Мисака Ганна Вікторівна

Дата народження – 16 травня 1976 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада –доцент кафедри обліку та аудиту

Вчене звання – доцент

Навчання:

1993-1998 рр. – студентка Донецького державного комерційного інституту, факультет «Облік і аудит», де здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом з відзнакою).

1998-2002 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія».

Трудова діяльність:

2000-2005 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З грудня 2005 р.– по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.У 2002-2003 рр. обіймала посаду заступника декана з організаційно-методичного забезпечення практик.

 Наукові інтереси:

Розробка наукових проблем методології бухгалтерського обліку та розширення аналітичного потенціалу фінансової звітності компаній в умовах інноваційної економіки та глобалізації.

Стажування:

2012 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності». Проект виконувався компанією «ErnstandYoung» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)

2017 р. – стажування в галузі банківської справи, бухгалтерського обліку та фінансової звітності банківських установ, курс «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України». Проект виконувався Національним банком України (м. Київ)

2018 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». Проект виконувався компанією «ErnstandYoung» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)

2018 р. – тренінг SAPBusinessOne(TB1000 – Logistic, TB1100 – Finance, TB1200 ImplementationandSupport) (м. Київ)

Основні праці:

Автор та співавтор 77 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручника, 4 навчальних посібника з грифом МОН, понад 30 статей у фахових виданнях, 1 стаття іноземною мовою у виданні, яке індексується в наукометричній базі Scopus.

Author Identifier Number Scopus: 57204425940

ResearcherID, Web of Science: I-1249-2018 

Підручники, навчальні посібники:

 1. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік:посіб. – К.: АПСВ, 2006. – 212 с.
 2. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік:навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400 с.
 3. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с.
 4. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 791 с.
 5. Фондовий ринок: Підручник: у 2 кн. — Кн. 2 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2016. – 686 с.
 6. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2017. – 718 с.

Наукові статті

Статті в наукометричних базах (Scopus, IndexCopernicusта ін.)

 1. Derun I., Mysaka, H. Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation. Journal of International Studies. 2018. Vol. 11. Nr. 3. P. 112-123. https://www.jois.eu/?450,en_stakeholder-perception-of-financial-performance-in-corporate-reputation-formation(Scopus)–(Centre of Sociological Research, Poland)

DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-3/10

 1. Мисака Г.В., Дерун І.А. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії. Економіка України . 2018. № 5. С. 35-48.

http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=news&&newsid=110254(Index Copernicus, GoogleScholar, Open Academic Journal Index) – (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна)

 1. 3. Мисака Г.В., Дерун І.А. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності. Фінанси України . 2018. № 3. С. 116-128. http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4503&lang=uk(IndexCopernicus, GoogleScholar) – (ДННУ «Академія фінансового управління», Україна)
 2. 4. Мисака Г.В., Шмідт А.О. Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ. // Бізнес Інформ. 2015. №2(445) С.288-296. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_02_0&lang=ua&stqa=46(IndexCopernicus, GoogleScholar, OpenAcademicJournalIndex, РИНЦ) − (ВД «Інжек», Україна).
 3. 5. Мисака Г.В. Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013.Випуск 10 (151). C.97-100. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/2926(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/21

 1. 6. Мисака Г.В., Лановенко В.М.Особливості факторного аналізу собівартості продукції. // НТЗ Комунальне господарство міст. 2013. №108. С.318-324. http://eprints.kname.edu.ua/32863/1/318-324%20Мисака%20ГВ.pdf(Google Scholar, WorldCat (OAIster), Directory of Open Access Journals (DOAJ) − (Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова, Україна)
 2. Мисака Г.В., Головко І.В. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. Випуск 130. C.34-38.http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/5778(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 3. Мисака Г.В., Головко В.І. Теоретико-методологічні засади складання фінансової звітності в умовах інфляції. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 2011. Випуск 2 (58). С.41-51.

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2011_2.pdf(РИНЦ, IndexCopernicus) − (Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Україна).

 1. Мисака Г.В., Головко В.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2010. Випуск 118. С.5-9. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/6407(IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 2. Мисака Г.В., Головко В.І. Економічний аналіз грошових потоків у підвищенні ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 2010. Випуск 1 (53). С.55-72.

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2010_1.pdf(РИНЦ, IndexCopernicus) − (Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Україна).

 1. Мисака Г.В. Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2009. Випуск 112. С.65-68. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/6633 (IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 2. Мисака Г.В. Фінансова звітність емітентів в інформаційному забезпеченні діяльності учасників фондового ринку. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2009. Випуск 109. С.29-32. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/6775 (IndexCopernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Мисака Г.В., Данильченко Г.М. Теоретико-організаційні засади підвищення ефективності проведення судово-бухгалтерської експертизи. // Луцький національний технічний університет. Економічний форум. 2011. №2. С.430-435.
 2. Мисака Г.В. Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. 2007. Випуск 12. С. 369-380.
 3. Мисака Г.В. Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2007. Випуск 92. С. 15-17.
 4. Мисака Г.В., Дука А.П. Застосування концепції інтегрованого ризик-менеджменту у дослідженні ризиків інвестиційної діяльності. // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. 2007. Випуск 6 (73). С. 93-98.
 5. Мисака Г.В., Дем’янюк Л.М. Методичні засади обліку залучення іноземних інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. 2007. Випуск 10 (73). С. 73-78.
 6. Мисака Г.В. Облік факторингових операцій в банках // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 2006. Випуск 4 (37). С. 83-93
 7. Мисака Г.В.Облікові аспекти управління кредитним ризиком банку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 2006. Випуск 2 (35). С.110-119.
 8. Мисака Г.В.Особливості оподаткування та обліку факторингових операцій // Облік і фінанси АПК. – 2005. №11. – С. 109-116.

Тези наукових конференцій:

 1. Мисака Г.В. Роль конвергенції облікових систем в активізації світового фондового ринку. // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 29-30.10. 2015р. Режим доступу: http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/21102015/zbirnuk.pdfC160-163
 2. Мисака Г.В. Формування концепції обліку та оцінки резерву під кредитні ризики банків в умовах кризи. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційноїінфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» Національний університет «Львівська політехніка» , Львів, 14-16.05. 2015р. Режим доступу: http://old.lp.edu.ua/fileadmin/INEM/EkonomInvest/konferencija_2015/EPI-2015_ostatochne_01.pdfС.242-243
 3. Мисака Г.В. Регулювання фондового ринку в умовах кризи: досвід США. // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сполучені Штати Америки в сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство». Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 15.05. 2015р. C.179-186.
 4. Мисака Г.В. Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 30-31.10. 2014р. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/GS/20102014/zbirnuk.pdf. С.130-133
 5. Мысака А.В. Тактика и стратегия институционального регулирования фондового рынка в условиях кризиса. // Материалы XVIII Межвузовской научно-практической конференции “Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы”, 6 февраля 2014 года, г.Гомель – С.108-110.