Дорош Ніна Іванівна

Дата народження – 30  серпня 1954 р.

Науковий ступінь – доктор  економічних наук

Посада – професор

Сертифікований аудитор України.

Академік Академії економічних наук України.

Навчання

Протягом 1971- 1975 рр. навчалась у Тернопільському фінансово-економічному інституті, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію економіста за спеціальністю «Планування промисловості».  З 1981 по 1986 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі економічного аналізу Московського фінансового інституту, де в 1986 р.  захистила кандидатську дисертацію з теми „Аналіз впливу якості сировини  та її використання на основні показники діяльності підприємств цукрової промисловості” за спеціальністю 08.00.12 – Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності.

Трудова діяльність

З 1975 р. по 1981 р.  працювала інженером – економістом та молодшим науковим співробітником науково – дослідного сектору Тернопільського фінансово – економічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації працювала асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри бухгалтерського обліку та аналізу на підприємствах АПК Тернопільської академії народного господарства. Протягом 1997-2000 рр. перебувала в докторантурі при кафедрі обліку та аудиту економічного факультету  Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. З 2000 р.  працювала доцентом  кафедри обліку та аудиту. У березні 2004 р. захистила докторську дисертацію в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки”  УААН на тему „Методологічні та організаційні аспекти аудиту” за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. З 2004 року працює на посаді професора кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. Вчене звання професора кафедри обліку та аудиту присвоєно рішенням атестаційної колегії МОН України у січні 2006р.

Викладає курси

“Теорія аудиту”, “Методика і організація аудиту”, “Організація бухгалтерського обліку”, “Внутрішньогосподарський контроль”,”Внутрішній аудит у банку”, “Історія бухгалтерського обліку”.

Основні наукові праці

Є автором та співавтором  більше 180-ти  наукових  та навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, 2 підручники та навчальні посібники, зокрема:

 1. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. Монографія./ Н.І. Дорош –   К.: Т-во “Знання”,  КОО, 2001. –  402 с.
 2. Дорош Н.І. Аудит: Теорія і практика. Монографія. /Н.І. Дорош –  К.: ”Знання”, 2006. –  497 с.
 3. Dorosch Nina. Zur Entwicklung der Buchprüfung in der Ukraine Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – — Oktober 2001. — Berlin. — S. 81 — 85.
 4. Дорош Н.І. Основные направления развития аудиторских услуг в условиях информационной глобализации // Сборник научных статей «Счетоводството и одита в условията на информационната глобализация». Стопанска академия «Д.А. Ценов».Болгария. Свищов, 4-5 ноября 2009. – С. 328-335.
 5. Дорош Н.І. Развитие аудиторской   деятельности в   Украине//Сборник трудов Московской  финансовой  академии при  правительстве  Российской Федерации  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит: настоящее и будущее».-М.-Тольятти, Издательство ТГУ, 2009. – С.198-206.
 6. Dorosh N.I., The methods of evaluation of companies financial condition an solvency  for the  audit purposes/ N.I. Dorosh //Research papers of Wroclav university of economics – Publihing House of Wroclav university of economics. – Poland. Wroclav,2010. –  25 – 31.
 7. Н.І. Дорош. Особливості консолідованої фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. ”Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці”. Спеціальний випуск 29 (частина 2). – 2010. – С.240 – 242.
 8. Дорош Н.І. Визначення предмету та об’єктів видів аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”. – 2011.- Випуск – C.15-18.
 9. Дорош Н.І. Встановлення рівня суттєвості в ході аудиторської перевірки/ Національна академія статистики, обліку та аудиту. Збірник наукових праць „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації”. Випуск 1(6). – Київ, 2011. – С. 52-55.
 10. Дорош Н.І. Аудит комп’ютерних інформаційних систем та електронної комерції // Вісник  національного університету  „Львівська політехника”, серія „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2012.- № 722.- C. 343-346.
 11. Дорош Н.І. Комплексна аналітична перевірка підприємства // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”.   Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 2012. – Випуск 9 (33). – Ч.1 – С. 355 – 361.
 12. Дорош Н.І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Випуск 44. – Збірник наукових праць. – Львів: Львівська комерційна академія. – 2014 р. – С. 148 – 152.
 13. Дорош Н.І. Зарубіжний досвід сертифікації внутрішніх аудиторів // Облік,  економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 / відповід. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 247 – 255.
 14. Дорош Н.І., Борук Г.О. Проблеми обліку власного капіталу України в умовах ринкової економіки//Регіональна економіка та управління. – Науково-практичний журнал 2(02) травень 2014 р. частина 1. – Київ. – С. – 25- 27. ISSN 2311-8946.
 15. N. Dorosh, A. Shapoval. Internal audit function on assessment of enterprise risk management //  Збірник  наукових праць. Торгівля, комерція, підприємництво. – Випуск 16 –– Львів: Львівська комерційна академія. – 2014 р. – С. 164 – 167.
 16. Дорош Н.І. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку// “Економіка. Менеджмент. Бізнес.” Державний університет телекомунікацій – Випуск 1(11)/2015. – Збірник наукових праць. – Київ: ДУТ. – 2015 р. – С. 93 – 97.
 17. Дорош Н. І. Інтегрована модель внутрішнього контролю підприємства: адаптація закордонного досвіду в Україні [Текст] / Н. І. Дорош, Т. В. Яцик //Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 22. – № 2. – С. 68-74. – ISSN 1993-0259.
 18. Дорош Н.І. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №10(175) 2015 – С. 17 – 23. (Index Copernicus, EBSCO).
 19. Дорош Н.І. Організація системи суспільного нагляду в Україні: вплив євроінтеграції на вітчизняний аудит//Офіційне фахове видання Аудиторської палати України “Аудитор України”.  – №11 (252) –  2016 – С. 16 – 21.
 20. Дорош Н.І., Маліновська Д.К.  Фінансово – екологічний аудит: сутність та методичні засади//Агросвіт.  – №22 – 2016 – С. 8 – 13. (Index Copernicus(IS) SIS; Google Scholar).