуаційні задачі, проводяться ділові ігри, колоквіуми, тестування, використовуються технічні засоби. Всі викладачі використовують презентації лекційного матеріалу в PowerPoint.

На кафедрі постійно покращується якість навчального процессу завдяки викладанню нормативних курсів і курсів за вибором студента з використанням нових комп’ютерних технологій, зокрема, розробка власного програмного забезпечення (доц.Комашко О.В.), використання хмарного сервісу ONEDRIVE в навчальному процесі   (доц. Харламова Г.О.), використання дистанційного навчання і т.п.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу. Завдяки міжнародного проекту Темпус кафедра економічної кібернетики спільно з кафедрою менедменту інноваційної та інвестиційної діяльності має сучасний комп’ютерний клас (10 ПК, сервер, принтер). Все обладнання є сучасним і повністю відповідає потребам навчального процесу. Це позитивно позначилось на ефективності проведення занять. Всі курси викладаються за допомогою технічних засобів навчання, а 80% практичних і лабораторних занять проводяться в комп’ютерних класах з використанням сучасних ПЕОМ та програмного забезпечення Mathematica, MS Excel, MS Office , Statistica, SPSS, Powersim, Eviews, M.Project, Project Expert,  “FAST”,  SAP R/3, R-studio, Peltarion, MathType, SAP BI, SAP ERP, Gretl, Deductor Academic, 1С Предприятие (модуль “Електронна комерція”) тощо. Для проведення занять використовується матеріальна база факультету та кафедри економічної кібернетики. Студенти мають доступ до мережі Інтернет з обчислювального центру факультету, а також Wi-Fi  на кафедрі. Створено банк даних із ситуаційних вправ, які розв’язуються за допомогою пакетів прикладних програм.

У 2009 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка став учасником міжнародної програми SAP University Alliances (Університетський Альянс SAP). В рамках програми співпраці SAP University Alliances викладачі кафедри економічної кібернетики Чорноус Г.О. і Рибальченко С.А. пройшли сертифікаційний курс “SAP TERP10 – інтеграція бізнес процесів” та отримали міжнародні сертифікати компанії SAP. У січні 2011 року Київський національний університету імені Тараса Шевченка успішно пройшов акредитацію по програмах SAP і отримав почесний статус Регіонального сертифікаційного центру SAP (першого в Україні). Відповідні курси з сучасних інформаційних систем викладаються для студентів економічного факультету.

На кафедрі розроблено  концепцію створення електронних підручників. Вона базується на створенні Інтернет-незалежної програми. На основі цієї концепції  створено  електронні підручники „Часові ряди”(автор Ставицький А.В.) та „Системи обробки економічної інформації” (Черняк О.І.,Ставицький А.В., Чорноус Г.О.).

Елементи дистанційного навчання використані  в курсах „Економетрика”, „СОЕІ”, „МКМЕІ”: всі лекції з курсів викладання, всі навчально-методичні комплекси, всі робочі програми, матеріали екзаменів, контрольних робіт тощо знаходяться на сайті. Відкриті електронні журнали навчання. ( доц. Ставицький А.В.). Частиною самостійної роботи студентів дисциплін «Інформаційні системи і технології в економіці» та «Системи підтримки прийняття рішень» є проходження онлайн-курсу на вибір на порталі open.sap.com. Результатом успішного складання онлайн-тестування є електронний сертифікат від компанії SAP SE. Протягом курсу студенти знайомляться з широким спектром демо-версій інформаційних систем різних спеціалізацій (ERP, CRM, BI, BSC, CBR, IDEF, СППР, експертні) на хмарних платформах. ( доц.Чорноус Г.О., асист. Рибальченко С.А.).

У навчальному процесі  використано власно розроблене програмне забезпечення  доц.Комашко О.В.

  1. Мова програмування R. Нормативні курси: «Економетрика» (3 курс, напрям підготовки «Економічна кібернетика»), «Прогнозування соціально-економічних процесів» (4 курс, напрям підготовки «Економічна кібернетика»), «Моделювання економіки» (3 курс, напрям підготовки «Економічна кібернетика»), «Прикладна економетрика» (1 курс магістратури, спеціальність «Економічна кібернетика») викладаються з використанням даного пакету. Також власна офіційна розробка: пакет ‘nlWaldTest’ (https://cran.r-project.org/web/packages/nlWaldTest/nlWaldTest.pdf), 2014, поточна версія 2016.
  2. Програмний пакет Gretl. Нормативні курси: «Прикладна економетрика» (магістри усіх спеціальностей економічного ф-ту), «Економетрика» ( 3-4 курси напряму підготовки «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит»), «Моделювання економіки» (3 курс, напрям підготовки «Економічна кібернетика») викладаються з використанням даного пакету.
  3. Власні офіційні розробки: Українська версія програми (2016): 11 офіційних пакетів, 2015-2017 рр., що становить 10% від загальної кількості. Список пакетів на сторінці http://ricardo.ecn.wfu.edu/gretl/cgi-bin/gretldata.cgi?opt=SHOW_FUNCS.

На кафедрі проводиться викладання іноземною мовою, а саме д.е.н., проф. Камінський А.Б. розробив і викладає курс “Portfolio Management” англійською мовою для магістрів 1 року навчання (ОП „Економічна кібернетика”, “Економіка підприємства”, “Міжнародна економіка”), а також с/к для аспірантів “ Financial Markets, Instruments and Institutes ”. Для методичного забезпечення даних курсів було видано навчальний посібник Kaminsky A.B. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p.

Доц. Харламова Г.О. викладає три курси англійською мовою (“Soft Skills”, “Financial Management”, “Advanced Еconometrics”).  Професор, д.е.н. Ляшенко  викладає  англійською мовою обов’язковий курс “Mathematical Methods in Economics”, доц. Баженова О.В. викладає англійською мовою с/к “Modelling of Social-Economic Security” ( 4 курс, спеціальність “Економічна кібернетика”). Для методичного забезпечення даного курсу було видано навчальний посібник Баженова О.В. Couse Guide in “Modelling of Social-Economic Security” for undergraduate students in the area of training “ Economics and Enterpreneurship” (major course “Economic Cybernertics”.- К.: 2014.