Михальська Олена Леонідівна

Дата народження − 14 липня 1989 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада − асистент

 Навчання

У 2006 р. вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра економічних наук за спеціальністю «Облік і аудит».

З жовтня 2012 р. по вересень 2015 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.

З вересня 2015 р. по листопад 2015 р. продовжила навчання в аспірантурі при кафедрі обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва.

У листопаді 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

 Трудова діяльність

Під час навчання пройшла стажування у Citibank, Україна (2009 р.) та здобула практичні  навики на посаді старшого бухгалтера ТОВ Компанія ЮТАС (вересень 2011 р.- жовтень 2012 р.).

З вересня 2015 р. працює асистентом кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси

«Економічний аналіз»,  «Бухгалтерський облік»

Профіль

orcid.org/0000-0003-1921-6293
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=UrpRUUAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Mykhalska

 Основні науково-методичні праці

Навчальний посібник:

 1. Головко І.В. Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики/ І.В. Головко, С.О. Шарманська, О.Л. Михальська// – Навч. посіб. – К. Видавництво «Фенікс», 2016.-528с.

 У наукових фахових виданнях:

 1. Михальська О.Л. Методичні засади обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах в умовах бюджетування / О.Л. Михальська // Культура народов Причерноморья. – 2013. – Вип. 256. – С. 175–179 (0,48 друк. арк.).
 2. Михальська О.Л. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку при бюджетуванні на олійно-жирових підприємствах України / О.Л. Михальська // Культура народов Причерноморья. – 2013. – Вип. 254. – С. 104–107 (0,39 друк. арк.).
 3. Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення / О.Л. Михальська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – Вип. 1(63). – С. 56–59 (0,25 друк. арк.).
 4. Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку / О.Л. Михальська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 1(10). – С. 183–188 (0,29 друк. арк.).
 5. Михальська О.Л. Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах / О. Л. Михальська // Банківська справа. – 2013. – Вип. 9–10. – С. 31–35 (0,35 друк. арк.).
 6. Михальська О.Л. Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах / О.Л. Михальська // Економічний аналіз. – 2014. – Вип. 2 (Том 16). – С. 124–131 (0,69 друк. арк.).
 7. Михальська О.Л. Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах / О.Л. Михальська // Молодий вчений. – 2014. – Вип. 8 (11). – С. 6–9 (0,48 друк. арк.).
 8. Швець В.Г. «Гнучкі» бюджети в системі аналізу процесу бюджетування виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах / В.Г. Швець, О.Л. Михальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 12(153). – С. 114–118 (0,59 друк. арк.).
 9. Михальська О.Л. Маржинальний аналіз поведінки витрат на основі їх розподілу на релевантні та нерелевантні / О.Л. Михальська // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 3. – С.57–65 (0,52 друк. арк.).
 10. Михальська О.Л. Особливості використання методу маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit» (витрати-обсяг-прибуток) на олійно-жирових підприємствах / О.Л. Михальська // Фінанси,облік і аудит: зб. наук. пр. – 2014. Вип. 1(23). – С. 260–269 (0,47 друк. арк.).
 11. Михальська О.Л. Шляхи вдосконалення управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах України / О.Л. Михальська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 6(13). – С. 125–130 (0,4друк. арк.).
 12. Михальська О.Л. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах / О.Л. Михальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 11(164). – С. 39–45 (0,66 друк. арк.).

В іноземних наукових виданнях:

 1. Михальская Е.Л. Учет производственных затрат на масложировых предприятиях в условиях бюджетирования / Е.Л. Михальская // Экономика, управление, инновации: теория, методология и концепция модернизации : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 25 июля 2013 г.). – 2013. – С. 57–62 (0,35 друк. арк.).
 2. Mykhalska O.L. Methodological bases of practical application of production cost management at oil and fat enterprises / О.L. Mykhalska // European Applied Sciences. – 2014. – № 7. – Р. 98–100 (0,58 друк. арк.).
 3. Mykhalska O.L. Oil and fat businesses: composition peculiarities of accounting management of production costs / О.L. Mykhalska // Collections of Materials of the International Scientific Conference Economics, Healthcare and Education in the Moderm World (October 3–8, 2013, Opole, Poland). – 2013. – Р. 56–57 (0,25 друк. арк.).
 4. Mykhalska O.L. Immatriculation of methods of deterministic analysis in terms of indirect evaluation of profibility of an enterprise / O. Mykhalska // «The progressive researches “Science & Genesis»– ed.dep.: Prague (Czech Respublic), 2015. – P. 137–141 (0,63 друк. арк.).
 5. Mykhalska O.L. Flexible budgets in the system of analysis of the production cost budgeting at oil and fat enterprises / O. Mykhalska // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyer “Everythihg in the name of science”, professional scientific publication. – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Respublic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Peterspurg (Russia Federation), 2015. – P. 117–125 (0,66 друк. арк.).

В інших наукових виданнях:

 1. Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирової промисловості (20-річчя аудиту: досягнення, проблеми та перспективи розвитку) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 19–20 квітня 2013 р.). – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 378 с.). – С. 305–306 (0,14 друк. арк.).
 2. Михальська О.Л. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах України // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. (Житомир, 24–25 жовтня 2013 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 145–146 (0,16 друк. арк.).
 3. Головко В.І. Система формування аналітичних показників як база економічного аналізу фінансового стану підприємства / В.І. Головко, О.Л. Михальська, К.М. Березюк // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин : зб. наук. пр. з актуал. проблем екон. наук. – 2014. – С. 88–94 (0,42 друк. арк.).
 4. Михальська О.Л. Методика факторного аналізу витрат в системі управління підприємств олійно-жирової галузі // Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 18 грудня 2013 р.). – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 30–31 (0,11 друк. арк.).
 5. Михальська О.Л. «Гнучкі» бюджети в оцінці діяльності «центрів відповідальності» на олійно-жирових підприємствах // Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 травня 2014 р.). – К., 2014. – С. 12–15 (0,11 друк. арк.).
 6. Михальська О.Л. Метод маржинального анализа «Cost-Volume-Profit» в управление деятельности масложировым предприятием // Актуальні питання економічних наук: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (Львів, 18–19 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 75–77 (0,13 друк. арк.).
 7. Михальська О.Л. Особливості розподілу загальновиробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (Луцьк, 27 червня 2014). – Луцьк, 2014 (0,09 друк. арк.).
 8. Mykhalska O.L. Flexible budgets in the system of analysis of the production cost budgeting // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 30–31 січня 2015 р.). – К. : Київ. екон. наук. центр. – С. 72–74 (0,12 друк. арк.).