Дерун Іван Анатолійович

Дата народження − 06 січня 1990 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада − асистент

 Навчання

У 2006 р. вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра економічних наук.

З 2012 р. – 2015 р. – аспірант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

25.03.2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами».

 Трудова діяльність

З червня по жовтень 2012 р. бухгалтер в ТОВ APEX.

З вересня 2013 р. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси

«Економічний аналіз» (для іноземців), «Фінансовий аналіз», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Організація інформаційних систем в обліку та звітності»

Профіль у SCOPUS

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56530675600

Основні науково-методичні праці

Статті у базі SCOPUS

 1. Derun, I. (2013). Problems in Intellectual Capital Estimation and Its Reflection in Financial Statements [Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності]. Actual Problems of Economics, 144 (6), pp. 103-113. (in Ukrainian) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2013_6_14 – (Національна академія управління, Україна).
 2. Derun, I. & Sklyaruk I. (2015). Accounting in World and Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity? Journal of Applied Economic Sciences, Vol. 34, Issue 4, pp. 451–460. https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Derun/publication/282924500_Accounting_in_world_and_in_ukraine_-_retrospective_approach_Applied_science_or_practical_activity/links/5786159608ae3949cf55472a.pdf – (Spiru Haret University, Romania).
 3. Derun, I. (2015). Implementation of Corporate Social Reporting at the Ukrainian Enterprises. Journal of Applied Economic Sciences, Vol. 10, Issue 7, pp. 1014–1019. https://www.researchgate.net/publication/297360907_Implementation_of_corporate_social_reporting_at_the_Ukrainian_enterprises – (Spiru Haret University, Romania).

4. Derun I. (2016). Risk Identification in the Company’s Accounting System [Идентификация рисков в системе бухгалтерского учета предприятия]. Economic AnnalsXXI. 159 (5-6), pp. 97–100. (in Ukrainian) http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V159-21.pdf – (Институт трансофрмации общества).

5. Boyko, K. & Derun, I. (2016). Disclosure of Non-Financial Information in Corporate Social Reporting as a Strategy for Improving Management Effectiveness. Journal of International Studies, Vol. 8, Nr. 3, pp. 159–177. http://www.jois.eu/files/9_3_Boyko_Derun.pdf – (University of Szczecin, Poland).

Статті в інших наукометричних базах (Index Copernicus, EBSCO тощо)

 1. Derun, I. A. (2012). Use of Contemporary Information Technologies in Accounting of Long-Term Assets in Ukraine [Использование современных информационных технологий в ведении учета долгосрочных активов в Украине]. European Researcher, Nr. 12, pp. 2141-2145. (in Russian). http://www.erjournal.ru/journals_n/1357195669.pdf (ICDS, DOAG, РИНЦ) – (ООО Научный издательский дом «Исследователь», РФ).
 2. Derun I. (2013). Tangible Long-term Asset Accounting Software Selection in Ukraine: Case Study // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development – 2013. – №2. – P. 186−198. http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/119 (Index Copernicus, EBSCO). − (Aleksandras Stulginskis University, Lithuania).
 3. Derun I. The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development – 2013. – №4. – P. 498–511. http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/339 (Index Copernicus, EBSCO). − (Aleksandras Stulginskis University, Lithuania).
 4. Дерун І. Оцінка вибору програмного забезпечення для ведення обліку необоротних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2013. – № 6. – С. 38- http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archives/2650 Index Copernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 5. Дерун І. А. Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій) // Облік і фінанси. – 2013. – № 4. – С. 24-31. http://www.afj.org.ua/ua/article/115/ – (Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, Інститут аграрної економіки НААН, Україна).
 6. Дерун І. А. Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою економіко-математичного моделювання // Економічний простір. – 2014. – № 82. – С. 211- https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuOck5SYzZQSWtsblE/view (Index Copernicus, РИНЦ). – (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна).
 1. Дерун І. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 10 (175). – С. 10–17. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archives/3893 (Index Copernicus, EBSCO). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).
 2. Дерун І. А. Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення // Облік і фінанси. – 2016. – № 1. – С. 154- http://www.afj.org.ua/ua/article/362/ (Index Copernicus, EBSCO). – (Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, Інститут аграрної економіки НААН, Україна).
 3. Дерун І. Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 8 (185). – С. 6 – 13. − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Дерун І. А. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. − 2009. − № 4 (50). − С. 40−42. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/9.pdf − (Житомирський державний технологічний університет, Україна).
 2. Гура Н.О. Гармонізація бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості із міжнародними стандартами фінансової звітності / Н. О. Гура, І. А. Дерун // Економіка: проблеми теорії і практики. − Збірник наукових праць. − 2010. − Випуск 265. – Т ІІ. − С. 414−417. – (Дніпропетровський національний університет, Україна).
 3. Дерун І. А. Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації // Економічний форум. − 2011. − № 3. − С. 374−378. – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ekfor/2011_3/52.pdf − (Луцький національний технологічний університет, Україна).
 4. Дерун И. А. Классификация долгосрочных активов в учетной системе Украины для потребностей управления / И А. Дерун // Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. / Под общей ред. профессора Н. Н. Бондиной. − Пенза: РИО ПГСХА, 2013. − С. 25−28. – (Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, РФ).
 5. Дерун І. А. Історичний розвиток формування економічної та облікової категорії // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. − 2012. − № 4. − С. 141-145. http://old.bumib.edu.ua/ru/visnyk/4202012/istorichniy-rozvitok-formuvannya-ekonomichnoyi-ta-oblikovoyi-kategoriyi-neoborotni − (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, Україна).
 6. Дерун І. Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит. − 2012. − № 12. – С. 20-27. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boau_2012_12_5 – (ТОВ «Екаутинг», КНЕУ імені Вадима Гетьмана).
 7. Дерун І. Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит. − 2013. − № 5. − С.28−34. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boau_2013_5_6 – (ТОВ «Екаутинг», КНЕУ імені Вадима Гетьмана).
 8. Дерун І. А. Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності // Сталий розвиток економіки. − 2013. − №1. − С. 280-287. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sre_2013_1_63 – (Університет економіки і підприємництва, Україна).
 9. Дерун І. А. Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 710−711. – С.144-148. http://new.econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/nv_710-711.pdf – (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна).

 Деякі тези наукових та науково-практичних конференцій

 1. Дерун І. А. Сутність гудвілу при придбанні та відображення його в обліку // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywczne opracowania sa nauka I technirams − 2011” Volume 9/ Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia. Str. 12−16. http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/7_92682.doc.htm – (Польша).
 2. Дерун І. А. Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу та шляхи удосконалення методики їх обліку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. − Одеса: Куприєнко, 2012. − Випуск 1. − Т. 18. − С. 19-22. http://www.sworld.com.ua/konfer26/136.pdf – (НДПКІ морського флоиу України, Одеський національний морський університет, Україна).
 3. Дерун І. А. Стандартизація деяких положень податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо обліку необоротних активів // Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами / Матеріали ІІІ наукової конференції − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. − С. 29-31. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22900/1/13-Derun-29-30.pdf − (Національний університет «Львівська політехніка», Україна).
 4. Дерун І. А. Статистичний аналіз необоротних активів на підприємствах України // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції − Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 122-124. http://ekona.org.ua/files/zbirnik.pdf – (Чернігіський національний технологічний університет, Україна).
 5. Derun. I. A. Fixed Asset Accounting Software Selection for Industrial Enterprises // European Applied Science: modern approaches in scientific researches: Papers of the International Scientific Conference. − Stuttgart: 2013. − P. 51-53. https://morokoff.files.wordpress.com/2013/02/european-applied-sciences-modern-approaches-in-scientific-researches-part-4.pdf – (ORT Publishing, The Center For Social and Political Studies «Premier», Germany).
 6. Дерун І. А. Проблеми сутності обліково-аналітичного забезпечення у системі управління підприємством // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжнародні зв’язки // Збірник матеріалів IХ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 лютого 2015 р. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – С. 48-50. https://ekona.org.ua/repository/download/205.pdf – (Інститут аграрної економіки НААН, Україна).
 7. Дерун И. А. Проблемы отображения информации в системе бухгалтерского учета // From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems / International Scientific Conference. – 2016. – pp. 279-282. – (International Association of Political Economy, Latvia).

 Публікацію навчально-методичного спрямування

 1. Головко В.І. Економічний аналіз: [лабораторний практикум для студентів економічних спеціальностей] / Укладачі В. І. Головко, І.А. Дерун. – Харків, Видавець Савчук О.О., 2014. – 100 с.
 2. Гура Н.О. Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України»): [навчальний комп’ютерний практикум] / Укладачі Н. О. Гура, І. А. Дерун. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. — 56 с.
 3. Дерун І.А. Розробка конфігурації у системі «1С: Бухгалтерія для України»: [навчальний комп’ютерний практикум] / Укладач І. А. Дерун. – Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. – 92 с.