Бойко Катерина Валентинівна

Дата народження − 07 грудня 1984 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада − асистент

Навчання

В 2001 р. вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет за спеціальністю облік і аудит.  В 2007 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра економічних наук. В 2007 – 2010 р.р. – навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості)”.

2011- 2016 рр. – Навчання за програмою Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА).

Трудова діяльність

З вересня 2011 р. працює асистентом кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси

«Економічний аналіз»,  «Аналіз господарської діяльності», «Методи і моделі прийняття рішень в обліку та аналізі», «Етика професійних бухгалтерів та аудиторів», «Аналіз банківської діяльності»

Основні науково-методичні праці

Монографії

 1. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності: [монографія] / за заг.ред. Л.Г.Ловінської. – К.: ДННУ “Акад.фін.управління”, 2013. – 294 с.
 2. Теоретико-методичні засади обліку, аналізу та аудиту хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості): монографія / К. В. Бойко, І. К. Дрозд, М. С. Письменна / за заг.ред. І. К. Дрозд. – К.:Кафедра, 2011.

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Бойко К. В., Софіюк О. Г. Особливості складання фінансової звітності страховими компаніями за міжнародними стандартами / К. В. Бойко, О. Г. Софіюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). – Ч.1. – Редкол.: відп.ред.д.е.н., професор Герасимчук З. В. – Луцьк, 2013. – 55-64 с.
 2. Бойко К. В. Облікова модель хеджування на основі оцінки за справедливою вартістю / К. В.Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 6 – С. 21-28.
 3. Бойко К. В. Організація обліку хеджування в управлінні підприємством переробної промисловості / К. В.Бойко // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль 2010. – С. 192-196.
 4. Дрозд І. К. Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості/ І. К. Дрозд, К. В. Бойко, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – №118. – С. 16-19.
 5. Бойко К.В. Методика ретроспективного аналізу хеджування ризиків шляхом укладання угод на строковому ринку / К. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Випуск 29 (частина 1). – Ужгород, 2010. – С.261-265.
 6. Бойко К.В. Методика проведення попереднього аналізу операцій хеджування / К. В. Бойко // Облік і фінанси АПК. – 2010. – №1 – С.131-137.
 7. Бойко К.В. Гармонізація бухгалтерського обліку хеджування як один з напрямів його удосконалення / К. В. Бойко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 252: в 6 т. – Т.V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009 – С.1238-1249.
 8. Бойко К.В. Нормативна регламентація хеджування та його обліку/ К. В. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 5 (96) / Наук. ред. І.Г.Манцуров. – К., 2009. – С.23-27. (0,45 д.а.)
 9. Бойко К.В. Бухгалтерський облік хеджування шляхом укладання форвардних та ф’ючерсних контрактів / К. В. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 12 – C.34-41.
 10. Бойко К.В. Визнання та оцінка операцій хеджування у бухгалтерському обліку / К. В. Бойко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3 (12) ч.1: Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2008. –C. 227-239.
 11. Бойко К.В. Особливості використання інструментів хеджування ризиків господарської діяльності / К. В. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84) – С.203-212.

Деякі тези наукових та науково-практичних конференцій

 1. Бойко К.В. Адаптація вимог бухгалтерського обліку хеджування до міжнародних стандартів фінансової звітності / К.В. Бойко // Ролі і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 17-21.
 2. Бойко К.В. Відносини хеджування у структурі об’єктів бухгалтерського обліку / К.В. Бойко // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича: у 2-х тт. – К.: ТОВ “Сталь”, 2010. – Вип. VІІІ, Том 2. – С. 393-394.
 3. Бойко К.В. Ретроспективний аналіз хеджування на підприємствах переробної промисловості / К.В. Бойко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників VІІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої памяті д.е.н., професора О. С. Бородкіна. – К.:ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2010. – С. 71-73.
 4. Бойко К.В. Інформаційне забезпечення аналізу операцій хеджування / К. В. Бойко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. Вип. 3. – К., 2009. – С. 17-20.
 5. Бойко К.В. Методика аудиту хеджування на підприємствах не фінансового сектору економіки/ К.В. Бойко // Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні” / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. – К.: 2009. – С. 30-32.
 6. Бойко К.В. Організація бухгалтерського обліку хеджування // Шевченківська весна: Економіка: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – Вип. VIІ:– К.: Сталь, 2009. – С. 537-539.
 7. Бойко К.В. Удосконалення організаційної складової аналізу операцій хеджування / К.В. Бойко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (18 грудня 2009 р.) / Відп. ред. З. В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – С. 28-31.
 8. Бойко К.В. Oсобливості відображення у обліку операцій хеджування цінових ризиків / К.В. Бойко // Майбутнє – аудит: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 грудня 2008 р.). – Кривий Ріг, 2008. – С. 133-134.
 9. Бойко К.В. Методи оцінювання ефективності хеджування / К.В. Бойко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДКУ, 2008.
 10. Бойко К.В. Обліково-економічна сутність та призначення хеджування / К.В. Бойко // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. VI: У 7 част. – Ч.3 / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. – К.: ВГЛ “Обрій”, 2008 – С. 146-148.
 11. Бойко К.В. Оцінка об’єкту та інструменту хеджування у бухгалтерському обліку / К.В. Бойко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Матеріали Першої наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (13-24 листопада 2008р.) / Відп. редактор Л. Г. Ліпич – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 243-245.