Дерун Іван Анатолійович

Дата народження − 06 січня 1990 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада − асистент

 Навчання

У 2006 р. вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра економічних наук.

З 2012 р. – 2015 р. – аспірант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

25.03.2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами».

 Трудова діяльність

З червня по жовтень 2012 р. бухгалтер в ТОВ APEX.

З вересня 2013 р. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

 Стажування:

2018 – слухач курсів із програмного забезпечення SAP Business One (м. Київ)

2018 – тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту» за участі EY та УАРМБО (м. Київ)

 Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: [монографія] / За ред. Т.Г. Мельник. – Київ: Кондор. – 226 с. (п. 3.3; 5.4)
 2. Головко В.І. Економічний аналіз: [лабораторний практикум для студентів економічних спеціальностей] / Укладачі В. І. Головко, І.А. Дерун. – Харків, Видавець Савчук О.О., 2014. – 100 с.
 3. Гура Н.О. Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України»): [навчальний комп’ютерний практикум] / Укладачі Н. О. Гура, І. А. Дерун. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. — 56 с.
 4. Дерун І.А. Розробка конфігурації у системі «1С: Бухгалтерія для України»: [навчальний комп’ютерний практикум] / Укладач І. А. Дерун. – Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. – 92 с.

Наукові статті

Статті у базі SCOPUS

 1. Derun, I. (2013). ProblemsinIntellectualCapitalEstimationandItsReflectioninFinancialStatements[Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності]. Actual Problems of Economics, 144 (6), pp. 103-113. (in Ukrainian) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2013_6_14
 2. Derun, I. & Sklyaruk I. (2015). Accounting in World and Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity? Journal of Applied Economic Sciences, 34, Issue 4, pp. 451–460. https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Derun/publication/282924500_Accounting_in_world_and_in_ukraine_-_retrospective_approach_Applied_science_or_practical_activity/links/5786159608ae3949cf55472a.pdf
 3. Derun, I. (2015). Implementation of Corporate Social Reporting at the Ukrainian Enterprises. Journal of Applied Economic Sciences, Vol. 10, Issue 7, pp. 1014–1019. https://www.researchgate.net/publication/297360907_Implementation_of_corporate_social_reporting_at_the_Ukrainian_enterprises
 4. Derun I. (2016). Risk Identification in the Company’s Accounting System [Идентификациярисковвсистемебухгалтерскогоучетапредприятия]. EconomicAnnals–XXI.159 (5-6), pp. 97–100. (in Ukrainian) http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V159-21.pdf
 5. Boyko, K. & Derun, I. (2016). Disclosure of Non-Financial Information in Corporate Social Reporting as a Strategy for Improving Management Effectiveness. Journal of International Studies, 8, Nr. 3, pp. 159–177. http://www.jois.eu/files/9_3_Boyko_Derun.pdf
 6. Derun, I., & Mysaka, H. (2018). Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation. Journal of International Studies11(3), 112-123. http://www.jois.eu/files/10_516_Derun%20et%20al.pdf

Статті в інших наукометричних базах (Index Copernicus, EBSCOтощо)

 1. Derun, I. A. UseofContemporaryInformationTechnologiesinAccountingofLong-TermAssetsinUkraine[Использование современных информационных технологий в ведении учета долгосрочных активов в Украине]. EuropeanResearcher. 2012. 12.P. 2141-2145. http://www.erjournal.ru/journals_n/1357195669.pdf
 2. Derun I. Tangible Long-term Asset Accounting Software Selection in Ukraine: Case Study.Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. №2. P.186−198. http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/119
 3. Derun I. The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting.Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. №4. P. 498–511.http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/339
 4. ДерунІ. Оцінка вибору програмного забезпечення для ведення обліку необоротних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. №С. 38-44. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/147_9.pdf
 5. ДерунІ. А. Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій).Облік і фінанси. 2013. № 4. С. 24-31.http://www.afj.org.ua/ua/article/115/
 6. Дерун І. А. Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою економіко-математичного моделювання.Економічний простір. 2014. № 82. С. 211- https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuOck5SYzZQSWtsblE/view
 7. Дерун І. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. № 10 (175). С. 10–17.http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/175_2.pdf
 8. ДерунІ. А. Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення.Облік і фінанси. 2016. №  С. 154-160. http://www.afj.org.ua/ua/article/362/
 9. Дерун І. Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка. №8 (185). С. 6-13.
 10. Дерун І. А., Склярук І. П.Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні.Фінанси України. 2017. № 4. C. 104-120. http://finukr.org.ua/docs/FU_17_04_104_uk.pdf
 11. Derun, I. Improvement of the essence of professional judgment in accounting of Ukraine. Technology Audit and Production Reserves. 2017. Nr. 4 (34). P. 25-29. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/98277
 12. Мисака Г. В., Дерун І.А. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності.Фінанси України. 2018. № 3. C. 116-128. http://finukr.org.ua/docs/FU_18_03_116_uk.pdf
 13. Мисака Г.В., Дерун І.А. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії. Економіка України. 2018. №5. С. 35-48. http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=news&&newsid=110254
 14. Дерун І.А., Склярук І.П. Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. №11(39). С. 163-170. https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2099/1888

 

Статті у фахових та інших виданнях

 1. ДерунІ. А. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2009. № 4 (50). С. 40-42. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/9.pdf
 2. Гура Н.О., Дерун І.А.Гармонізація бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості із міжнародними стандартами фінансової звітності.Економіка: проблеми теорії і практики.Випуск 265. Т ІІ. С. 414-417.
 3. ДерунІ. А. Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації. Економічний форум. № 3. С. 374-378. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ekfor/2011_3/52.pdf
 4. Дерун И. А. Классификация долгосрочных активов в учетной системе Украины для потребностей управления. Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. / Под общей ред. профессора Н. Н. Бондиной. Пенза: РИО ПГСХА, 2013. С. 25-
 5. ДерунІ. А. Історичний розвиток формування економічної та облікової категорії. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.   №4. С. 141-145.http://old.bumib.edu.ua/ru/visnyk/4202012/istorichniy-rozvitok-formuvannya-ekonomichnoyi-ta-oblikovoyi-kategoriyi-neoborotni
 6. Дерун І. Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів. Бухгалтерський облік і аудит. 2012.№ 12. С. 20-27. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boau_2012_12_5
 7. Дерун І. Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку.Бухгалтерський облік і аудит. 2013. №С.28-34.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boau_2013_5_6
 8. Дерун І.А. Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності. Сталий розвиток економіки. 2013. №1.С. 280-287.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sre_2013_1_63
 9. Дерун І. А. Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України.Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2014. №710−711. С.144-148.gov.ua/j-pdf/Nvchu_ec_2014_710-711_33.pdf

 

Деякі тези наукових та науково-практичних конференцій

 1. Дерун І. А. Сутність гудвілу при придбанні та відображення його в обліку // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywczne opracowania sa nauka I technirams − 2011” Volume 9/ Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia. Str. 12−16. http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/7_92682.doc.htm
 2. Дерун І. А. Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу та шляхи удосконалення методики їх обліку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. − Одеса: Куприєнко, 2012. − Випуск 1. − Т. 18. − С. 19-22. http://www.sworld.com.ua/konfer26/136.pdf
 3. Дерун І. А. Стандартизація деяких положень податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо обліку необоротних активів // Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами / Матеріали ІІІ наукової конференції − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. − С. 29-31. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22900/1/13-Derun-29-30.pdf
 4. Дерун І. А. Статистичний аналіз необоротних активів на підприємствах України // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції − Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 122-124. http://ekona.org.ua/files/zbirnik.pdf
 5. I. A. Fixed Asset Accounting Software Selection for Industrial Enterprises // European Applied Science: modern approaches in scientific researches: Papers of the International Scientific Conference. − Stuttgart: 2013. − P. 51-53. https://morokoff.files.wordpress.com/2013/02/european-applied-sciences-modern-approaches-in-scientific-researches-part-4.pdf
 6. ДерунІ. А. Проблеми сутності обліково-аналітичного забезпечення у системі управління підприємством // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжнародні зв’язки // Збірник матеріалів IХ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 лютого 2015 р. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – С. 48-50. https://ekona.org.ua/repository/download/205.pdf –
 7. ДерунИ. А. Проблемыотображенияинформациивсистемебухгалтерскогоучета// From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems / International Scientific Conference. – 2016. – pp. 279-282.
 8. ДерунІ. А. Взаємозв’язоквартостібрендутафінансовихпоказників(наприкладітранснаціональнихкорпорацій)// Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 30 червня 2017 р. – Тернопіль: ТНЕУ – С. 106–108.http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22019/1/106-108.pdf
 9. ДерунІ.А. Способи фінансових зловживань електронних розрахунків // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту управління // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – С. 88–89.
 10. Дерун І.А. Визначеннясутностіпрофесійногосудженнябухгалтера// Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21 квітня 2017 р. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – С. 55- https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13098