Історія кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(до відзначення 77 річниці відкриття економічного факультету та

187 річниці заснування

Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності започаткувала своє існування під назвою кафедри економіки народного господарства СРСР. У 1990 р. за ініціативи проф. Д.М. Черваньова кафедра була реорганізована в кафедру економіки та управління науковими дослідженнями та проектуванням. Кафедра була єдиною в українській вищій школі, яка здійснювала підготовку фахівців із вищою освітою у сфері економіки та управління НТП починаючи з 1990 р.

У витоків кафедри стояли видатні науковці, викладачі та адміністратори. Навчальний процес забезпечував професорсько-викладацький склад реорганізованої кафедри: д-р екон. наук, проф. Д.М. Черваньов; канд. екон. наук, доц.: В.Н. Влезько, М.Г. Дражан, І.Д. Олещенко та ін. До викладання авторських курсів та участі в підготовці аспірантів запрошувалися провідні вчені установ НАН України: академіки НАН України І.І. Лукінов, Ю.М. Пахомов; чл.-кор. НАН України Г.М. Добров, В.І. Голіков, Л.К. Безчасний та інші визнані вчені у галузі економічної науки.

У 1992 р. кафедру перейменовано на кафедру інноваційного менеджменту та підприємництва. Колектив кафедри став основою формування лабораторії економічних методів управління науково-дослідними розробками, яка була створена як структурний підрозділ НДЧ Університету, головні науково-дослідні розробки якої пов’язані з тематикою наукової теми, започаткованої проф. Д.М. Черваньовим Результати досліджень лабораторії впроваджувались у навчальний процес і діяльність НДЧ Університету, а також при розробці проєктів законодавчих актів.

У 2001 р. кафедру було перейменовано на кафедру менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Підготовка фахівців здійснювалась за напрямом підготовки «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній і заочній формах навчання. Напрями спеціалізації кафедри, що затверджені МОН України: менеджмент організацій інноваційної діяльності; менеджмент організацій інвестиційної діяльності. З 2007 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на денній формі навчання, причому саме колектив кафедри розробив стандарт підготовки класичними університетами фахівців із вищою освітою за цією спеціальністю.

Нині кафедра здійснює підготовку фахівців із вищою освітою у галузі знань 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» за всіма рівнями вищої освіти за освітніми програмами: ОПП «Менеджмент організацій» (ОС «бакалавр» денна ф.н.), ОНП і ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (ОС «магістр», денна і заочна ф.н.), ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» (ОС “магістр”, денна ф.н.), ОНП «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

МІСІЯ КАФЕДРИ – здійснювати підготовку фахівців із вищою освітою за галуззю знань 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» зі спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» за всіма рівнями вищої освіти, здатних провадити на високому професійному рівні організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, освітню, науково-дослідницьку, консультаційну діяльність в організаціях різних видів економічної діяльності, спроможних конкурувати на ринку праці, формувати у майбутніх фахівців професійні компетентності, уміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє майбутнє і досягати найкращих результатів у професії, ставати лідерами в організаціях.

Сучасне обличчя кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності сформувалося завдяки значним зусиллям багатьох людей і насамперед тих, хто її очолював. Слід зазначити, що всі завідувачі кафедри –це фундаментально ерудовані люди, віддані своїй роботі й колективу, широковідомі в країні та за її межами науковці, організатори і викладачі.

З 1987 р. по 2003 р. кафедру очолював її засновник – доктор економічних наук, професор Черваньов Дмитро Миколайович – людина непростої долі, яка пройшла складний, але цікавий життєвий шлях. У 1961 р. він закінчив механічний факультет КПІ, у 1967 р. – економічний факультет Вечірнього університету м. Києва, потім – аспірантуру економічного факультету Київського університету. В Університеті Д.М. Черваньов пройшов шлях від аспіранта до декана економічного факультету. Дмитро Миколайович підготував чотирьох докторів і 25 кандидатів наук у галузі економічних наук, заснував у 1996 році Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і був його незмінним директором упродовж 16 років. Результати досліджень професора Д.М. Черваньова опубліковані у понад 260 науково-методичних працях, у т.ч. 17 монографіях та 22 підручниках і навчальних посібниках із грифом МОН України.

Під керівництвом проф. Д.М. Черваньова на кафедрі було започатковано науковий напрям досліджень актуальних проблем економіки та управління НТП, наслідком якого стало створення наукової школи «Дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації», яка є авторитетною і визнаною в Україні та країнах СНД. Саме у межах наукової школи було створено і кафедру інноваційного менеджменту та підприємництва (менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності), і лабораторію економічних методів управління науковими дослідженнями й розробками Міністерства освіти УРСР. При кафедрі були створені також малі підприємства організаційно-економічних та управлінських досліджень «Оргекодосвід», «Кафедра», перший Індустріальний коледж зі спеціалізації «Інноваційний менеджмент». У межах наукової школи проф. Д.М. Черваньова захищені 10 докторських та 30 кандидатських дисертацій у галузі економічних наук з актуальних проблем економіки та управління НТП. Cеред представників школи: д.е.н., професори Альфред Еппе, Вольганг Лойпольд, Н.П. Гончарова, І.Ю. Єгоров, О.І. Жилінська, Г.І. Калитич, П.В. Мельник, О.С. Редькін, А.О. Старостіна, А.В. Шегда, В.І. Щелкунов; д.е.н. М.В. Ситницький; к.е.н., доценти О.В. Бобирєва, В.З. Бурчевський, О.О. Герасименко, І.М. Горбась, О.Г. Деркач (Давидова), М.Г. Дражан, А.О. Касич, П.В. Кухта, І.Ф. Марченко, І.О. Нетреба, Т.С. Овчаренко, Л.А. Оліх (Шаповалова), Т.В. Пащенко, В.Ю. Святненко, Н.П. Шморгун; к.е.н. Г.І. Аксьом, І.В. Андрусяк (Оробець), А.М. Букало, А.А. Денисенко, Л.Я. Золотаревська, М.О. Канаєва, А.О. Полторацька (Вікулова), Т.Е. Петровська, Д.В. Чеберкус, А.В. Чорний, О.В. Чулак, М.В. Шингур; доктор філософії з менеджменту Д.В. Дацькова. Результати досліджень наукової школи опубліковані у понад 1000 наук. праць. Загальна кількість наукових публікацій кафедри становить понад 3000 робіт.

На відзначення внеску Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д.М. Черваньова у розвиток економічного факультету та з нагоди святкування 70 річниці його заснування відкрито іменну аудиторію – аудиторію 909 імені професора Д.М. Черваньова.

З 2003 р. кафедру менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності очолював доктор економічних наук, професор В.А. Євтушевський – випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1977 р.), в якому він пройшов шлях від студента, аспіранта до професора і завідувача кафедри. Він захистив кандидатську (1984 р.) та докторську (1997 р.) дисертації. В.А. Євтушевський – визнаний фахівець з економіки довкілля, реструктуризації підприємств, антикризового та корпоративного управління в Україні та за кордоном, він є автором понад 160 наукових праць. В.А. Євтушевський успішно поєднував наукову та громадську роботу. Під його науковим керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Він був членом Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членом редколегії чотирьох наукових фахових журналів. Протягом п’яти років був членом комісії ВАК України, членом комісії ДАК Міністерства освіти і наук МОН України, мав відзнаки своєї праці від Уряду країни, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протягом десяти років (2011–2020 рр.) кафедру очолювала доктор економічних наук, професор О.І. Жилінська. Усе науково-викладацьке життя Оксани Іванівни пов’язане з кафедрою, економічним факультетом та Університетом. У 1992 р. О. І. Жилінська закінчила з відзнакою економічний факультет Університету, у 1996 р. – аспірантуру кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Університету; протягом 1997–1999 рр. – асистент, із 1999 р. – доцент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Університету. У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації»,
з 2018 р. дотепер – професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; у 2020–2021 рр. – проректор з наукової роботи Університету; з 2016 р. – заступник голови Науково-методичної підкомісії зі спец. 073 «Менеджмент» НМК №5 з бізнесу, управління та права МОН України; співрозробник стандартів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» підготовки за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями освіти.

Із 2015 року Оксана Іванівна Жилінська входить до складу Наукової ради МОН України за секцією «Економіка»; у 2019–2021 рр. – вчений секретар Наукової ради МОН України (секція «Економіка»);  у 2021 р. обрана Головою секції «Економіка» Наукової ради МОН України.

О.І. Жилінська – Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нагороджена Почесними грамотами МОН України. Оксана Іванівна – учениця Д. М. Черваньова, відомий представник і послідовник його наукової школи. Серед наукових інтересів: проблеми розвитку науково-технічної діяльності в умовах глобалізації, державна науково-технічна та інноваційна політика, проблеми розвитку вищої освіти та дослідницьких університетів, розвиток менеджменту організацій. Під її науковим керівництвом було підготовлено двох докторів і тринадцять кандидатів економічних наук, одного доктора філософії з менеджменту. О.І. Жилінська – головний ініціатор та науковий керівник держбюджетної НДР «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» (номер ДР 0119U100324).

Вагомий доробок здійснено Оксаною Іванівною у реалізацію проєкту «Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку», який було ініційовано ГО «ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ РУХ ГРОМАДЯНИН» за участі провідних вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, НУ «Києво-Могилянська академія», НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного університету біоресурсів і природокористування. Д.е.н. Жилінська О.І. виступила співрозробником і науковим редактором видання «Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку».

Із листопада 2020 р. кафедру очолює доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник економічного факультету  М. В. Ситницький – послідовник наукової школи проф. Д.М. Черваньова. Під науковим керівництвом О.І. Жилінської у 2019 р. Максим Васильович захистив докторську дисертації на тему: «Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика».

М. В. Ситницький – науковий керівник міжнародного проєкту Британської Ради «Творча іскра: Програма вищої освіти з підприємництва», міжнародного проєкту «Розвиток мережі інноваційної економіки у дослідницьких університетах Вишеградської групи» (2020–2021 рр.), виконавець проєкту «Національний центр розвитку креативного підприємництва», згідно з яким в Університеті в партнерстві з Кінгстонським університетом Лондона (Велика Британія) створюються додаткові умови для розвитку й підтримки інноваційних проєктів у галузі підприємницької діяльності (комплексну реалізацію проєкту гарантує Британська Рада).

Провідні працівники кафедри залучені до реалізації грантового проєкту «Формування інноваційного потенціалу в українських МСП та посилення співпраці з європейськими МСП», забезпечують виконання держбюджетної теми «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» (реєстраційний номер 0119U100324), міжфакультетської бюджетної теми Університету «Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій і формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України» (реєстраційний номер 0118U001124).

За роки існування кафедрою менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності підготовлено понад 3000 фахівців з менеджменту, здійснено 25 випусків бакалаврів менеджменту (від першого у 1998 р.), 11 випусків спеціалістів зі спец. «Менеджмент організацій», 23 випуски магістрів менеджменту (від першого у 1998 році – 23 випуски за спеціалізацією «Менеджмент організацій» / «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної ф.н., а також 12 випусків за спеціалізацією «Менеджмент інноваційної діяльності» денної ф.н.), один випуск за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» підготовки докторів філософії.

Із 1992 року на кафедрі ведеться підготовка аспірантів і докторантів. Успішну аспірантську підготовку із захистами дисертацій кандидата економічних наук на кафедрі завершили такі викладачі кафедри та економічного факультету: В.Ю. Святненко, О.І. Жилінська, О.О. Герасименко, А.П. Дука, Н.В. Бутенко, Т.С. Овчаренко, Л.А. Оліх (Шаповалова), К.В. Ковальська, П.В. Кухта, М.В. Ситницький, І.О. Нетреба, І.М. Горбась, О.Г. Деркач (Давидова), Л.В. Пащук, А.О. Полторацька (Вікулова), І.П.Тимченко, а також у різні періоди викладачами кафедри були випускники аспірантури, кандидати економічних наук М.В. Шингур, М.О. Канаєва, Т.Е.Петровська, О.В. Чулак.

Нині кафедра забезпечує викладання понад 60 курсів і спецкурсів фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки фахівців із вищою освітою за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Знаменною подією у житті кафедри та економічного факультету загалом стали організація і проведення ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012 р.) та спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2013 р.), ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (2015, 2016, 2017 рр.).

Високий рівень якості підготовки фахівців з менеджменту засвідчують наукові досягнення студентів, які брали активну участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів; багаторазово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з менеджменту організацій і адміністрування, стратегічного управління, посідали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з інших спеціальностей та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, продовжили своє навчання в університетах провідних країн світу, в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вихованці кафедри здобували перемогу в конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва, призові місця на міжнародній олімпіаді з бізнесу та менеджменту у Білоруському державному університеті (м. Мінськ, Білорусь), ставали фіналістами Всесвітнього конкурсу інноваційних маркетингових проєктів L’Oréal Brandstorm у м. Парижі, що сприяло їх працевлаштуванню у провідних компаніях України і світу.

Свідченням досягнень кафедри у професійній підготовці майбутніх фахівців стали високі результати участі у програмах міжнародного обміну студентів з європейськими університетами, зокрема: Університет Нурланда (м. Буде, Норвегія); Glion Institute of Higher Education (Switzerland); Університет Барселони (Іспанія); ISM Університет менеджменту (м. Вільнюс, Литва), Університет Масарика (м. Брно, Чехія).

Посиленню практичної спрямованості підготовці фахівців сприяють активні зв’язки з роботодавцями. На кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності налагоджена тісна співпраця із провідними українськими компаніями та організаціями: Торгово-промисловою палатою України, корпорацією «ТСМ Груп», агрохолдингом «Мрія», ТОВ «Лореаль Україна», консалтинговою компанією «Технології Управління Спайдер Україна», ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «ГоуАйТі», ТОВ «Фішки.ua» та ін.

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot