Мисака Ганна Вікторівна

Дата народження – 16 травня 1976 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – доцент

Навчання:

1993-1998 рр. – студентка Донецького державного комерційного інституту, факультет «Облік і аудит», де здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом з відзнакою).

1998-2002 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія».

Трудова діяльність:

З 1.09.2000 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах асистента, доцента кафедри обліку та аудиту економічного факультету. Обіймала посаду заступника декана з організаційно-методичного забезпечення практик.

Викладає курси:

«Бухгалтерський облік» – курс присвячено вивченню теоретико-методичних засад організації та ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності в Україні в умовах ринкових відносин.

«Облік у банках» – курс присвячено вивченню теоретичних, нормативних та методичних особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку основної діяльності банківськими установами в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні публікації:

Опублікувала 67 наукових та методичних робіт, присвячених проблемам обліку, аналізу та звітності.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Фондовий ринок: Підручник : у 2 кн. — Кн. 2 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2016. – 686 с.
 2. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 791 с.
 3. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с.
 4. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400 с.

Наукові статті:

 1. Мисака Г.В. Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ. / Г.В. Мисака, А.О. Шмідт // Бізнес Інформ. – 2015. – №2 (445) – С.288-296.
 2. Мисака Г.В. Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем. / Г.В. Мисака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2013.– Випуск 10 (151). – C.97-100.
 3. Мисака Г.В. Особливості факторного аналізу собівартості продукції. / Г.В. Мисака, В.М. Лановенко // НТЗ Комунальне господарство міст. – 2013. – 108. – С.318-324. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32863/1/318-324%20Мисака%20ГВ.pdf
 4. Мисака Г.В. Теоретико-методологічні засади складання фінансової звітності в умовах інфляції. / Г.В. Мисака, В.І. Головко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – 2011. – Випуск 2 (58). – С.41-51.
 5. Мисака Г.В. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції. / Г.В. Мисака, І.В. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011.– Випуск 130. – C.34-38.
 6. Мисака Г.В. Теоретико-організаційні засади підвищення ефективності проведення судово-бухгалтерської експертизи. / Г.В. Мисака, Г.М. Данильченко // Луцький національний технічний університет. Економічний форум. – 2011. – №2. – С.430-435.
 7. Мисака Г.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми. / Г.В. Мисака, В.І. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010.– Випуск 118. – С.5-9.
 8. Мисака Г.В. Економічний аналіз грошових потоків у підвищенні ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. / Г.В. Мисака, В.І. Головко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – 2010. – Випуск 1 (53). – С.55-72.
 9. Мисака Г.В. Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи. / Г.В. Мисака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2009.– Випуск 112. – С.65-68.
 10. Мисака Г.В. Фінансова звітність емітентів в інформаційному забезпеченні діяльності учасників фондового ринку. / Г.В. Мисака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2009.– Випуск 109. – С.29-32.

Тези наукових конференцій:

 1. Мисака Г.В. Роль конвергенції облікових систем в активізації світового фондового ринку. // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 29-30.10. 2015р. Режим доступу:http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/21102015/zbirnuk.pdf C160-163
 2. Мисака Г.В. Формування концепції обліку та оцінки резерву під кредитні ризики банків в умовах кризи. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» Національний університет «Львівська політехніка» , Львів, 14-16.05. 2015р. Режим доступу:http://old.lp.edu.ua/fileadmin/INEM/EkonomInvest/konferencija_2015/EPI-2015_ostatochne_01.pdf С.242-243
 3. Мисака Г.В. Регулювання фондового ринку в умовах кризи: досвід США. // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сполучені Штати Америки в сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство». Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 15.05. 2015р. C.179-186.
 4. Мисака Г.В. Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 30-31.10. 2014р. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/GS/20102014/zbirnuk.pdf. С.130-133
 5. Мысака А.В. Тактика и стратегия институционального регулирования фондового рынка в условиях кризиса. // Материалы XVIII Межвузовской научно-практической конференции “Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы”, 6 февраля 2014 года, г.Гомель – С.108-110.