Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна

E-mail: oderkach1@knu.ua

Дата народження: 2 жовтня 1985 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Асистент

Навчання:
У 2009 р. закінчила магістратуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Менеджмент організацій»

2009–2013 рр. – аспірантка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію 26 березня 2013 року на тему «Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Трудова діяльність:

З 2012 р. асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Менеджмент і маркетинг туризмі».

Автореферат дисертації: Давидова О.Г. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. Полтава., 2013. 20 с.

 Основні наукові праці:

 1. Давидова О. Г. Сутність факторів мікросередовища, що впливають на інноваційну діяльність рекреаційних підприємств // Управління розвитком. 2008. № 9. С.41–43.
 2. Давидова О. Г. Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю.І. Єханурова, А. В. Шегди. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010. № 21. С.323–330.
 3. Давидова О. Г. Особливості розвитку рекреаційної індустрії в Україні // Менеджмент.  № 13.  С. 152–164.
 4. Давидова О. Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 6 (109). С. 64–69.
 5. Давидова О. Індустрія гостинності у контексті проведення Євро-2012 // Вісник КНУ. Економіка. К. :ВПЦ “Київський університет”, 2011. № 121–122. С. 44–48.
 6. Давидова О. Г. Особливості інноваційних процесів у сфері туристичних послуг // Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 12 (115). С. 92–95.
 7. Давидова О. Г. Туристичний кластер як фактор конкурентоспроможності регіонів України // Науковий вісник ПУЕТ. Економічні науки, 2011. № 6. С. 337–341.
 8. Давидова О. Г. Інноваційна діяльність рекреаційних підприємств як об’єктуправління // Проблеми науки : міжгалузевий наук.-практ. журнал. К. :КиївЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ, 2011. № 8. С. 2–6.
 9. Davydova O. Methods of direct and indirect influence of the state on tourism in Ukraine // International scientific-practical seminar “ Ukraine-EU-CZECH republic: current status and future trends” : Херсон-Прага : Вишемирський В. С., 2011. С. 31–34.
 10. Давидова О. Г. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 136. С. 65–68.
 11. Давидова О. Г. Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності: світовий досвід // Ефективна економіка, 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1480.
 12. Давидова О. Г. Особенности формирования государственной политики развития туристической деятельности в Украине // Экономика. Управление. Право: научно-практ. журнал. М. : Изд-во ИНГН, 2012. № 1 (25). Ч. 1. С.28–31.
 13. Давидова О. Г., Степанова A.A. Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. № 6. С.24-31.
 14. Davydova О., Stepanova Trends of investment processes in tourist sector of Ukraine // Journal L´Association 1901 “SEPIKE”. Norderstedt, Deutschland, 2013. Р.98-102.
 15. Давидова О. Г. Инструменты государственного регулирования развития туристической деятельности в Украине // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука. С.56 – 60.
 16. Давидова О. Г. Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 153. С. 22–26.
 17. Давидова О. Г. Державно-приватне партнерство у розвитку туристичної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. № 29. Ч.1. C. 314–320.
 18. Давидова О. Г. Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для визначення туристичної привабливості країни // Формування ринкової економіки в Україні. № 31. Ч. 1. C. 181–186.URL: http://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/031_1_2014/Rorm_Rynk_Econ_31_1_2014.pdf.
 19. Давидова О. Г. Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № С. 65–70.
 20. Stepanova , Davydova О. Clustering as a system of innovative strategies of the national economy development // Journal L´Association 1901 «SEPIKE». Norderstedt, Deutschland, 2014. Р. 205–209.
 21. Stepanova , Davydova О. Modern risks tourism industry in Ukraine // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. Р. 350-356.
 22. Давидова О. Г. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. №7(172). С. 65–69.
 23. Давидова О. Г. Методи оцінювання туристичної привабливості регіонів країни // Економіка і соціум, С. 97–107.
 24. Stepanova , Gorbas` I., Davydova О. The innovative teaching methodologies in the modern educational paradigm // Journal L´Association 1901 «SEPIKE» . Norderstedt, Deutschland, 2016. Р. 138–143.
 25. Stepanova , Davydova О. Distance education as one of the innovative studying methods // Формування ринкової економіки в Україні. № 37. Ч.2. С. 194-197.
 26. Stepanova A., Gorbas` I., Davydova О. Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of “MRIYA AGRO HOLDING” LLC.) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014. № 2 (23). С. 14-22.
 27. Любіцева О.О., Давидова О.Г. Маркетинг в туризмі: практикум. К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. 256 с.