Кухта Павло Володимирович

E-mail: kukhta@knu.ua
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної, відповідальний по кафедрі за наукову роботу

Навчання:
У 1999 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобув кваліфікацію магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій».
У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Управління інвестиційною діяльністю підприємств України» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Трудова діяльність:
З 1999 р. – асистент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва, з 2001 р. – кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2015 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність:
Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», 2013 р. (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).
Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках у галузі науки «Менеджмент» (2015 р., 2016 р.).
Член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка» (2014–2017 р.).

Викладає дисципліни:
«Інвестиційний менеджмент», «Антикризове управління», «Інвестування», «Формування системи прикладних методів менеджменту», «Інвестиційний аналіз», «Управління інвестиційним портфелем».

Наукові інтереси:
Управління інвестиційною діяльністю підприємств, антикризове управління, державна інвестиційна політика, методи інноваційного менеджменту.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача:
Стажування в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (2010 р.).

У липні 2012 р. пройшов стажування та одержав сертифікат за програмою курсів «SAP TERP10 – Інтеграція бізнес процесів»: «SAP Certified – Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5» (Certificate ID: 0009742552. Certified on: July 24, 2012).

Автореферат дисертації:
Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).”. К., 2008. 14 с.

Основні наукові праці:
Загальна кількість наукових праць та навчально-методичних праць – 41, з них наукових – 35, у колект. монографіях – 3, наукових статей у фахових виданнях України – 22, статей у міжнародних наукометричних базах – 9 (зокрема Index Copernicus – 4).
Основні наукові та навчально-методичні праці, зокрема присвячені вирішенню актуальних проблем оцінювання вартості капіталу підприємств та ефективності інвестиційних проектів, формування інвестиційних ресурсів підприємств, фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, визначення інвестиційних пріоритетів в умовах глобалізації, інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в Україні, структурної перебудови економіки України, вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств.
Наукові публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, у фахових виданнях:
Кухта П. Особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 161. С. 52–56. (Index Copernicus, RepEc, Ulrich’s Periodicals Directory, фахове видання).
Посібники, підручники з грифом МОН України:
Два розділи у словнику: Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [ за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. 624 с. (з грифом МОНМСУ.).
Керівництво студенткою, яка одержала диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Інвестування» (І. Мельник, 2012 р.), керівництво студентом, який одержав Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (І.Дімов, 2017 р.).
Опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2015 р.).
Виступив рецензентом по дисертаційним роботам 11 аспірантів кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.
Здійснював керівництво науковою роботою понад 200 студентів.

Нагороди та відзнаки:
Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету (2017 р.).
Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в номінації на звання «Кращий куратор 2012–2013 н.р.».
Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за активну участь у роботі комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012 р.).
Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі секції «Інноваційний та інвестиційний менеджмент» у складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році.
Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за творчу співпрацю в організації та проведенні XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016: Економіка».
Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету (2017 р.).
Підготував до участі в олімпіаді переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» (Донецький національний університет економіки і торгівлі, 2012 р.). Здійснював керівництво науковою роботою переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (2017 р.).
Підготовлені під науковим керівництвом П.В. Кухти кваліфікаційні магістерські роботи з менеджменту неодноразово визнано кращими по кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Громадська діяльність:
Відповідальний по кафедрі менеджменту за підготовку номерів наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», а також за підготовку наукових доповідей студентів на секційних засіданнях за напрямом «Менеджмент» щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна. Економіка».