Склярук Ірина Петрівна

Дата народження: 29 травня 1984 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – асистент

 

Навчання:

2001-2004 рр. – студентка Уманського агротехнічного коледжу, спеціальність «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем».

2004 – 2010 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка,економічного факультету за спеціальністю «Облік і аудит».

2010-2013 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості)».

 Трудова діяльність:

З вересня 2013 р. по теперішній час – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Наукові інтереси:

Вивчення та розробка наукових проблем методології, методики та організації управлінського обліку та контролінгу діяльності суб’єктів господарювання.

 Стажування:

 1. 05.2018 р. –Тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». (Організатори: Компанія ЕY в Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва»).
 2. травень – червень 2018 р. – підвищення кваліфікації в рамках міжнародної програми «Університетський Альянс SAP» – навчання з програмного рішення для управління малим та середнім бізнесом SAP BusinessOne, що об’єднує кращі світові практики щодо контролю над кожним аспектом діяльності підприємства.
 3. квітень 2018 р. – «Середній заробіток за різних ситуацій» (вебінар ТОВ «МЦФЕР – Україна»).
 4. липень 2018 р. – «Організація і проведення закупівель уповноваженою особою: від ризиків до переваг» (вебінар ТОВ «МЦФЕР – Україна»).
 5. липень 2018 р. – «Неоплачувані відпустки – коли, кому і як надавати» (вебінар ТОВ «МЦФЕР – Україна»).

Основні наукові праці:

Опублікувала 40 наукових праць, у тому числі 16статей у наукових фахових виданнях, 5 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

У наукових фахових виданнях:

 1. Склярук І. Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні / І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4 – С. 26-30 (0,51 друк.арк.).
 2. Склярук І.П. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку / І.П. Склярук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. Вип.130. – С. 69-71 (0,32 друк. арк.). http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/sklyaruk-i-the-theoretical-aspects-for-factor-analysis-of-profitpdf(РИНЦ, IndexCopernicus, EBSCO).
 3. Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі / І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 10 – С. 36-44 (0,69 друк. арк.).
 4. Склярук І.П. Чинники впливу на модель розподілу прибутку підприємства / І.П. Склярук // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 27 ч. 3. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 42-46 (0,25 друк. арк.).
 5. Гура Н., Склярук І. Проблеми формування собівартості та порядок її відображення в податковій звітності / Н.Гура, І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11- С. 6-13 (0,64 друк. арк., авторський внесок – 0,42 друк. арк.).
 6. Склярук І.П. Організаційно-інформаційна модель управління прибутком підприємства / І.П. Склярук // Економічний форум. – 2011. – № 3 – С. 302-309 (0,41 друк.арк.).http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ekfor/2011_3/42.pdf
 7. Склярук І.П. Дивіденди: особливості виплати та оподаткування / І.П. Склярук // Культура народовПричерноморья. – 2012. – № 234 – С. 114-116 (0,31 друк. арк.).

http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/59373/33-Sklyaruk.pdf?sequence=1

 1. Склярук І.П. Організація обліку прибутку підприємства: питання облікової політики та документування / І.П. Склярук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 3(61). – С. 169-174 (0,67 друк. арк.). http://ven.ztu.edu.ua/article/view/44086
 2. Склярук І.П. Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України / І.П. Склярук // Статистика України. – 2012. – № 4 . – С. 68-73 (0,44 друк.арк). https://ukrstat.org/uk/druk/Magazine/2012/4/zm_u.htmhttp://194.44.12.92:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1087/68-73_4%272012%2859%29_Sklaruk.pdf?sequence=1
 • Склярук І.П. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства / І.П.  Склярук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 2(141). – С. 174-181 (0,63 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості /І.П. Склярук// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. Вип.12(153). – С. 94-99. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/153_21.pdf(IndexCopernicus, EBSCO)
 • Ivan Derun, Iryna Sklyaruk. AccountinginWorldandin Ukraine – RetrospectiveApproach. AppliedScienceorPracticalActivity? // JournalofAppliedEconomicSciences. – 2015. – Volume X, Issue 4(34). – Р. 451-460. https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Derun/publication/282924500_Accounting_in_world_and_in_ukraine_-_retrospective_approach_Applied_science_or_practical_activity/links/5786159608ae3949cf55472a.pdfhttp://www.cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES_summer%204(34)_online.pdf– (SpiruHaretUniversity, Romania) (SCOPUS).
 • Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: монографія /За загальною редакцією Мельник Т.Г.-К: Кондор-Видавництво, 2017.-226 С. (с. 35-41).
 • Дерун І.А., Склярук І.П. Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні / Фінанси України № 4(257) 2017. – С.104-120.
 • Склярук І.П., Данильченко Т.А. Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку // Науковий журнал «Молодий вчений» № 5(45) травень, 2017 р.-С.733-737. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible,IndexCopernicus).
 • Дерун І. А., Склярук І. П. Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, грудень 2018. № 11(39). С. 163–170

 В інших виданнях:

 • Склярук И.П. Разнообразие форм отчета о прибыли и убытках в международнойпрактике / И.П. Склярук // Материалымеждународнойнаучно-практическойконференции [«20 лет мира и созидания: становление и развитиебухгалтерскогоучета и аудита в Республике Казахстан»]. – Караганда, 2011. – С. 144-147 (0,21 друк. арк.).
 • Iryna P. Sklyaruk HarmonizationofAccountingofEnterprises’ IncomeandExpenses IFRS / Iryna Sklyaruk // EuropeanResearcher. – 2012. – vol.(19), № 4 April. – Р. 371-378 (0,66 друк. арк.). http://www.erjournal.ru/journals_n/1334773183.pdf(РИНЦ, ICDS).
 • Sklyaruk Thecomparativeanalysisoftaxsystemsof Ukraine andforeigncountries / Iryna P. Sklyaruk // Scientificenquiryinthecontemporaryworld: theoreticalbasicsandinnovativeapproach: researcharticles – vol. 6. Economics. – 2012. – Р. 95-98 (0,36 друк. арк.).
 • Iryna Sklyaruk.  EssenceandClassificationofEnterpriseExpenses / I. Sklyaruk.    // Materialy VII Miedzynarodoweynaukowi-praktyczneykonferencji [“Nauka I inowacjia-2011”] Volume 3. Ekonomicznenauki.: Przemysl. Nauka I studia.- Р. 13-15 (0,15 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Еволюція сутності прибутку / І.П. Склярук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права] (23-24 лютого 2011р.) / М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – С. 193-194 (0,09 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Моделі розподілу прибутку підприємств / І.П. Склярук // Материали за 7-ма международнаянаучна практична конференция [«Ключовивъпроси в съвременната наука»]. – 2011. Том 10. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 39-41 (0,13 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Податкові різниці в контексті Податкового кодексу України / І.П. Склярук// Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»] (Черкаси, 18-20 травня 2011р.): в 3т. Т.1 Облік, фінанси і оподаткування / Відп. ред. В.М. Яценко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 94-96 (0,13 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Деякі питання амортизації в обліку податку на прибуток / І.П. Склярук // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції [«Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України»] (27-28 жовтня 2011р.). – Тернопіль, 2011. – С. 268-270 (0,11 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Особливості формування собівартості суб’єктами господарювання відповідно до податкового законодавства / І.П. Склярук // Матеріали ХІ-оїvіжнародної науково-практичної конференції [«Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої економіки»] / ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк. – 2011. – С. 439-441(0,12 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Сумнівна (безнадійна) заборгованість як складова податкової декларації з податку на прибуток підприємства / І.П. Склярук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів [«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»] (2 грудня 2011р.) / відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – C. 454-456 (0,17 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Декларація з податку на прибуток: деякі аспекти нововведень / І.П. Склярук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції [«Актуальні питання сучасної економіки»] (23 грудня 2011). – Умань: видавець «Сочінський», 2011. Ч. 2. – С. 118-120 (0,14 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства /І.П. Склярук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2012)»] (Чернівці, 28-31 березня 2012 р.) / У 2 частинах. Ч.1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – С. 279-280 (0,08 друк. арк.).
 • Склярук І.П. Звітність за МСФЗ: переваги та недоліки / І.П. Склярук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління»] (Судак, 1-3 червня 2012р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 256-258 (0,06 друк.арк.).
 • Склярук И. Особенностиформированияинфраструктуры фондового рынка // Международнаянаучнаяконференция «Роль инвестиций в развитиицифровойэкономики в контексте финансовойглобализации», посвященной 25-летию основанияМолдавскойЭкономическойАкадемии 22-23 декабря 2016 г., г.Кишинев С.232-233.
 • Склярук І.П., Сазонська А.О. Особливості діяльності будівельних організацій та їх вплив на бухгалтерський облік // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»] (Полтава, 1 грудня 2018 р.): у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД,2018. – Ч.3. – С.36-39.