Засадний Богдан Андрійович

Дата народження – 11 лютого 1978 року

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада –доцент, в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту

Вчене звання – доцент

 Навчання: 

1995-2000 рр. – студент обліково-економічного факультету Київського національного економічного університету

2000-2003 рр. – аспірант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств»

2015-2018 рр. – докторант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Трудова діяльність:

2003-2010 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2010-2011 рр. – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2011-2015 рр., 2018 2019рр. – в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2019 р. – по теперішній час –завідувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченкам

 Наукові інтереси:

Розробка наукових проблем методології, методики та організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю діяльності підприємств в умовах евроінтеграційних процесів та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.

 Стажування:

2012 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності». Проект виконувався компанією «Ernst  and Young» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» ( м. Київ)

2012 р. – сертифікований курс вивчення та практичного застосування інформаційної системи SAPERP6.0 модуль «Фінансовий облік» ( м. Київ)

2012 р. – сертифікований курс використання прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України. Редакція 1.2» ( м. Київ)

2014-2018 рр. – стажування в рамках проекту Центру реформ фінансової звітності Світового Банку для освітян-практиків у галузі обліку і аудиту «Освіта можливостей: підтримка університетів країн Східного партнерства у досягненні високої якості викладання» (Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь).

2016 р. – стажування за програмою Світового Банку «МСФЗ для малого та середнього бізнесу» (Відень, Австрія).

2017 р. – сертифікаційний курс АССА з підготовки міжнародної фінансової звітності DipIFR (м. Київ).

 Основні праці:

Автор та співавтор 60 наукових та навчально-методичних праць загальним обсягом 57,73 друкованих аркуша, з них 1 одноосібний навчальний посібник, 3 монографії, у тому числі одна одноосібна та 2 – у співавторстві, 25 статей у фахових виданнях, 3 статті іноземною мовою.

 Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Засадний Б.А. Тематика та методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів спеціальності «Облік і аудит». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 14 с.
 2. Ловінська, Л.Г., Канцуров О.О., Засадний Б.А. та ін. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності:монографія.-К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2013.- 293с.
 3. Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.-К.:Видавництво «Кондор», 2015.- 248с.
 4. Мельник Т.Г., Швець В.Г., Засадний Б.А. та ін. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: монографія. К.:Видавництво «Кондор», 2017.- 226 с.
 5. Засадний Б.А. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в умовах застосування МСФЗ: монографія. К.:Видавництво «Кондор», 2018.- 304 с.

 

Наукові статті

Статті в наукометричних базах (IndexCopernicus, EBSCO тощо)

 1. Zasadnyi B. Analysis of the Implementation of International Financial Reporting Standards by Countries with Economies in Transition // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. – 2013. – № 9(150).– С.94-98. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/2857(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 2. Засадний Б.А.Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. -№ 10(163). – 2014.– С. 17-22. http://papers.univ.kiev.ua/issue/ekonomika/zasadnyi-b-accounting-policies-of-companies-in-the-framework-of-ifrs_12364(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 3. Засадний Б.А. Формування облікової політики підприємства щодо пов’язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. №10 (175). – 2015р. – С.24-30. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/3889(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 4. Засадний Б.А. Соціальні принципи в управлінні підприємницькою діяльністю //Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – №1(5). – 2016р. – С. 148-154. http://www.msu.edu.ua/visn/?p=2189&lang=uk(РИНЦ). − (Мукачівський державний університет, Україна).
 5. Засадний Б.А. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. №9 (186). – 2016р. – С.22-30. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/7935(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 6. Засадний Б.А.Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Електронне науково-фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету. – №7. – 2016. http://economyandsociety.in.ua/(IndexCopernicus). − (Мукачівський державний університет, Україна).
 7. Засадний Б.А. Особливості облікового забезпечення системи управління підприємством // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №4(11). – 2016. – С. 61-64. http://elibrary.ru/item.asp?id=26508796(РИНЦ). – (Східноукраїнський інститут економіки та управління, Україна).
 8. Засадний Б.А. Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: МЕВ. – 2017. – №14.- Ч1.- С.111-115 (IndexCopernicus). (Ужгородський національний університет, Україна)
 9. Засадний Б.А. Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ // Фаховий науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» №2 (45). – 2018. – С.128-132 (IndexCopernicus).

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Засадний Б.А. Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Випуск 28, том 1. – 2013р. – С. 255-261 http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2013_28/zb28_33.pdf− (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 2. Засадний Б.А. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – №17. – 2016. – С. 146-149 http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/1/40.pdf(Херсонський державний університет, Україна).
 3. Засадний Б.А. Комплексна оцінка якості облікової інформації // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. – №11. – 2016. http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2221-zasadnij-b-a-kompleksna-otsinka-yakosti-oblikovoji-informatsiji(Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Україна).
 4. ZasadnyiB. The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting System to IFRS // Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». – №3. – 2016. – С. 30-36. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bses_2016_3_25(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Україна).
 5. Засадний Б.А. Особливості облікового забезпечення системи управління підприємством // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №4(11). – 2016. – С. 61-64. http://elibrary.ru/item.asp?id=26508796(Східноукраїнський інститут економіки та управління, Україна)
 6. Zasadnyi B. Methodology for Assessing the Impact of IFRS on the Company’s Financial Position // Науковий фаховий журнал «Бізнес Інформ». – №6. – 2018. – С.52-58. (Харків, Україна).
 7. Засадний Б.А.Взаємодія компонентів внутрішнього контролю відповідно до концепції COSO // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».- Вип. 31. – 2018. – С.74-80 (Херсонський державний університет, Україна)

 

Тези наукових та науково-практичних конференцій

 1. Засадний Б.А. Вплив державних інституцій на формування облікової політики підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». – 2016. – С.63-64. (Словаччина).
 2. Засадний Б.А. Соціальна відповідальність в управлінні підприємницькою діяльністю // ХІV Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація». – Національна академія статистики, обліку та аудиту. – 2016. – С. 197-200. (Україна).
 3. Засадний Б.А. Вплив якісних характеристик на корисність облікової інформації // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток». – 2016. – С. 8-11. (Україна).
 4. Засадний Б.А. Особливості методики оцінки якості облікової інформації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення». – 2016. – С. 107-110. (Україна).
 5. Засадний Б.А. Суб’єкти процесу формування облікової політики в Україні // Збірник матеріалів         Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прогнозування та моделювання соціально-економічних    процесів сьогодення». – Київський економічний науковий центр. – 2017. С. 93-96. (Україна).